Hlavné menu


Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Dobrovoľne sa môže poistiť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Viac informácií o dobrovoľnom dôchodkovom poistení