Hlavné menu


Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom

Nárok na kompenzačný príspevok baníkom si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. 

Žiadosť o kompenzačný príspevok obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby, ak je pridelené, a skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok.

Oprávnená osoba je povinná k žiadosti priložiť výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru a potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu