Hlavné menu


Dokumenty a udalosti

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV  

7. apríl / Svetový deň zdravia 2012 - "Starnutie a zdravie"
1. október / Medzinárodný deň starších osôb

RADA EURÓPY

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2009)6 o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce, ktoré umožnia vyššiu kvalitu života v inkluzívnej spoločnosti

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA