Hlavné menu


Pomáhame zabezpečovať ochranu zariadení sociálnych služieb

MPSVR SR od začiatku vypuknutia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením vírusu COVIS-19 a po koordinácií s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími odborníkmi zabezpečovali vydávanie záväzných postupov a nariadení pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom je minimalizovanie ohrozenia zdravia a bezpečnosti seniorov a ľudí s komplikovaným zdravotným stavom, ktorí sú primárnymi klientmi zariadení sociálnych služieb.

„Ani jedno ochranné rúško si nenechávame pre seba. Všetky vlastné ochranné pomôcky, ako aj ochranné pomôcky, ktoré sme zabezpečili od štátnych hmotných rezerv, putujú do zariadení sociálnych služieb pre zamestnancov a ich klientov, a to bez ohľadu na to, či zriaďovateľom zariadenia je obec, mesto, VÚC či ministerstvo,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Konkrétne kroky MPSVR v oblasti bezpečnosti zariadení sociálnych služieb, ich klientov a zamestnancov.

 • 25. marca 2020 sme iniciovali rozhodnutie o pozastavení poskytovania najrizikovejších ambulantných foriem sociálnej služby
 • 27. marca 2020 ministerstvo bezodkladne po vyhlásení núdzového stavu nemocníc vyhlásilo núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré ako jediné patria pod pôsobnosť rezortu práce (100 centier pre deti a rodiny)
 • 7. apríla 2020 vydalo ministerstvo odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb
 • 9. apríla 2020 ministerstvo iniciovalo nariadenie vlády na vykonanie opatrení pre subjekty hospodárskej mobilizácie, ktorými zabezpečí ochranné pomôcky pre tieto subjekty
 • 14. apríla 2020 vláda SR schválila plán ministerstva pre riešenie znižovania rizika vzniku a šírenia COVID-19, čím ministerstvo zabezpečilo testovanie klientov vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb (aj v pôsobnosti VÚC, miest a obcí) a tiež v centrách pre deti a rodiny (CDR). Vytvorili sme systém na prijímanie osôb do zariadení sociálnych služieb s povinnosťou ich testovania. VÚC a mestá s počtom obyvateľov nad 20 000 sú povinné zriadiť karanténne zariadenia, v ktorých má byť vykonávaná 14 - dňová izolácia pre ľudí bez domova a majú byť i otestovaní.
 • 15. apríla 2020, okamžite po splnomocnení ministerstva vládou, sme všetky zariadenia sociálnych služieb (približne 1 900) vyhlásili za subjekty hospodárskej mobilizácie. Nakoľko okresné úrady, v ktorým pôsobnosti zariadenia sú si túto povinnosť nesplnili, ministerstvo na základe splnomocnenia vládou SR prevzalo iniciatívu.

Pre zariadenia sociálnych služieb znamená ich vyhlásenie za subjekty hospodárskej mobility, že:

 • budú mať zabezpečené dodávky energii (elektrina, plyn)
 • budú prednostne zásobované potravinami
 • bezplatne budú zabezpečované ochrannými pomôckami zo Štátnych hmotných rezerv
 • Systém zabezpečovania ochranných pomôcok je a bude naďalej riešený prostredníctvom VÚC.
 • Ministerstvo ponechalo platby zariadeniam, ktoré sa zatvorili, napr. denné stacionáre, ale zároveň sme ich inštruovali, aby zabezpečili svojím klientom externú podporu (telefonicky, napríklad donášku obeda). Zariadeniam sociálnych služieb poskytujeme príspevok na lôžko na plnú kapacitu, bez ohľadu na obsadenosť zariadenia.

„Pomoc poskytujeme nielen pre verejné zariadenia sociálnych služieb, ale snažíme sa použiť každé euro, ktoré máme, na pomoc aj ostatným súkromným zariadeniam, občianskym združeniam, neziskovým a charitatívnym organizáciám. Tým sme na nákup ochranných a dezinfekčných pomôcok, medicínskeho materiálu, potravín a ubytovania poskytli doposiaľ približne 100 000 € z projektu humanitárnej pomoci ministerstva,“ doplnil minister Krajniak.

Súčasťou záväzného postupu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb je:

 • pozastaviť všetky skupinové podujatia a skupinové aktivity
 • zakázať pohyb klientov zariadenia sociálnych služieb mimo priestorov tohto zariadenia
 • zmerať telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom a pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanca poslať domov
 • striktne dodržiavať zákaz návštev


Zariadenie sociálnych služieb Pezinok
Z hľadiska preventívneho zabezpečenia zariadení SS, ktoré patria už 16 rokov do pôsobnosti žúp, miest a obcí, (aj v prípade DSS v Pezinku) robilo MPSVR v rámci svojich kompetencií maximum. Okrem prijímania a koordinácie plošných preventívnych, odporúčacích aj reštrikčných opatrení boli zabezpečené dodávky ochranných pomôcok pre bezpečnosť klientov aj personálu zariadení.

MPSVR SR si v rámci distribučných tokov nenechávalo ani jednu ochrannú pomôcku „pre seba“, všetky ochranné prostriedky zabezpečené na podnet MPSVR prostredníctvom štátnych hmotných rezerv smerovali obratom na miesta, kde ich potrebovali.

Prvýkrát smerovali ochranné pomôcky na určené miesta už 3. apríla z vlastných zásob ministerstva aj zo Štátnych hmotných rezerv, následne, 12. apríla boli pridelené samosprávnym krajom, ako zriaďovateľom väčšiny zariadení pre zariadenia sociálnych služieb v celej SR. Opakované zásoby k nim smeroval zo ŠHR 15. apríla a ďalšia zásielka bude doručená v priebehu najbližšieho víkendu.

Ak v rámci karanténnej situácie v DSS v Pezinku dôjde k výpadku potrebného personálu, je možné personál nahradiť z iných zariadení v rámci rozhodnutí BSK, MPSVR SR. K zvládnutiu týchto situácii prispelo aj rozhodnutie uzavrieť všetky ambulantné formy zariadení, vďaka čomu je ich personál k dispozícii práve pre podobné mimoriadne situácie.