Hlavné menu


Sekretariát výboru

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

V súlade s poslaním výboru zabezpečuje na zasadnutiach výboru tlmočenie do posunkovej reči a simultánny prepis hovorenej reči pre osoby so sluchovým postihnutím,  a to, aby podklady na rokovanie výboru boli dodávané v prístupných elektronických formátoch pre osoby so zrakovým postihnutím.

Kontakt

PhDr. Mária Homolová
tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
______________________________________________
e-mail.: vozp@employment.gov.sk
Tel: +421- 2 - 2046 3156
Mobil: +421 - 908 742 401