Hlavné menu


Opatrenia pri vstupe na územie SR

Informácia k opatreniam pri vstupe na územie SR (Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 218/2021 z 10.6.2021)

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu ZELENÝCH štátov podľa Cestovateľského semaforu

Všetky osoby, ktoré od 14. júna 2021 od 6.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iba krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 a pri bezpríznakovom priebehu izolácie, do konca 14. dňa tejto izolácie.

Laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie.

Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Povinnosť absolvovať izoláciu sa nevzťahuje na osoby:

a) sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,

b) prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,

c) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID19,

d) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

e) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

f) sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

g) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

h) mladšie ako 18 rokov veku.

Povinnosť absolvovať izoláciu sa nevzťahuje na osoby:

 • a) zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • b) zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní,
 • c) ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • d) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • e) mladšie ako 18 rokov veku.

Nariaďuje sa, aby sa osoby najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid.

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu ČERVENÝCH štátov podľa Cestovateľského semaforu

Všetky osoby, ktoré od 14. júna 2021 od 6.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní  navštívili iba krajiny zaradené do zoznamu červených štátov, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a pri bezpríznakovom priebehu izolácie, do konca 14. dňa tejto izolácie.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí.

Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Nariaďuje sa, aby sa osoby najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/ .

Povinnosť absolvovať izoláciu sa nevzťahuje na osoby:

Povinnosť absolvovať izoláciu sa nevzťahuje na osoby:

 • a) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • b) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d) sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e) prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

 A  SÚČASNE

 • a) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • b) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov.

 

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu ČIERNYCH štátov podľa Cestovateľského semaforu

Všetky osoby, ktoré od 14. júna 2021 od 6.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní  navštívili krajiny zaradené do zoznamu čiernych štátov, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení do konca 14. dňa tejto izolácie, a to pri bezpríznakovom priebehu izolácie.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí.

Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Nariaďuje sa, aby sa osoby najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/ .

Povinnosť absolvovať izoláciu sa nevzťahuje na osoby:

 • a) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • b) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d) sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e) prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

 A  SÚČASNE

 • a) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • b) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov.

 

Všetky osoby sú povinné bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámiť svoje umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Povinnosť absolvovať karanténu sa okrem iných osôb nevzťahuje aj na:

 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky, a to po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Platí to aj pre zamestnancov ich subdodávateľov na žiadosť príslušného prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry.
 • expertov / špecialistov / technikov pre odstránenie krízových situácií v sektore priemysel, a to po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 • zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie, a to po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky.
 • osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá, a to po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
 • osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

 • osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných. inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotných zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry, a to po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

 • cezhraničných pracovníkov, ktorí majú pobyt v Slovenskej republike, počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov, a súčasne majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu, sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce a vstupujú na a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1. Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa podľa prílohy č. 1, OP/cestovným dokladom a  potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testy na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 • cezhraničných pracovníkov – „pendlerov“ do 100 km od hraníc t. zn. Na osoby, ktoré majú pobyt v susednom štáte do 100 km od otvoreného hraničného priechodu SR a pracujú v SR do 100 km od otvoreného hraničného priechodu SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov.
  • Títo cezhraniční pracovníci sú povinní sa na hraniciach preukázať potvrdením od zamestnávateľa podľa prílohy č. 1, OP/cestovným dokladom. Uvedené platí rovnako pre osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky tiež potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • občanov SR s pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR. Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 nie staršími ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 

 • osoby s pobytom v SR alebo v susednom štáte, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu/SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby.
  • Tieto osoby sú povinné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.
  • Tieto osoby sa musia preukazovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky tiež potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 nie staršími ako 7 dní, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • osoby, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby alebo účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tejto skutočnosti.

 • osoby, ktoré krátkodobo vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom úkonov potrebných k získaniu nevyhnutných dokladov vydávaných v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a preukážu sa súhlasom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 • osoby v súvislosti s výkonom ich práva styku s maloletým dieťaťom - sú to osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom.
 • Podmienkou vstupu na územie SR je preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR. Informáciu zasielajte na: info@cipc.gov.sk .

Potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť potvrdením, že osoba:

 • a) je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 ,
 • b) je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c) je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d) je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Vyhláška ÚVZ SR už NEUMOŽŇUJE žiadať o výnimky z opatrení pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Výnimky udelené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zanikli uplynutím dňa 16. mája 2021.

Link na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_218.pdf

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy