Hlavné menu


Smernice EU

Koordinátorom transpozície smerníc EÚ o bezpečnosti výrobkov do právnych predpisov SR je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.