Hlavné menu


Rozpočet na rok 2004

(v tis. Sk)

I.

PRÍJMY KAPITOLY (ŠR + EÚ)

1 641 260

 

a) záväzný ukazovateľ (ŠR)

367 830

 

b) prostriedky z rozpočtu EÚ

1 273 430

II.

VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU (ŠR + EÚ)

47 307 952

 

a) záväzný ukazovateľ (ŠR)

46 034 522

 

b) prostriedky z rozpočtu EÚ

1 273 430

a)

Záväzný ukazovateľ (ŠR)

 

 

A. BEŽNÉ VÝDAVKY (600)

45 276 834

 

z toho: na vedu a techniku

32 415

 

A. 1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)

2 369 775

 

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

 

 

ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov v zmysle

 

 

prílohy č. 1 k UV č. 974/2003 (610)

16 162

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, okrem štátnych

 

 

zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 k UV č. 974/2003

4 225 osôb

 

z toho: počet zamestnancov ústredného orgánu 

106 osôb

 

A. 2. bežné transfery spolu (640)

41 063 306

b)

Prostriedky z rozpočtu EÚ

1 273 430

B.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (700) 

757 688

 

z toho: na vedu a techniku

0

 

B. 1. obstarávanie kapitálových aktív (710)

497 346

 

B. 2. kapitálové transfery (720)

260 342

 

z toho: na vedu a techniku

0

 

B. 2. 1. nefinančným subjektom (723) 

16 600

b)

Prostriedky z rozpočtu EÚ

0

C.

Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na maj. a spl. istiny (800) 

0

D.

ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY

40 094 915

 

v tom na:

 

 

- štátne sociálne dávky a dávky hmotnej núdze, peňažné príspevky

 

 

na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, nesystémové dávky

 

 

sociálneho poistenia

32 023 860

 

- štátom platené poistné na starobné a invalidné poistenie za zákonom 

 

 

určené skupiny osôb

5 389 019

 

- aktívna politika trhu práce

2 000 000

 

z toho: výdavky ŠR na spolufinancovanie povstupových programov EÚ

481 500

 

- štátny príspevok na výberovú a detskú rekreáciu

35 000

 

- úhrada nákladov vzniknutých výkonom kontroly nad bezpečnosťou

 

 

a ochranou zdravia pri práci (vrátane výkonu kontroly inštruktora

 

 

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska)

15 600

 

- výdavky na zabezpečenie informačného systému na výkon agend dávok

 

 

sociálnej podpory a sociálnej pomoci pre MPSVR SR, KÚ, OÚ

 

 

(uznesenie vlády SR č. 1 042/2002)

20 000

 

- dotácie výrobným družstvám invalidov

44 100

 

- komplexný program rómskych osád

18 600

 

- reforma sociálnych dávok

105 835

 

v tom: úver od Svetovej banky

88 035

 

spolufinancovanie

17 800

 

- transformácia zariadení sociálnych služieb

139 401

 

v tom: úver od Rozvojovej banky rady Európy

127 451

 

spolufinancovanie

11 314

 

financovanie koordinačnej jednotky

636

 

- reforma detských domovov

232 000

 

- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. 

o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

 

70 500

 

- hospodárska mobilizácia

1 000

 

 

 

F.

Rozpočet kapitoly podľa programov

 

 

Kód

programu

 

Názov programu

 

Výdavky

07C

Sociálna inklúzia

31 051 926

07C01

Hmotná núdza

10 757 982

07C02

Podpora rodiny

14 712 878

07C0201

- prídavok na dieťa

8 400 000

07C0202

- rodičovský príspevok

5 435 000

07C0203

- pestúnska starostlivosť

132 667

07C0204

- jednorazové príspevky na podporu rodiny

319 854

07C0205

- zaopatrovací príspevok

2 633

07C0206

- príspevok na bývanie

422 724

07C03

Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP

5 000 000

07C04

Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie

581 066

07C0401

- transformácia výkonu ústavnej výchovy v DeD

232 000

07C0402

- transformácia sociálnych služieb

139 401

07C0406

- rovnosť príležitostí a antidiskriminácia

18 600

07C040A

- národné iniciatívy v oblasti podpory rodiny

191 065

07D

Sociálne poistenie

7 047 854

07D01

Poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie

5 389 019

07D02

Nesystémové dávky sociálneho poistenia

1 553 000

07D04

Dôchodkový systém

105 835

07D0404

- správa sociálnych dávok

105 835

07E

Tvorba a implementácia politík

5 833 243

07E03

Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť

290 017

07E04

Výkon št. správy na úseku soc. vecí, rodiny, práce a zam.

5 543 226

 

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

 

06G02

Kvalita služieb zamestnanosti (gestor MPSVR SR)

577 450

06G0203

- modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti

364 460

 

a rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie

 

 

- opatrenie 1.1 SOP ĽZ

 

06G0204

- zlepšenie štruktúry trhu práce a posilnenie implementačnej

74 080

 

kapacity verejných služieb zam. - opatrenie 1.2 SPD cieľ 3

 

06G0206

- opatrenie iniciatívy EQUAL

138 910

06G03

Technická pomoc - MPSVR SR (gestor MPSVR SR)

58 970

06G0301

- technická pomoc SOP ĽZ

35 600

06G0302

- technická pomoc SPD cieľ 3

11 290

06G0303

- technická pomoc EQUAL

12 080

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti

2 732 509

 

(gestor MPSVR SR)

 

06G0401

- uľahčenie vstupu a návratu uchádzačov o zamestnanie na trh

460 690

 

práce s dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

 

 

prostredníctvom podpory tvorby pracovných miest a samostatne

 

 

zárobkovej činnosti - opatrenie 1.2 SOP ĽZ

 

06G0402

- zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym

76 510

 

vylúčením - opatrenie 2.1 SOP ĽZ - MPSVR SR

 

06G0403

- zvýšenie zamestnateľnosti rizikových skupín ohrozených

114 140

 

sociálnou exklúziou - opatrenie 1.1 SPD cieľ 3

 

06G0404

- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce

1 613 999

 

a zvýšenie zamestnateľnosti

 

06G0406

- odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce

60 030

 

s dôrazom na zosúladenie rodinného a pracovného života

 

 

- opatrenie 2.2 SOP ĽZ - MPSVR SR

 

06G0407

- rozvoj terciálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania vo väzbe

70 250

 

na celoživotné učenie - opatrenie 2.1 SPD cieľ 3 - MPSVR SR

 

06G0408

- rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s

251 740

 

cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce - opatrenie 1.3 SOP ĽZ

 

06G0409

- zvýšenie rozsahu a kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na

46 280

 

zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pracovnej sily

 

 

- opatrenie 3.2 SOP ĽZ - MPSVR SR

 

06G040A

- rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov

38 870

 

na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce

 

 

- opatrenie 3.3 SOP ĽZ - MPSVR SR

 

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

1 000

06K0E

Štátne programy MPSVR SR (gestor MŠ SR)

5 000

 

 

 

 

Programovo alokované výdavky v kapitole VPS 

10 710

07C

Sociálna inklúzia

10 710

07C04

Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie

10 710

07C040B

 - Grantová schéma - rovnosť šancí a sociálna kohézia

10 710

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku