Hlavné menu


Dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti

Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti podľa § 9c možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je osobou,

  • pre ktorú je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
  • ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.

Ide napr. o občianske združenie, neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, cirkev alebo náboženskú spoločnosť alebo právnickú osobu odvodzujúcu svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,...

Za dobrovoľnícku činnosť sa považuje len činnosť vykonávaná v súlade so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Medzi aktivity, ktoré môžu dobrovoľníci v sociálnych službách vykonávať patrí napr. napr. sprevádzanie prijímateľov sociálnych služieb, predčítanie,

spoločenské aktivity, kurzy, organizovanie podujatí, voľnočasových aktivít pre deti, seniorov, realizácia rôznych náučných aktivít (workshopy, prednášky, kurzy), komunikačné zručnosti,  pomoc pri chôdzi, pomoc pri nákupoch a pod.

Medzi aktivity, ktoré môžu dobrovoľníci v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele vykonávať patrí napr. sprevádzanie detí na aktivity mimo CDR, voľnočasové aktivity s deťmi, spoločenské aktivity, kurzy,  realizácia rôznych náučných aktivít (workshopy, prednášky, kurzy) a pod.

Predmet dotácie

Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť na:

  • osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky potrebné na výkon dobrovoľníckej činnosti,
  • náklady na ubytovanie, stravovanie a cestovné výdavky dobrovoľníka, ak je to potrebné,
  • náklady na poistenie dobrovoľníkov (dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, zdravotné poistenie),
  • materiálne zabezpečenie (kancelársky papier, ceruzky, spoločenské hry, pexeso, reminiscenčné fotografie),
  • iné nevyhnutné odôvodnené výdavky.

Dotáciu na materiálové vybavenie súvisiace s dobrovoľníckou činnosťou nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je poskytovateľ sociálnej služby a o úhradu nákladov na požadované vybavenie môže požiadať prostredníctvom dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 3 ods. 1 písm. e).