Hlavné menu


Štáty EÚ hovorili o Stratégii pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Snahou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) je zefektívniť nástroje integrácie osôb so zdravotným postihnutím tak, aby boli zohľadnené individuálne potreby jednotlivca. Zároveň dosiahnuť adresnosť peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Informovala o tom štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková na videokonferencii o Stratégii pre práva osôb so zdravotným postihnutím 2021 – 2030.

V dňoch 19. a 20. apríla 2021 prebehla v online priestore konferencia o Stratégii pre práva osôb so zdravotným postihnutím 2021 – 2030. Zorganizovalo ju Portugalsko ako predsedajúca krajina Rady EÚ. Súčasťou videokonferencie boli nielen tematické bloky, ale aj ministerský okrúhly stôl. „Kolegom z európskych krajín sme predstavili niektoré naše kroky na zlepšenie života a podmienok osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku. Ide napríklad o nový pripravovaný zákon o sociálnych službách. Prepojíme ho nielen so systémom dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, ale budeme presadzovať aj zmenu financovania sociálnych služieb prostredníctvom osobných rozpočtov prijímateľov. S ministerstvom zdravotníctva zasa  spolupracujeme na plnení záväzku o úprave systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, vrátane jeho financovania,“ priblížila aktivity rezortu práce v tejto oblasti štátna tajomníčka S. Gaborčáková.

MPSVR SR tiež pracuje na úprave a zjednotení posudkového systému, ktorý bude efektívny a umožní komplexné zhodnotenie potrieb človeka s potrebou dlhodobej starostlivosti.

Cieľom ministerstva je aj postupné zvyšovanie podielu osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce. Preto vítame tak Stratégiu EÚ pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, ako aj výzvu pre členské štáty stanoviť do roku 2024 ciele začlenenia osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Zlepšenie situácie ľudí so zdravotným postihnutím musí byť súčasťou úspešnej implementácie Európskeho piliera sociálnych práv.

Zároveň podporujeme zámer Európskej komisie zaviesť do „Social Scoreboard“ indikátor, ktorý bude dôslednejšie sledovať mieru začlenenia osôb so zdravotným postihnutím na trh práce, tzv.  „disability employment gap“.