Hlavné menu


Zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad odvodov za mesiac december

Vláda SR schválila ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie sme navrhli posunúť splatnosť odvodov za december 2021, a to do 31. decembra 2024. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej SZČO, ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Materiál ministerstva bol schválený s pripomienkou, že k obdobnému odkladu odvodov dôjde aj v mesiaci január budúceho roka.

Zmena sa bude týkať platby poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ.

Navrhnutý odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4.

Splátka odložená za mesiac

Pôvodný termín splatnosti

Nový termín splatnosti

máj 2020

do 31. decembra 2021

do 31. marca 2022

jún 2020

do 31. marca 2022

do 30. júna 2022

júl 2020

do 30. júna 2022

do 30. septembra 2022

december 2020

do 30. septembra 2022

do 31. decembra 2022

január 2021

do 31. decembra 2022

do 31. marca 2023

február 2021

do 31. marca 2023

do 30. júna 2023

marec 2021

do 30. júna 2023

do 30. septembra 2023

apríl 2021

do 30. septembra 2023

do 31. decembra 2023

máj 2021

do 31. decembra 2023

do 31. marca 2024

október 2021

do 8. októbra 2021

do 30. júna 2024

november 2021

do 8. novembra 2021

do 30. septembra 2024

december 2021

do 8. decembra

do 31. decembra 2024