Hlavné menu


Úprava elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) Honywel v budovách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 Bratislava. Napojenie EPS na nový turniketový systém.

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Telefón: 0917 521 950
E-mail: radoslav.valentik@employmnet.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Úprava elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) Honywel v budovách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 Bratislava. Napojenie EPS na nový turniketový systém.
4.Druh zákazky

Služba
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 .

6. Stručný opis zákazky

- Single Output Module
- Surface Mount Module Box
- Zdroj 230/24V
- AKU 24V/12Ah
- NHXH-V 3x1,5
- Istič Max 16A B/1p.
- JH(st) H-V 2x2x0;8
- Žlab PVC 25x20
- Meranie napätia na linke
- Skúška prvkov Single Output Module
- Hlásič auto. Opt. Dym – odskúšanie
- Krabica SCAME 250x250
- Úprava rozvádzačov elektro
- Programovanie ústredne
- Uvedenie EPS do plnej prevádzky
- PD skutkového stavu vyhotovenia

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

35111500-0
8. Celkové množstvo alebo rozsah
1ks
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
1600€

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Lehota dodania : do 14.09.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 11.9.2013 do 12,00hod

15. Doplňujúce informácie
(podľa potreby zadávateľa)

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku