Hlavné menu


Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

Uvedenou službou oznamuje zamestnávateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skončenie  zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnaného v zmysle príslušného ustanovenia § 23a zákona o službách zamestnanosti, u ktorého sa na území SR nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, a s ktorým mal uzavretý pracovnoprávny vzťah

Informačná karta sa podáva príslušnému úradu práce, v ktorého územnom obvode bol štátny  príslušník tretej krajiny zamestnaný najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia  zamestnania. Úrad práce po zaevidovaní Informačnej karty zasiela „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“ do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Informačnú kartu je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo listinne (poštou alebo osobne) . Zaslanie Informačnej karty nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Informačnú kartu odoslať).

 Podrobnejšie informácie o službe Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

 Elektronická služba Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

Manuál k vypĺňaniu Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

VIDEO k vypĺňaniu Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny