Hlavné menu


Zasielanie Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce občana EÚ

Uvedenou službou oznamuje tuzemská právnická alebo fyzická osoba (informujúca organizácia) s ktorou zahraničný zamestnávateľ uzavrel zmluvu, z ktorej vyplýva vyslanie zamestnancov na výkon práce na území SR, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začiatok vyslania občana členského štátu EU zamestnaného u zamestnávateľa so sídlom v inom členskom štáte. Informačná karta sa podáva príslušnému úradu práce, v ktorého územnom obvode bude občan EÚ realizovať výkon práce najskôr v deň vyslania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania na výkon práce takéhoto pracovníka.

Úrad práce po zaevidovaní Informačnej karty zasiela „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“ do elektronickej schránky informujúcej organizácie. Uvedené potvrdenie si informujúca organizácia eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu práce alebo inšpekcie práce. Prijatím formulára informačnej karty úrad práce nepotvrdzuje správnosť vyplnených údajov a nepotvrdzuje, že informujúca organizácia splnila podmienky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Informačnú kartu je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo listinne (poštou alebo osobne) . Zaslanie Informačnej karty nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Informačnú kartu odoslať).

 Podrobnejšie informácie o službe Zasielanie Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce občana EÚ

 Elektronická služba Zasielanie Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce občana EÚ

Manuál k vypĺňaniu Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce občana EÚ

VIDEO k vypĺňaniu Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce občana EÚ