Hlavné menu


Informačný systém sociálnych služieb napĺňajú dáta od poskytovateľov a samosprávy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spustilo ďalšiu fázu zbierania dát pre Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Ide o Zberový modul, do ktorého pridávajú informácie priamo poskytovatelia sociálnych služieb, obce, mestá a vyššie územné celky. V týchto dňoch tak pribúdajú údaje o prijímateľoch sociálnych služieb, zamestnancoch, evidencia žiadateľov o sociálne služby a ďalšie štatistické údaje o poskytovaných službách v tejto oblasti. Informačný systém ako celok prináša na jednom mieste komplexné informácie aj rozšírené možnosti vyhľadávania o sociálnych službách na Slovensku.

Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb, obce a vyššie územné celky dnes na základe prihlásenia sa a stanoveného postupu vypĺňajú v systéme jednotlivé evidencie a zasielajú doň požadované formuláre. Práve tieto informácie tvoria Zberový modul IS SoS ako obsahovo najväčšiu časť celého systému.

Evidencie vedené poskytovateľmi sociálnych služieb sú o žiadateľoch o sociálne služby, o ich prijímateľoch, zamestnancoch a o prevádzkových a finančných údajoch o sociálnej službe. Samosprávy budú v IS evidovať žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby či finančnú podporu neverejných poskytovateľov. Prostredníctvom systému budú tiež obce a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb podávať žiadosti o finančné príspevky, ktoré im poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre jednoduchší postup pri vypĺňaní údajov pripravilo ministerstvo práce pre všetkých respondentov IS SoS metodické príručky. Zároveň ich vyzýva, aby v zmysle inštrukcií do systému dopĺňali požadované informácie, ktoré patria do ich pôsobnosti.

Doteraz (k 16.máju 2022) boli prihlasovacie údaje zaslané do elektronických dátových schránok cca 4 500 respondentov IS SoS. Prihlásilo sa 1 180 poskytovateľov sociálnych služieb, obcí a vyšších územných celkov, pričom poskytli údaje o takmer 2 500 zamestnancoch,  viac ako 3 700 prijímateľoch a 440 žiadateľoch o zabezpečenie alebo poskytnutie sociálnej služby.

V rámci IS Sos už dnes funguje Verejný modul. Ten umožňuje verejnosti vyhľadávať poskytovateľov sociálnych služieb alebo akreditovaných subjektov. Súčasne o nich ponúka základné informácie, popis a miesto poskytovanej služby a všetky kontaktné údaje.

Vytvorením IS SoS sa zaviazalo MPSVR SR v zmysle novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára 2022 a zároveň je jeho správcom. Ide o nevyhnutný krok, ktorý má pomôcť napríklad aj pri riešení mimoriadnych krízových situácií (pandémia COVID-19, vojenský konflikt na Ukrajine). Súčasne bude ako zdroj údajov slúžiť na analytické účely, ktoré sú základom pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb a ich ďalšieho smerovania.

Podrobnosti k IS SoS Metodické príručky pre prácu v Zberovom module.

Verejný modul IS SoS zverejnený na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. alebo v časti NEPREHLIADNITE.