Hlavné menu


Bezplatné rodinné poradne pomôžu rodinám, párom i jednotlivcom

Rodiny sa trápia kvôli vzťahom, výchove a zvládaniu rozvodov, páry trápia komunikačné problémy a konflikty, zatiaľ čo jednotlivci sa sužujú najmä kvôli emocionálnym problémom. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny o dostupnosti a dopyte po službách psychologického poradenstva. Pomôcť ľuďom pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny a v ďalších medziľudských vzťahoch majú Rodinné poradne. Už v štyroch mestách na Slovensku, v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline a Košiciach ponúkajú klientom bezplatné poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. Piata poradňa sa čoskoro otvorí v Humennom.

Mestá sa vyberali s dôrazom na veľkosť a najmä na nedostupnosť týchto služieb. Medzi najväčšie bariéry v poskytovaní poradenských služieb sa počíta finančná stránka, fyzická dostupnosť ako aj dlhé čakacie lehoty.  Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto cíti, že potrebujú pomôcť, o pomoc sa uchádza z vlastného rozhodnutia a odborná pomoc mu je nedostupná o. i. aj z finančných dôvodov.

Odbornú pomoc v rodinných poradniach poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iní profesionáli (napr. pedagógovia, či právnici). Od otvorenia prvých pobočiek 1. apríla už obslúžili 95 klientov pri dodržaní princípov profesijnej etiky a mlčanlivosti. Účelom poradenstva je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie možných duševných chorôb.

„Očakávame, že sa rodinné poradne stanú vyhľadávané pre rodiny ale aj jednotlivcov, ktorí takúto formu poradenstva alebo podpory potrebujú a z rôznych dôvodov si ju doposiaľ nemohli dovoliť. Na poradne sa môžu ľudia obracať so všetkými problémami v rodine, s manželskými, partnerskými, problémami rodičov a detí, či spolužitia so seniormi. Môže ísť o dlhodobé problémy, ale aj rozličné momentálne výzvy, ktoré nám život stavia do cesty ako je rozvod, smrť blízkeho, strata zamestnania alebo vážne ochorenie. Návšteva rodinnej poradne je vhodná pre každého, kto chce svoje problémy riešiť a hľadá podporu odborníkov,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

V špecifických prípadoch (napr. s klientom so zdravotným znevýhodnením) môžu okrem osobného rozhovoru, komunikovať napr. aj prostredníctvom telekomunikačných zariadení.

Okrem vytvorenia 5 pilotných  rodinných poradní je súčasťou projektu aj vytvorenie štandardov pre rodinné poradenstvo a identifikácia oblastí, ktoré treba zlepšiť. Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je realizovaný vďaka podpore z ESF v rámci OP Ľudské zdroje. Realizáciu projektu zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s  partnerom, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. V budúcnosti sa počíta s rozšírením Rodinných poradní do všetkých kútov Slovenska, tak aby boli služby psychologického poradenstva dostupné každému. 

Viac informácií nájdete aj na www.rodinnaporadna.gov.sk alebo  https://ivpr.gov.sk/narodny-projekt-rodinne-poradne-poradensko-psychologicke-sluzby-pre-jednotlivcov-pary-a-rodiny/.

Rodinné poradne spolupracujú s Bezplatnými dlhovými poradňami. Tie špecificky pomáhajú  všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Na Slovensku je už fungujúca sieť 20 bezplatných poradní, čoskoro pribudnú ďalšie a bude ich tak 46 v každom meste s pôsobnosťou úradov práce. Viac na www.pomahamedlznikom.sk.

Typy problémov podľa riešenia cieľových skupín na základe prieskumu IVPR, realizovaného na prelome apríla a mája 2022, v rámci 94 poradní verejného, súkromného a mimovládneho sektora a ich 265 klientov.

Najčastejšie typy problémov u jednotlivcov (v %):

 • Emocionálne problémy, napr. pocity smútku                                                 47,0
 • Osobnostné problémy, napr. samotárstvo, nepriebojnosť                             27,7
 • Komunikačné problémy                                                                                 26,5
 • Problémy so zvládaním záťažových situácií                                                  25,3
 • Potreba osobnostného rastu, napredovania                                                  22,9
 • Depresívne/úzkostné stavy                                                                            21,7
 • Strata motivácie                                                                                              20,5
 • Psychosomatické ťažkosti, napr. nespavosť, nechutenstvo                           16,6
 • Osamelosť                                                                                                       13,3

 

Najčastejšie typy problémov u párov (v %):

 • Komunikačné problémy                                                                                   45,8
 • Zvládanie konfliktných situácií                                                                         37,3
 • Emocionálne problémy, napr. pocity smútku                                                    25,3
 • Zvládanie nevery                                                                                              21,7
 • Závislosť u niektorého z manželov/partnerov                                                   10,8
 • Nezamestnanosť                                                                                               10,8

 

Najčastejšie typy problémov pre rodiny (v %):

 • Problémové rodinné vzťahy                                                                               41,0
 • Výchovné problémy                                                                                            22,9
 • Zvládanie rozvodu u manželov                                                                           14,5
 • Závislosť u niektorého člena rodiny                                                                     14,5
 • Násilie v rodine                                                                                                     12,0
 • Zvládanie rozvodu rodičov u mal. detí                                                                    9,6