Hlavné menu


Zamestnanec a zamestnávateľ

Pracovnoprávne vzťahy upravuje viacero legislatívnych noriem, ktorými sa vláda snaží vytvoriť spoločnosť založenú predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých vzťahoch.

MPSVR SR vyvíja maximálne úsilie, aby prijímané zásadné opatrenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov získali podporu u väčšiny obyvateľstva. Ich realizácii predchádza široká odborná diskusia, ktorej hlavnými aktérmi sú zástupcovia sociálnych partnerov (vláda, zamestnávatelia a odbory).