Hlavné menu


Kedy podať žiadosť o dotáciu

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie poskytované priamo ministerstvom na príslušný rozpočtový rok je od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. žiadosti o dotácie na  rozpočtový rok 2021 sa budú predkladať v  lehote od 1. novembra do 31. decembra 2020, s výnimkou žiadostí o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú je možné predkladať v priebehu celého roka 2020.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti o dotáciu v podateľni ministerstva.

Žiadosť o dotáciu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.