Hlavné menu


Vďaka Plánu obnovy výrazne zvýšime kapacity pre dlhodobú starostlivosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka finančnej podpore z Plánu obnovy a odolnosti sa rozšíria kapacity komunitnej starostlivosti, a to budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Záujemcovia môžu predkladať svoje projektové zámery. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.

Do výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti sa môžu zapojiť verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, rovnako zriaďovatelia, či už ide o obce, mestá, neziskové organizácie, združenia, cirkev a pod. Môže ísť pritom o existujúce, ale aj nové subjekty.

Finančný balík z Plánu obnovy umožní navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení komunitného zamerania, ktoré celoročne zabezpečujú starostlivosť o klientov. Vďaka tomu sa časť týchto klientov presunie z veľkokapacitných zariadení do menších, tzv. rodinného typu.

Nové kapacity môžu vznikať v úplne nových objektoch zariadení, ktoré reflektujú na potreby energetickej náročnosti a inovácií. Zároveň bude možná rekonštrukcia, rozširovanie či modernizácia existujúcich objektov. Cieľom účelnej renovácie budov je prispieť k pozitívnym environmentálnym zmenám významnou úsporou spotreby primárnej energie v rekonštruovaných zariadeniach priemerne vo výške 30%.

Nevyhnutným záväzkom zo strany prijímateľa je následne po ukončení realizácie projektu poskytovať sociálnu službu v takto podporenom zariadení aspoň po dobu 10 rokov.

 „V priebehu najbližších rokov postupne zvýšime kapacity sociálnej starostlivosti v regiónoch o stovky nových miest, pričom pribudne viac ako 120 zariadení pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Chceme, aby boli komunitné a ambulantné sociálne služby čo najbližšie k občanom aj s ohľadom na fakt, že naše obyvateľstvo starne. Je nevyhnutné vytvoriť také podmienky a prostredie, ktoré znamenajú bezpečie pre odkázaných na starostlivosť a spolu s tým im prinesú aj každodennú radosť v podmienkach rodinného prostredia,“ doplnil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Presné počty nových miest, ktoré vzniknú v zariadeniach, bude jasný po aktualizácii Plánu obnovy na prelome rokov 2022/2023. Vo všeobecnosti by malo ísť stovky nových miest v zariadeniach sociálnych služieb po celom Slovensku.

“Som hrdý na to, že Slovensko sa aj vďaka plánu obnovy výrazne posúva v kvalite poskytovania sociálnej starostlivosti, ktorá sa zameriava najmä na komfort klientov a kladie dôraz na potreby každého jednotlivca. Robíme to práve preto, lebo nám záleží na senioroch a všetkých ľuďoch, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť,“ uviedol predseda vlády Eduard Heger.

Som veľmi rád, že sa nám práve v mesiaci úcty k starším, v októbri, expresne rýchlo podarilo pripraviť výzvu na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít a dostupnosti komunitnej starostlivosti. Ďakujem kolegom z ministerstva ako aj kolegom z úradu vlády za komplexnú a odbornú prípravu,“ dodal štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.  

Za účelom zjednodušenia prípravy jednotlivých projektov pre žiadateľov a zabezpečenia splnenia požadovaných podmienok pre výstavbu budov už ministerstvo práce v spolupráci s Fakultou architektúry STU pripravilo konkrétne architektonické štúdie.

Tzv. katalóg architektonických štúdií prináša jednotlivé typy štúdií pre ambulantné služby, nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest a sociálno-zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest. Riešenia nových objektov komunitného typu v rodinnom prostredí musia zabezpečovať účelovosť, kvalitu a efektivitu sociálnych služieb. Samozrejmosťou sú všeobecné technické požiadavky aj pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Nechýbajú podmienky energetickej úspornosti a tepelnej ochrany zariadení.

Konkrétne: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/katalog-architektonickych-studii/

Ministerstvo práce pripravuje pre všetkých záujemcov o výzvu informačný on-line seminár, kde odprezentuje podmienky pre potencionálnych žiadateľov a zodpovie ich otázky. Cieľom je, aby sa podmienky výzvy podarilo premeniť na úspešné projekty.

Všetky podrobnosti k Výzve na predkladanie projektových zámerov sú zverejnené na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/

Nové finančné možnosti pre zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb prináša Plán obnovy a odolnosti - konkrétne Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Spoločne s podporou budovania nových komunitných služieb ide o sériu reforiem a postupných krokov, ktoré sú orientované na samotného prijímateľa sociálnych služieb v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR. Patria k nim nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, reforma posudkového systému, reforma financovania sociálnych služieb a reforma zákona o sociálnych službách.

VIAC: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/