Hlavné menu


Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na inflačnú pomoc, ktorá je určená na pokrytie úhrad zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a s tým spojených cien energií. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo formulár k žiadosti o vyplatenie jednorazovej finančnej pomoci. Pre poskytovateľov sociálnych služieb je pripravený balík inflačnej pomoci vo výške takmer 20 miliónov eur.

Poskytovateľ sociálnej služby musí žiadosť o dotáciu na inflačnú pomoc spolu s požadovanou prílohou doručiť ministerstvu práce, sociálnych vecí do 2. decembra 2022. 

Usmernenie a vzor žiadosti k poskytnutiu dotácie je zverejnený  na webovom sídle ministerstva práce:
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-ramci-inflacnej-pomoci/

O dotáciu na inflačnú pomoc môžu požiadať poskytovatelia sociálnych služieb ambulantnou, pobytovou alebo inou formou (prostredníctvom telekomunikačných technológií) – verejní aj neverejní, ktorí sú zastúpení vo všetkých regiónoch, resp. ich zriaďovatelia alebo zakladatelia. Dotácie sú určené rovnako zariadeniam s ambulantnou aj pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (zariadenia podmienené odkázanosťou, služby krízovej intervencie, služby na podporu rodiny s deťmi), pričom nárok na inflačnú pomoc majú aj podporné sociálne služby a sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, že sa sociálna služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022. Rovnako, obsadenosť miest v zariadení sociálnej služby musí byť minimálne 50 percent z registrovanej kapacity, čo sa preukazuje podľa druhu sociálnej služby buď čestným vyhlásením a pri sociálnych službách podmienených odkázanosťou evidenciou prijímateľov v informačnom systéme sociálnych služieb.

Dotácia je určená na konkrétne miesto v zariadení, ktoré musí byť zapísané v registri sociálnych služieb. alebo paušálne na sociálnu službu. Jej výška sa odvíja od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby (ambulantná alebo pobytová). V prípade podporných služieb, kde sa kapacita nesleduje, ide o paušál stanovený na službu.

Rezort práce peniaze vyplatí do konca tohto roka, pričom dotáciu môžu poskytovatelia využiť na pokrytie rastúcich nákladov na prevádzku svojich zariadení za rok 2022 až do 31. marca 2023.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny je balíkom inflačnej pomoci pripravené podporiť vyše 40-tisíc klientov v ambulantných zariadeniach a viac ako 47-tisíc klientov, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Treťou skupinou sú podporné sociálne služby, kam patria práčovne, jedálne,  strediská osobnej hygieny. Dotácia je určená aj na podporu subjektov, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo, rehabilitáciu a sociálne služby s využitím telekomunikačných technológií.

Podrobnosti k nariadeniu vlády SR č. 374/2022 Z.z. nájdete na: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/374/20221118