Hlavné menu


Oboznámenie sa zamestnávateľa s oznámením

Oznámenie o reprezentatívnej KZVS je povinné ministerstvo zverejniť v Obchodnom vestníku a na svojom webovom sídle. Zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia má možnosť predložiť ministerstvu k tomuto oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku svoje stanovisko (§ 9a ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní).