Hlavné menu


DOBROVOĽNÉ SPORENIE NA DÔCHODOK - celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je dobrovoľné sporenie jednotlivca na dôchodok prostredníctvom využitia dlhodobých sporiacich a investičných produktov iných ako doplnkové dôchodkové sporenie.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je atraktívny najmä z dôvodu jeho prenositeľnosti v rámci krajín Európskej únie. Je vhodný predovšetkým pre mobilných pracovníkov, mladých ľudí, ktorí plánujú stráviť svoju kariéru aj za hranicami Slovenskej republiky, alebo pre zahraničných pracovníkov z členských krajín EÚ pracujúcich na Slovensku, t. j. pre ľudí, ktorí aktívne využívajú právo na voľný pohyb v Európskej únii. To znamená, že v prípade presunu výkonu zárobkovej činnosti do iného členského štátu Európskej únie, sporiteľ bude mať možnosť pokračovať v pôvodnom sporení u svojho poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Sporiteľ si však bude môcť zvoliť aj iného poskytovateľa v inom členskom štáte.

Ďalšími z výhod celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sú

 • jednoduchosť (pri základnom produkte je vopred presne určená investičná stratégia
 • cenová dostupnosť (nastavené hranice na maximálne náklady spojené s týmto produktom)
 • transparentnosť (stanovené pravidlá na informovanie sporiteľa ako pred uzatvorením zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, tak aj počas trvania sporenia o všetkých dôležitých stránkach sporenia a to jasne, stručne a zrozumiteľne)
 • bezpečnosť a 
 • udržateľnosť investícií.

Sporiteľom sa môže stať každá plnoletá osoba. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt nie je viazaný na zdaniteľný príjem (pracovný pomer alebo samostatnú zárobkovú činnosť), to znamená, že sporiteľom v takomto dôchodkovom sporení môže byť aj nezamestnaná osoba, osoba na materskej, resp. rodičovskej dovolenke či študent, ak sú schopní prispievať si na svoj budúci dôchodkový príjem. Výška príspevku nie je obmedzená.

Finančné prostriedky sporiteľa spravuje poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového sporenia, ktorým po splnení stanovených podmienok môže byť:

 • doplnková dôchodková spoločnosť
 • poisťovňa
 • banka
 • správcovská spoločnosť
 • obchodník s cennými papiermi.

Poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu musí byť zapísaný v centrálnom verejnom registri, ktorý vedie Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

Dohľad nad poskytovaním a distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu vykonáva Národná banka Slovenska.

Z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je možné poberať tieto dávky

 • dôchodok
 • programový výber
 • jednorazové vyrovnanie
 • predčasný výber.

Podmienky vyplácania dôchodku, programového výberu alebo jednorazového vyrovnania

 • nárok na výplatu starobného dôchodku z povinného dôchodkového poistenia (I. pilier),
 • nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z povinného dôchodkového poistenia (I. pilier) alebo
 • dovŕšenie veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok z povinného dôchodkového poistenia (I. pilier).

Podmienky vyplácania predčasného výberu

 • nepriaznivý zdravotný stav sporiteľa
 • invalidita z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak táto skutočnosť nastala po uzavretí zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte
 • ťažké zdravotné postihnutie
 • dlhodobá nezamestnanosť (sporiteľ je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov) a dovŕšil vek 57 rokov.

Dôchodok sa vypláca formou

- dočasný dôchodok

 • dočasný dôchodok sa vypláca najmenej 5 rokov z celého majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu
 • prvá splátka dočasného dôchodku môže byť zvýšená až na 25 % hodnoty majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového účtu

- doživotný dôchodok

 • doživotný dôchodok sa vypláca až do smrti poberateľa dávky celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu z celého jeho majetku
 • prvá splátka doživotného dôchodku môže byť zvýšená až na 25 % hodnoty majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového účtu.

Programový výber

 • dávka sa vypláca najmenej 5 rokov po dosiahnutí veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok z I. piliera
 • suma programového výberu sa rozpočíta rovnomerne na počet rokov, počas ktorého bude programový výber vyplácaný, z celého majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

Jednorazové vyrovnanie

 • ak je hodnota majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nižšia ako štvornásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky dva roky dozadu (napr. v roku 2022 – 4 532 € a v roku 2023 – 4 844 €)
 • po 5 rokoch od veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok z I. piliera.

Predčasný výber

Predčasný výber je možné vyplatiť sporiteľovi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ak nesplnil podmienky na výplatu dávky z tohto dôchodkového sporenia a dostal sa do osobitne ťažkej životnej situácie

 • v prípade nepriaznivého zdravotného stavu sporiteľa je celý jeho majetok vyplatený jednorazovým výberom
 • v prípade dlhodobej nezamestnanosti pred odchodom na dôchodok (po 57 roku sporiteľa) je majetok sporiteľa vyplácaný
 •  najmenej 5 rokov alebo
 •  jednorazovým výberom, ak je hodnota majetku sporiteľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nižšia ako štvornásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky dva roky dozadu.

Daňové výhody:

Sporenie prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nie je viazané na zamestnanie, ani na samostatnú zárobkovú činnosť. Avšak od 1. januára 2023 je príspevok sporiteľa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt nezdaniteľnou časťou základu dane z príjmu až do výšky 180 € ročne v úhrne pre všetky formy dôchodkového sporenia, t. j. pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt aj doplnkové dôchodkové sporenie.

Počas trvania dôchodkového sporenia sa akumulovaný majetok sporiteľa nezdaňuje.

Vyplatené dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa považujú za príjem z kapitálového majetku a zdaňujú sa 19 % sadzbou dane. Základom dane je dávka znížená o zaplatené príspevky.

Poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu

V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby registrovaní poskytovatelia:

 • Finax, o.c.p., a.s.
  • Európsky dôchodok – základný PEPP variant
  • Európsky dôchodok – variant s alternatívnymi investičnými možnosťami

Legislatíva:

Odkazy:

Centrálny verejný register, ktorý vedie Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Orgán dohľadu – Národná banka Slovenska