Hlavné menu


Zahraniční pracovníci môžu doplniť dlhodobo chýbajúcu pracovnú silu na našom trhu

Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Viac ako 80-tisíc pracovných pozícií zostáva neobsadených. Najvyššiu mieru voľných pracovných miest vykazujú profesie v strojárstve, automobilovom priemysle, doprave, zdravotníctve, aj IT sektore. Obsadiť dlhodobo neobsadené pracovné pozície, o ktoré domáce obyvateľstvo nemá záujem, je dôležité pre udržanie rastu slovenskej ekonomiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto prijíma opatrenia v oblasti regulovanej pracovnej mobility cudzincov na slovenský trh práce s cieľom kompenzovať nedostatok disponibilnej pracovnej sily.

Riadené otváranie trhu práce pre občanov tretích krajín pomáha výkonnosti slovenskej ekonomiky. Viac zamestnaných znamená aj vyšší výber daní do štátneho rozpočtu. Zamestnávanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín zase prináša vyššiu mieru inovácií a technologického pokroku.

Z dôvodu nedostatku domácej pracovnej sily a nevyhnutnosti naplnenia potrieb trhu práce bolo prijatých viacero legislatívnych opatrení s cieľom uľahčiť zamestnávanie zahraničných pracovníkov. Medzi tieto opatrenia patria nariadenia vlády z dielne ministerstva práce, ktoré umožňujú udeliť štátnym príslušníkom vybraných tretích krajín národné víza na účel zamestnania. Vďaka nim sa zrýchľuje proces zamestnávania zahraničných pracovníkov v oblasti dopravy, vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov v profesiách s pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR a tiež relokovaných zamestnancov. V nadväznosti na tieto nariadenia prijala vláda SR na návrh ministerstva práce aj nariadenie, ktoré uľahčuje zamestnávanie cudzincov v oblasti priemyslu. Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z akútneho nedostatku pracovnej sily najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe a tiež dlhodobého dopytu zo strany samotných zamestnávateľov.  

Zamestnávanie cudzincov prostredníctvom národných víz je limitované stanovenými kvótami. Nejde teda o hromadný prílev zahraničných pracovníkov. Tieto národné víza sú určené pre štátnych príslušníkov z vybraných tretích krajín s ohľadom na kultúrnu a hodnotovú blízkosť a pozitívnu skúsenosť zamestnávateľov.

Je dôležité zdôrazniť, že slovenský pracovný trh sa otvára pre zahraničnú pracovnú silu len čiastočne. To znamená, že uľahčovanie zamestnávania zahraničných pracovníkov sa týka len tých povolaní, o ktoré domáca pracovná sila nemá dlhodobo záujem. Ide o „zamestnania s nedostatkom pracovnej sily“. Ich zoznam štvrťročne uverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

S nedostatkom pracovnej sily sa stretávajú viaceré krajiny Európskej únie. Jej deficit sa dnes prejavuje v rôznych sektoroch a povolaniach naprieč všetkými úrovňami vzdelania a zručností. Je to jeden z dôsledkov demografického vývoja a starnutia obyvateľstva.