Hlavné menu


Podaktivita 2

V zmysle Operačného programu Slovensko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do  Národného projektu - Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám Podaktivita 2  - Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie ako spolupracujúce organizácie.

Výzva na výber spolupracujúcich organizácií – Podaktivita 2 - Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Cieľ: Poskytovanie bezplatnej priamej pomoci vo forme teplého jedla so sprievodnými opatreniami cieľovým skupinám prostredníctvom spolupracujúcich organizácií (SO).

Dátum zverejnenia výzvy: 25.10.2023 - časovo otvorená výzva

Na zverejnenú Výzvu na výber spolupracujúcej organizácie na internetovej stránke MPSVR SR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky v listinnej podobe a zároveň elektronicky na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Obálku je potrebné označiť  " NP Výzva Podaktivita 2 - NEOTVÁRAŤ"

Adresa:

Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky                                                                                                                                                                                                       

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny                                                                                                                                                                                                                           

Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

E-mail : pzmp@employment.gov.sk

Prílohy:

Prílohy k zmluve: