Hlavné menu


Poradný výbor pre sociálne inovácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre cieľ politiky súdržnosti 4 „Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv“ Programu Slovensko 2021-2027, zriadil v októbri 2023 Poradný výbor pre sociálne inovácie.

V programovom období 2021-2027 je sociálnym inováciám venovaná samostatná priorita Sociálne inovácie a experimenty v rámci vyššie uvedeného cieľa a je zameraná na podporu sociálnych inovácií v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a podpory ekosystému.

Poradný výbor tvorí 16 členov a členiek. Šesť zástupcov je z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR, Združenia samosprávnych krajov (SK8) a 10 členov je z neziskového, podnikateľského a akademického sektora.

Úlohou Poradného výboru je podieľať sa na príprave výziev na podporu sociálnych inovácií, rozvoji ekosystému sociálnych inovácií, na vyhodnocovaní dopadu realizovaných projektov a ich hodnotení.

Členovia/členky Poradného výboru pre sociálne inovácie:

1.   Anna     Čaplovičová - podnikateľský sektor
2.   Marián Holienka - akademický sektor
3.   Marián Horanič - podnikateľský sektor
4.   Martina Kolesárová - neziskový sektor
5.   Michaela Mudroňová - neziskový sektor
6.   Zuzana Polačková - akademický sektor
7.   Eva Pongrácz - akademický sektor
8.   Boris Strečanský - neziskový/podnikateľský sektor
9.   Alena Vachnová - neziskový sektor
10. Jana Žišková - neziskový sektor
11. Denisa Nincová - SK8
12. Nikoleta Slavíková - ÚSVRK
13. Andrea Kováčová - MŠVVaM SR
14. Alena Alscher - ÚSVROS
15. Andrea Uhrinová - VAIA ÚV SR
16. Marcela Hajtmánková - MPSVR SR