Hlavné menu


Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Uvedená služba umožňuje elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o poskytnutie príspevku v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

Žiadosť o príspevok spolu s prílohami poskytovateľ predkladá elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom a musí byť podaná z elektronickej schránky poskytovateľa sociálnej služby.

 

Žiadosť o príspevok spolu s prílohami predkladajte na každú ID službu osobitne.

Pri výbere príslušnosti k úradu si vyberte úrad so sídlom v krajskom meste, podľa miesta poskytovania terénnej opatrovateľskej služby.

 

Pokiaľ prílohy prvotnej žiadosti vzhľadom na ich rozsah prekročia maximálnu povolenú kapacitu podania a nebude ich možné zaslať prostredníctvom ÚPVS, možno ich predložiť aj listinne, a to osobne do podateľne príslušného úradu so sídlom v krajskom meste v pracovné dni, v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle úradu, alebo poštou na korešpondenčnú adresu úradu.

  

Lehoty na predloženie žiadosti:

- prvá žiadosť po podpísaní Dohody - najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bola uzatvorená Dohoda (medzi PSS a úradom práce),

- ďalšie žiadosti - do 10. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac (najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca – v  prípade nemožnosti predloženia do 10. dňa z objektívnych dôvodov)

 

V zmysle Dohody o poskytovaní fin. príspevku  musí byť z predloženej Zmluvy uzatvorenej medzi PSS a klientom zrejmé, v ktorý kalendárny deň sa poskytuje opatrovateľská služba, počet hodín opatrovateľskej služby v daný deň a zároveň úkon musí byť vyjadrený v časovej jednotke.

Pokiaľ tieto údaje uzatvorená zmluva neobsahuje, poskytovateľ sociálnej služby je povinný s klientom uzatvoriť dodatok k zmluve obsahujúci tento rozsah údajov a dodatok predložiť úradu spolu so zmluvou“. Uvedené je potrebné z dôvodu výpočtu nároku na počet hodín vyplývajúci zo zmluvy na konkrétny mesiac a zároveň overenia súladu Zmluvy s Rozhodnutím prostredníctvom IS SoS.

 

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie).

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

 

 Elektronická služba Podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci NP POS