Hlavné menu


Štátny tajomník Branislav Ondruš ocenil výmenu skúseností na medzinárodnom stretnutí zamestnávateľov v stavebníctve

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) uskutočnilo informačné stretnutie pre zamestnávateľov v stavebnom sektore. Jeho hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom návody a praktické informácie na lepšie plnenie povinností a aplikáciu správnych postupov pri vysielaní pracovníkov do zahraničia. Zamestnávatelia, zamestnávateľské zväzy a združenia z celého Slovenska mali príležitosť získať cenné poznatky v oblasti vysielania pracovnej sily. Odborné stretnutie s účasťou zahraničných expertov otvoril štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Štátny tajomník Branislav Ondruš vo svojom príhovore zdôraznil význam spolupráce medzi zamestnávateľmi a verejnými orgánmi pri vysielaní pracovníkov v stavebnom odvetví, pričom poukázal na potrebu riešiť komplexnosť subdodávateľských vzťahov. Ďalej poukázal na potrebu riešiť komplexnosť subdodávateľských vzťahov, ktoré často vyvolávajú nejasnosti a neprehľadnosť v identifikácii skutočných zamestnávateľov a ochrane práv zamestnancov.

Tento odkaz podčiarkol potrebu efektívnej spolupráce a koordinácie medzi subjektmi pôsobiacimi v stavebnom sektore, aby sa zabezpečila spravodlivá a bezpečná pracovná mobilita v celej Európskej únii. Prítomnosť zahraničných expertov zo 4 členských krajín zastrešujúcich v domovskej krajine oblasť vysielania (Nemecka, Francúzska, Rakúska a Belgicka), umožnila výmenu názorov a dobrej praxe a otvorila priestor pre diskusiu. „Čoskoro (1. mája) si budeme pripomínať 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ. Je cťou pre Slovenskú republiku, že práve u nás, v srdci Európy, sídli Európsky organ práce, ktorého činnosť je zameraná predovšetkým na voľný pohyb pracovníkov medzi krajinami Európskej Únie. V tomto smere vítame možnosť s ELA zorganizovať takýto formát podujatia u nás a podporiť tak výmenu príkladov dobrej praxe medzi členskými štátmi EÚ v oblasti pracovnej mobility,“ uviedol štátny tajomník Branislav Ondruš.

Stavebný sektor je dôležitým prvkom ekonomiky EÚ a stáva sa tak neoceniteľnou pridanou hodnotou pre zamestnávanie viac ako 13 miliónov pracovníkov v celej EÚ. Zároveň je tento sektor charakterizovaný najmä veľkým podielom vysielaných pracovníkov a priamou mobilitou naprieč všetkými členskými štátmi.

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s najväčším počtom vyslaných pracovníkov, pričom v roku 2022 bolo z celkového počtu približne 87 000 vyslaní, v stavebnom sektore vyslaných viac ako 43 000 pracovníkov.