Hlavné menu


Ministerstvo práce pokračuje v reforme sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne plní Národnú stratégiu deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Záväzok Vlády SR z apríla 2021 približujú každoročné správy rezortu práce, ktoré informujú o pokroku pri dosahovaní 10 strednodobých cieľov stratégie do roku 2025. Aktuálnu správu plnenia tejto národnej stratégie za rok 2023 vzala Vláda SR na vedomie dňa 8. mája.

K hlavným cieľom Národnej stratégie DI patrí prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Dôležitou súčasťou deinštitucionalizácie sú reformy definované v Pláne obnovy a odolnosti SR (POO). Zahrňujú reformu financovania, posudkovej činnosti a dohľadu nad sociálnou starostlivosťou, ako aj investície do komunitných sociálnych služieb.

Plán obnovy zároveň nadväzuje na Stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike.  Vzhľadom na starnutie našej populácie, zdôrazňuje potrebu koordinovaného a funkčného systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Reformy v oblasti financovania a posudkovej činnosti sú kľúčom k zabezpečeniu kvalitnej a dostupnej podpory pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ministerstvo práce aktívne komunikuje so zúčastnenými stranami a pripravuje legislatívu na realizáciu potrebných zmien.

Okrem reforiem sa v rámci Plánu obnovy realizuje aj investícia s cieľom navýšenia kapacít zariadení komunitného typu. Umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do zariadení poskytujúcich ambulantné sociálne služby, nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest a sociálno-zdravotných nízkokapacitných zariadení s kapacitou do 30 miest. V súčasnosti sú pre tento zámer vyhlásené dve výzvy, a to: Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivostiVýzva na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

Ďalšou prioritnou skupinou v rámci Národnej stratégie deinštitucionalizácie (DI) sú osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom podpora ich sociálneho začlenenia a zlepšenie ich životnej situácie sa uskutočňuje aj prostredníctvom projektového financovania z fondu ESF+.

V prípade detí v náhradnej starostlivosti, vrátane tých umiestnených v centrách pre deti a rodiny (CDR), sa medzi strednodobé ciele zaraďuje zníženie počtu detí umiestnených v CDR na základe rozhodnutia súdu v prospech komunitných riešení. Cieľom je tiež zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením. Tieto opatrenia zahŕňajú odstraňovanie bariér v objektoch, nákup zdravotníckych pomôcok na podporu starostlivosti v CDR a podporu profesionálnych náhradných rodín.

Ministerstvo práce reformou sleduje aj zvýšenie profesionality v oblasti výkonu sociálnych vecí a rodiny, vrátane vzdelávania zamestnancov a podpory profesionálnych náhradných rodičov. Zároveň sa snaží zlepšiť povedomie o právach zraniteľných osôb prostredníctvom rôznych aktivít a projektov.

Ďalšie podrobnosti k deinštitucionalizácii sociálnych služieb nájdete na stránke ministerstva práce.