Hlavné menu


Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce riadi a usmerňuje inšpekciu práce na Slovensku. Inšpekcia práce u zamestnávateľov dozerá nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavaním predpisov z oblasti sociálnej legislatívy v doprave a dodržiavaním zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. Vyšetruje tiež okolnosti pracovných úrazov.

Kontakt

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice

www.safework.gov.sk