Hlavné menu

25.11.2014

Rodová rovnosť v krajinách V4

V rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny, V4, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR expertné podujatie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Rodová rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy, spoločné riešenia?“
 

Na pôde MPSVR SR diskutovali predstavitelia ministerstiev práce a sociálnych vecí, ako i kľúčoví aktéri zodpovední za rodovú rovnosť na národnej úrovni z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska spolu s expertmi a predstaviteľmi vedeckej či akademickej sféry a zástupcami odborných útvarov rezortu práce. Na podujatí, ktoré otvoril štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian, vystúpili ako hlavní prezentátori zástupcovia dvoch významných, prestížnych inštitúcií EÚ- Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound, Dublin) a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE, Vilnius).

Cieľom podujatia – odborného kolokvia - bolo zhodnotiť oblasť podpory rodovej rovnosti v zamestnaní a možností zosúladenia rodinného a pracovného života žien, ako aj zamerať sa na problematiku ochrany pred domácim násilím a pomoci jeho obetiam.

Fórum pozostávalo z dvoch samostatných panelov:

  • inštitucionálne rámce podpory rodovej rovnosti v prístupe k zamestnaniu a kariérnemu postupu, presadzovaniu rodovo spravodlivého odmeňovania a zosúladenie pracovného a rodinného života,
  • prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia na ženách vo svetle Istanbulského dohovoru.

Hlavným cieľom podujatia bola výmena informácií, skúseností a poznatkov dobrej praxe z oblasti problematiky rodovej rovnosti, postavenia žien – matiek v rodine a na pracovisku v zmenených spoločensko- ekonomických podmienkach, možností podpory zosúladenia rodinného, súkromného a pracovného života zo strany zamestnávateľov, firiem a štátnych subjektov, ako aj identifikácia spoločných kľúčových problémov a návrhy hľadania riešení v oblasti boja proti násiliu na ženách a rodovo podmienenému násiliu, a to v kontexte regionálnej spolupráce krajín V4. Zámerom bolo tiež hľadať ďalšie možnosti koordinácie aktivít.

Diskusia poukázala na tieto hlavné spoločné, resp. podobné problémy v rámci regiónu a možné prístupy riešení:

  • Krajiny V4 prijali rad legislatívnych, inštitucionálnych a ďalších opatrení v oblasti gender mainstreamingu, ktoré realizujú, implementujú a naďalej rozpracúvajú na rôznych úrovniach. Tieto mechanizmy, podobne ako aj fungovanie expertných skupín na úrovni vlád krajín V4, no i spolupráca s občianskou spoločnosťou a mimovládnym neziskovým sektorom výrazne napomáhajú priebežnému riešeniu problémov, koordinácii a spolupráci rozličných subjektov. Ide o rôzne národné strategické programy, akčné plány, konkrétne legislatívne opatrenia na úrovni vytvárania politík a pod.
  • Vhodné pracovné podmienky, flexibilný pracovný čas, práca z domu, no tiež aj rodičovská a najmä otcovská dovolenka a sústavné rozširovanie predškolských zariadení a služieb pre rodinu najlepšie napomáhajú mladým matkám s deťmi, ktoré sa chcú uplatniť na trhu práce. Aj do budúcna ich treba vnímať ako najvhodnejšie riešenie pre posilnenie a zvýšenie zamestnanosti žien. Prítomní sa zhodli na potrebe posilňovania práv a postavenia žien, ich zastúpenia vo vedúcich pozíciách a mzdových rozdielov medzi ženami a mužmi. Skonštatovali, že osobitne významná je aj podpora podnikateľských zámerov a aktivít žien.
  • V oblasti boja proti násiliu na ženách, rodovo podmieneného násilia a násilia v rodine viacerí účastníci z krajín V4 o i. poukázali aj na nové či novodobé formy násilia, ako je prenasledovanie žien, sexuálne obťažovanie cez internet, či sexuálne obťažovanie na pracovisku. V oblasti domáceho násilia sa akcentovala otázka zachovania, resp. rozšírenia a ďalšej podpory celej škály služieb na podporu obetí násilia, od poradenstva až po útulky a chránené bývanie.


Predmetom záverečnej časti diskusie bol Istanbulský dohovor, ktorý doteraz ho podpísalo 21 štátov a ratifikovalo 15 ČK Rady Európy. Pre Poľsko ide o mimoriadne citlivú oblasť, o ktorej boli účastníčky za ministerstvo práce a sociálnych vecí Poľska oprávnené hovoriť iba na úrovni základných, okrajových, no nie konkrétnych informácií.

Slovenská republika prevzala slovenské predsedníctvo V4 1. júla 2014 po Maďarsku a potrvá do 30. júna 2015, kedy ho odovzdá Českej republike.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk