Hlavné menu

17.03.2015

Sociálna práca je nevyhnutná

Podpora dôstojnosti a hodnoty ľudí, to je heslo tohtoročného Svetového dňa sociálnej práce. Ten oslavujú sociálni pracovníci už od roku 2007. Sociálna práca zohráva pri rozvoji spoločnosti dôležitú úlohu.
 

Dobrá sociálna práca pomáha a prispieva k sociálnemu rozvoju jednotlivcov, rodín, skupín a komunít, uľahčuje sociálnu súdržnosť v ťažkých obdobiach, podporuje a chráni sociálne znevýhodnených členov spoločenstiev. Zároveň je investíciou do súčasného a budúceho blahobytu a šťastia ľudí. „Sociálna práca v jej najrôznejších podobách vyžaduje množstvo poznania, úsilia, trpezlivosti, odbornosti i empatie. Taktiež dostatok skúseností a špecifických postupov. Táto práca je dnes nevyhnutná, maximálne naliehavá a zároveň prospešná. Sociálni pracovníci si zaslúžia úctu a obdiv,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Aj z dôvodu posilnenia statusu sociálnych pracovníkov pripravilo ministerstvo v minulom roku komplexnú úpravu podmienok výkonu sociálnej práce, čo u nás doteraz chýbalo. „Profesia sociálnej práce v zásade neexistovala, neboli určené pravidlá jej výkonu a profesijná identita sociálneho pracovníka, neriešila sa etika výkonu tohto povolania, čím sa sociálna práca jednoducho nerozvíjala,“ približuje minister Richter. Od prvého januára tohto roku platí, že sociálnu prácu môže v praxi vykonávať iba ten, kto ju vyštudoval. Môže to byť sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce v závislosti od získaného stupňa vysokoškolského štúdia. Tých, ktorí do začiatku roka pracovali ako sociálni pracovníci a nespĺňajú kvalifikačné predpoklady, sa zmena nedotkne, čo umožní aj naďalej využívať ich odborný potenciál.

Zákon dáva priestor aj pre zriadenie profesijnej organizácie - Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. V súčasnosti sa zostavuje prípravný výbor, ktorý vypracuje rozhodujúce dokumenty komory a zorganizuje jej ustanovujúci snem. Zároveň si ministerstvo dovoľuje dať do pozornosti, že od 1. februára 2015 do 30. júna 2015 prijíma od sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce žiadosti o zápis do zoznamu zakladajúcich členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Sociálna práca sa vykonáva okrem rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny aj v rezorte zdravotníctva, spravodlivosti, vnútra či školstva. Najviac sociálnych pracovníkov je v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, ale aj v dávkových systémoch.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk