Hlavné menu

Informácia

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Miesto otvárania ponúk:
Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor verejného obstarávania
Poštová adresa: Špitálska 4,6,8
Mesto/obec: Bratislava PSČ: 816 43
IČO: 00681156
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Arvayová
E-mail: sona.arvayova@employment.gov.sk
Telefón: 02/20462311

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Služby informačnej a dátovej podpory (SIDP) prostredníctvom databáz a počítačového programu ako služby pre orgány a organizácie ÚŠS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie : 2013/S 085-144523 zo dňa 02.05.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania : 6806 – MSS 85/2013 – 01.05.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona
Otváranie častí ponúk „KRITÉRIA“
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Áno

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 19.08.2013 o 13:00 h.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk