Hlavné menu

„Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre elektronické aukcie a súvisiace služby na rok 2014“ – výzva na predloženie ponuky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Ing. Miloslav Matonog
Telefón: 02/20462341
E-mail: miloslav.matonog@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

„Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre elektronické aukcie a súvisiace služby na rok 2014“ – výzva na predloženie ponuky

4 Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a ostatné rozpočtové, príspevkové organizácie v rámci zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti MPSVR SR.
6. Stručný opis zákazky
Je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

CPV: 79342410-4 Služby v oblasti elektronických aukcií
8. Celkové množstvo alebo rozsah
Služba za podľa špecifikácií uvedených v prílohe č.1 tejto výzvy bude poskytovaná od 2.1.2014 do 31,12. 2014 v plnom rozsahu a pre všetky subjekty uvedené v bode 5. tejto výzvy.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9.990,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
2.1.2014 -31.12.2014

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena v eurách s DPH za služby, uvedené v bode 2. tejto výzvy v nasledujúcej štruktúre:
Cena za služby uvedené v bode 1.1 prílohy č. 1 k tejto výzve ............................
Cena za služby uvedené v bode 1.2 až 1.7 prílohy č. 1 k tejto výzve ............................

Celková cena: ...........................

Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s najnižšou celkovou cenou, uvedenou v ponuke uchádzača.
V prípade rovnosti celkových cien rozhoduje nižšia cena za služby uvedené v bode 1.1 prílohy č. 1 k tejto výzve.
Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky podľa požiadaviek uvedených v bode 2 tejto výzvy.
Všetky ceny sú počas trvania zmluvy pevné a konečné.
Cena musí byť uvedená ako cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Uchádzač predloží kópiu oprávnenia poskytovať službu v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží kópiu platného certifikátu na aukčný systém, (ktorý ponúka) v zmysle § 116 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne predloží kópiu podanej žiadosti o certifikáciu aukčného systému potvrdenú Úradom pre verejné obstarávanie. Úspešný uchádzač v prípade, že predložil kópiu žiadosti o certifikáciu predloží certifikát verejnému obstarávateľovi najneskôr 31.12.2013.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 27.11.2013 do 10.00. hod.
Verifikovanú štatutárnym zástupcom dodávateľa a naskenovanú ponuku je potrebné predložiť elektronicky - e.mailom na adresu kontaktnej osoby (bod 2).

15. Doplňujúce informácie

Uchádzači sú povinní v stanovenej lehote v sídle verejného obstarávateľa zrealizovať praktické predvedenie spôsobu plnenia požiadaviek špecifikovaných v jednotlivých bodoch prílohy č. 1 tejto výzvy, ktoré musí byť v súlade s ponukou predloženou v písomnej podobe. V prípade takto zistených rozdielov platí, že požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky neboli splnené a táto ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená. Verejný obstarávateľ stanoví spoločný termín konania predvedenia funkčnosti e-aukčného systému a zašle výzvu všetkým kontaktným osobám uchádzačov elektronicky (e-mail) na praktické predvedenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Všetky náklady spojené s praktickou ukážkou idú na ťarchu uchádzača.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v prípade, že úspešná ponuka presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
Úspešný uchádzač bude o výsledku tohto postupu zadávania zákazky informovaný písomne.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie o zmluve.

Prílohy
Príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky

Opis predmetu zákazky/technická špecifikácia

1. Predmetom zákazky je prenájom virtuálnej aukčnej siene pre elektronické aukcie a súvisiace služby v nasledujúcom rozsahu:
1.1 Multilicencia na používanie virtuálnej aukčnej siene, umiestnenej na serveri poskytovateľa vzdialeným prístupom prostredníctvom internetu s možnosťou neobmedzeného počtu nákupných alebo predajných výberových konaní pre Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a všetky organizačné útvary, príspevkové a rozpočtové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti:

Za organizačné útvary sa na účely tejto súťaže považujú najmä:
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a detské domovy,
- Fond sociálneho rozvoja,
- iné útvary, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
- prípadne iné novozriadené útvary v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1.2 Asistenčná a konzultačná používateľská podpora zo strany poskytovateľa pri práci s aukčným systémom. Ide o službu bez časového obmedzenia, súvisiacu s poskytovaním konzultácií pri príprave, nastavení, zadefinovaní, revízii ... podmienok e-aukcie telefonicky, avšak v prípade potreby aj s možnosťou osobnej konzultácie v sídle verejných obstarávateľov, pričom všetky náklady spojené s poskytnutím tejto služby znáša poskytovateľ.
1.3 Poskytovanie telefonického hotline pre používateľov a účastníkov elektronických aukcií po dobu trvania zmluvy a to v minimálnom počte 10 osôb a v čase od 8,00 do 16,00 hod.
1.4 Poskytovanie služieb helpdesk pre používateľov a účastníkov elektronických aukcií po dobu trvania zmluvy prostredníctvom emailu a to minimálne v pracovných dňoch; maximálny reakčný čas sa stanovuje na 24 hodín.
1.5 Konzultačná podpora pri navrhovaní elektronických aukcií; služba bez časového obmedzenia
1.6 Zaškolenie zamestnancov jednotlivých verejných obstarávateľov uvedených v bode 1.1, podľa aktuálnych potrieb jednotlivých verejných obstarávateľov
1.7 Pravidelná aktualizácia softvéru, údržba a správa dát, vrátane zálohovania dát.

2. Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na systém a funkcionality systému:

2.1 Systém musí fungovať nepretržite a musí byť prístupný cez webové rozhranie s umiestnením na serveri poskytovateľa.
2.2 Každý z užívateľov systému (organizácie/verejní obstarávatelia vymenovaní v bode 1.1 tejto prílohy) musí mať zriadený samostatný prístup do aukčnej siene, ktorý bude označený názvom a logom verejného obstarávateľa a v ktorej môže pracovať neobmedzený počet zamestnancov jednotlivých verejných obstarávateľov
2.3 Systém pre elektronické aukcie musí realizovať elektronické aukcie v súlade s platnou legislatívou v oblasti verejného obstarávania (nákup) a v oblasti správy majetku štátu (predaj).
2.4 Systém musí byť pre neobmedzený počet elektronických aukcií, používateľov, pozorovateľov, kôl/etáp jednotlivých e-aukcií a vzorových výziev na účasť v jednotlivých e-aukciách.
2.5 Bezproblémová funkčnosť systému musí byť zaistená pri minimálnom počte 30 účastníkov EA pri minimálnom počte 100 položiek (aukčných prvkov).
2.6 Systém musí zabezpečovať všetky typy realizácie e-aukcií vo vzťahu k najnižšej cene, ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, aukcie s uzavretým/otvoreným koncom, atď.
2.7 Systém musí vytvárať auditné záznamy vo vzťahu k aktivitám používateľov a účastníkov. Systém musí umožniť vytváranie protokolov (súhrnný protokol, jednotlivé protokoly účastníkov, protokol histórie, protokol chatu) a to minimálne vo formátoch html, doc, xls a pdf.
2.8 Súčasťou systému musí byť i manažment práv používateľov (rôzne úrovne práv, možností zdieľania, zamedzenia prístupu a pod.)
2.9 Systém musí poskytovať možnosť vkladania príloh v ľubovoľnom počte.
2.10 Systém musí umožniť nastavenie rôznych hodnotiacich kritérií: celková cena, %-ná hodnota, bodová hodnota, škálovacie kritéria, pomocný výpočet, atď.
2.11 Systém musí byť prepojiteľný s web stránkou jednotlivých verejných obstarávateľov, pričom sa musia generovať a zobrazovať minimálne pripravované e-aukcie, prebiehajúce e-aukcie a ukončené e-aukcie.
2.12 Systém musí umožniť nastavenie neobmedzeného počtu kôl e-aukcie s definíciou názvu, dĺžky kola v dňoch/hodinách/minútach a nastavenie minimálneho/maximálneho kroku zníženia/zvýšenia voči cene účastníka/voči minimálnej cene alebo inej hodnote položky.
2.13 Systém musí umožňovať nastavenie predlžovania kola v posledných x minútach o ďalších x minút (počet predĺžení nesmie byť obmedzený).
2.14 Systém musí automaticky odpočítavať čas do konca jednotlivých kôl bez potreby/nutnosti refrešovania obrazovky zo strany uchádzačov.
2.15 Systém musí zobrazovať účastníkom poradie/umiestnenie s možnosťou zobrazovania poradia do x pozície/zobrazovania poradia všetkým účastníkom, tiež musí zobrazovať poradie za jednotlivé časti atď.
2.16 Systém musí byť nastaviteľný tak, aby nediskriminoval účastníkov z časového hľadiska po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk a tiež musí umožniť zobrazenie zhodného poradia pri rovnakej hodnote ponuky (pri hodnotení celkovej ceny, ale aj pri vyhodnocovaní ekonomicky najvýhodnejšej ponuky).
2.17 Systém musí umožniť vytváranie a odosielanie výziev na účasť v e-aukcii a kľúčov do e-aukcie. V prípade hodnotenia ponúk podľa kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky musí systém umožniť, aby bol súčasťou výzvy na účasť v e-aukcii aj výsledok úplného úvodného vyhodnotenia ponúk, pričom výzva na účasť v e-aukcii musí byť odoslaná v rovnakom čase.
2.18 Systém musí umožňovať zadávanie cenových ponúk v prednastavenom počte desatinných čísel (0-8 desatinných miest).
2.19 Systém musí umožniť uzamknutie uchádzačovi tých častí predmetu zákazky, v ktorých nesplnil podmienky účasti.
2.20 Systém musí umožniť realizáciu skúšobnej aukcie s nastavenými parametrami.
2.21 Z hľadiska bezpečnosti systému musí byť autentifikácia účastníka zabezpečená minimálne na úrovni mena, hesla, kľúča.
2.22 Systém musí ponúkať aj tzv. ticker aukciu, t. j. aukciu založenú na vyvolávacej vstupnej cene, na ktorú uchádzači reagujú jej postupným znižovaním/zvyšovaním v prípade predaja a to potvrdením ponúkaného zníženia/zvýšenia ponuky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti