Hlavné menu

Náhrada preukázaných cestovných výdavkov

Cestovné výdavky sú všetky výdavky zamestnanca, ktoré vynaložil v súvislosti s uskutočnenou tuzemskou pracovnou cestou na dopravu :

  • výdavky za cestovné lístky,
  • letenky,
  • ležadlá,
  • lôžka,
  • taxi (pozor – v praxi sa často výdavok za taxi považuje ne­správne za potrebný vedľajších výdavok),
  • miestna pravidelná verejnú dopravu.

Pri uznávaní cestovných výdavkov treba vždy vychádzať z toho, aký spôsob a druh dopravy bol pred vyslaním zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu určený zamest­návateľom v podmienkach tuzemskej pracovnej cesty.

Cestovné výdavky preukazuje zamestnanec dokladom z konkrétne určeného druhu a spôsobu dopravy. Všetky doklady musia byť časovo a vecne v súlade s časom a miestom konania tuzemskej pracovnej cesty.

V prípade, že zamestnanec cestovné výdavky nepreukáže (napr. z dôvodu straty), zamestnávateľ ich môže uznať aj bez preukázania (§ 35 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách) - a to vo výške s prihliadnutím na spôsob dopravy, ktorý zamestnancovi určil v podmienkach tuzemskej pracovnej cesty.

§ 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk