Hlavné menu

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o doručení:

  • oznámenia Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 v znení dodatkov č. 1 a 2 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky,
  • oznámenia Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v znení dodatkov č. 1 a 2 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky,

Ministerstvo podľa § 9a ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „“zákon o kolektívnom vyjednávaní“) zverejňuje:

1. Oznámenie Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 z 31. mája 2018, v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. mája 2019 a v znení Dodatku č. 2 s účinnosťou od 1. mája 2020 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, (ďalej len „reprezentatívna KZVS“), ktorá je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupín 27.1 – výroba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických distribučných a kontrolných zariadení, 27.3 – výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení a 27.4 – výroba elektrických svietidiel.

Zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni skupiny, 27.1 – výroba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických distribučných a kontrolných zariadení, 27.3 – výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení a 27.4 – výroba elektrických svietidiel, v ktorých je kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna môže predložiť ministerstvu svoje stanovisko k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (adresa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava 1).

2. Oznámenie Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej dňa 1. apríla 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. februára 2019 a Dodatku č. 2 s účinnosťou od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021 (ďalej len „reprezentatívna KZVS“), ktorá je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.5 – výroba cementu, vápna a sadry, 24.1 - výroba surového železa a ocele a ferozliatin, 24.4 – výroba drahých a ostatných neželezných kovov, 33.1 - oprava kovových konštrukcií, strojov a prístrojov a 82.9 – pomocné obchodné činnosti i. n.

Pri označení odvetvia podľa § 4 ods. 3 zákona o kolektívnom vyjednávaní sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2..(Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností).

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je zverejnené na webovej stránke ministerstva, www.employment.gov.sk v časti Práca a zamestnanosť, Zamestnanec a zamestnávateľ, Kolektívne pracovnoprávne vzťahy, Kolektívne zmluvy, Zoznam uložených a platných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Oznámenie je zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2020 z 14. augusta 2020.

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk