Hlavné menu

Kolektívna zmluva a sociálny fond

Zamestnávateľ dohodne s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve :

  • tvorbu fondu,
  • výšku fondu,
  • použitie fondu,
  • podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a
  • spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom.

Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise.


Príspevok na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť

Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel do fondu , zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť . Na túto kompenzáciu má nárok zamestnanec, ktorý:

  • dochádza do zamestnania verejnou dopravou a
  • ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. Priemerný zárobok zamestnanca upravuje § 134 Zákonníka práce.

Ak zamestnávateľ nemá zamestnancov, ktorí spĺňajú uvedené kritéria nemôže tvoriť ďalší prídel podľa tohto ustanovenia.

U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca.
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje príspevok na dopravu zamestnancovi z ďalšieho prídelu, môže poskytnúť príspevok na dopravu do zamestnania a späť aj z povinného prídelu do fondu.

Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk