Hlavné menu

Peňažné príspevky na kompenzáciu – zmeny od 1. 1. 2017

Opatrovanie

  • zvýšila sa výška peňažného príspevku na opatrovanie v závislosti od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania, a to pre poberateľov v produktívnom veku. Základná výška príspevku vzrástla z pôvodných 220,52 eura na 247,62 eura, čo predstavuje reálne prilepšenie o 27,10 eura mesačne,
  • zvýšila sa hranica ochrany príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku z pôvodného 1,4 násobku sumy životného minima (277,326 eura) na 1,7 násobok (336,753 eura), čo je navýšenie o 59,43 eura,
  • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnú o novej výške poskytovaných peňažných príspevkov na opatrovanie najneskôr do 31. marca 2017,
  • zmenil sa aj zákon o sociálnom poistení, v ktorom sa odstránila hranica 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie. Ide o zásadnú zmenu pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie a tiež pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Príjem a majetok

  • na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa do príjmu a majetku nezapočítavajú dary do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v kalendárnom roku, pričom takýto dar môže poskytnúť akýkoľvek subjekt. Zároveň sa rozšíril taxatívne vymenovaný okruh subjektov o cirkvi a náboženské spoločnosti, od ktorých sa poskytnutý dar bez ohľadu na jeho výšku nepovažuje za príjem alebo majetok na účely tohto zákona. Súčasne sa umožnilo nadobudnúť peňažné aj nepeňažné dary, ktorých účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu bez ohľadu na výšku daru a osobu darcu.

Kompenzačné pomôcky

  • zmenil a doplnil sa zoznam pomôcok na kúpu ktorých je možné poskytnúť peňažný príspevok,
  • zmenili sa právne predpisy upravujúce niektoré podmienky držania psov s cieľom zabezpečiť neobmedzený vstup fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom na verejné priestranstvá a do priestorov zariadenia spoločného stravovania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk