Hlavné menu

Vrátenie príspevku

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť, ak:

  • pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo je povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla,
  • sa osobné motorové vozidlo nevyužíva na jej individuálnu prepravu,
  • sa jej poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba alebo bude navštevovať školské zariadenie a do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku sa tak nestalo.


Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve.

Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade, ak:

  • osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované,
  • hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného na účely konania o dedičstve je najviac 995,82 € alebo
  • dedičia uhradili túto pohľadávku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti