Hlavné menu

Lekárska posudková činnosť

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny .

Lekárskou posudkovou činnosťou sa :

  • hodnotí a posudzuje zdravotný stav , jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby,
  • určuje miera funkčnej poruchy ,
  • posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia,
  • posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
  • posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby vykonávať opatrovanie ,
  • posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas ,
  • posudzuje potreba osobitnej starostlivosti .

V konaní o žiadosti o parkovací preukaz posudkový lekár posudzuje, či ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a či táto osoba má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár najmä z lekárskeho nálezu , ktorý nie je starší ako šesť mesiacov . Vychádzať môže aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa neho zdravotný stav osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie. Posudkový lekár môže vychádzať aj z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby. Pri ďalšom posúdení môže vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Posudkový lekár môže predvolať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu , ak:

  • má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo
  • je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru.

V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby.

Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto osoba písomne požiada.

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok , ktorý musí obsahovať stanovené náležitosti. V posudku lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona č 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk