Hlavné menu

Doživotné dôchodky

DÔCHODKY A až D v tabuľke porovnania všetkých dôchodkov vyplácaných z II. piliera

Doživotné dôchodky sú poistné produkty, v ktorých sa vám poisťovňa zaväzuje vyplácať dôchodok do konca vášho života. Doživotné dôchodky sú základnou zložkou druhopilierových dôchodkov , určenou pre široké spektrum sporiteľov. Vami zvolený dôchodok si zakúpite od poisťovne za sumu nasporenú v DSS. Pri určení sumy vášho dôchodku poisťovňa nemôže okrem vášho veku a nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte zohľadniť žiadne ďalšie individuálne faktory (ako napr. váš zdravotný stav). Konkrétny variant doživotného dôchodku si vyberiete z ponukového listu. Ponukový list vám na základe vašej žiadosti o dôchodok z II. piliera zašle Sociálna poisťovňa. Doživotný dôchodok sa vám bude vyplácať na základe zmluvy, ktorú uzatvoríte s vami zvolenou poisťovňou. Touto zmluvou sa vám poisťovňa zaväzuje vyplácať doživotný dôchodok v dohodnutej sume do konca vášho života , bez ohľadu na to, ako dlho budete žiť. Každý z variantov doživotného dôchodku A – D obsahuje 7 ročnú garanciu výplaty.


DÔCHODOK A - Doživotný dôchodok

DÔCHODOK A je základným variantom doživotného dôchodku, v ktorom sa vám poisťovňa zaväzuje vyplácať dôchodok v rovnakej výške do konca vášho života . V prípade smrti po uplynutí 7 ročnej garancie sa vám dôchodok prestane vyplácať a vaši pozostalí nemajú nárok na žiadne dodatočné plnenia.

DÔCHODOK B - Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím

Na rozdiel od DÔCHODKU A, sa pri DÔCHODKU B poisťovňa navyše zaväzuje vyplácať po vašej smrti pozostalostný dôchodok. Vašim pozostalým sa bude vyplácať dôchodok v takej výške, aký dôchodok ste poberali ku dňu vašej smrti. Pozostalostný dôchodok sa vypláca jeden alebo dva roky – podľa toho, čo si v zmluve dohodnete s poisťovňou. Ak je pozostalých viac, suma pozostalostného dôchodku sa im rozdelí rovným dielom. Oproti DÔCHODKU A je DÔCHODOK B drahším produktom, t.j. výška dôchodku bude nižšia , avšak umožňuje zabezpečiť na určitý čas príjem pre vašich blízkych aj po vašej smrti.

DÔCHODOK C - Doživotný dôchodok so zvyšovaním

Na rozdiel od DÔCHODKU A, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, vám pri DÔCHODKU C bude suma vyplácaného dôchodku každoročne rásť o vopred určené pevné percento, ktoré vám bude poisťovňa garantovať v zmluve. Ak si vyberiete DÔCHODOK C bude suma vášho dôchodku v porovnaní s DÔCHODKOM A v počiatočných rokoch nižšia, avšak postupne bude rásť. Dohodnuté zvyšovanie dôchodku vám má pomôcť udržať si váš životný štandard z dôvodu budúceho rastu cien tovarov a služieb.

DÔCHODOK D - Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím

DÔCHODOK D spája v sebe DÔCHODOK B a C. Tento produkt je najdrahší spomedzi ponúkaných doživotných dôchodkov, avšak pomáha vám chrániť životný štandard z dôvodu budúceho rastu cien a zároveň finančne zabezpečuje aj vašich pozostalých po vašej smrti . Pozostalým sa bude vyplácať dôchodok v takej výške, aký budete poberať ku dňu vašej smrti. Pozostalostný dôchodok sa nebude ďalej zvyšovať.

Pre lepšiu predstavu uvádzame nasledovné príklady, ako by mohol vyzerať váš dôchodok vyplácaný poisťovňou, ak by ste si zvolili jeden z DÔCHODKOV A až D.

Uvedené príklady sú iba ilustračné, skutočná výška vášho dôchodku závisí nielen od výšky vašej nasporenej sumy, ale aj od vášho veku pri požiadaní o dôchodok z II. piliera a od ponuky konkrétnej poisťovne.

Pán Martin sa rozhodol požiadať o dôchodok z II. piliera. Na osobnom dôchodkovom účte v DSS má nasporenú sumu 10 000 €. Sociálna poisťovňa mu zašle ponukový list s ponukami od poisťovní, na základe ktorého sa rozhodne pre jeden z DÔCHODKOV AD napr. od poisťovne ALFA. S poisťovňou ALFA uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a jeho DSS zaplatí poisťovni ALFA jednorazové poistné vo výške 10 000 € (hodnota úspor na osobnom dôchodkovom účte vedenom v DSS). Ako by mohol vyzerať dôchodok pána Martina, ak by si zvolil jednotlivé varianty DÔCHODKOV AD, uvádzame ďalej. 

DÔCHODOK A - poisťovňa ALFA sa pánovi Martinovi zaviaže doživotne vyplácať dôchodok v rovnakej výške 50 € mesačne bez ohľadu na to, ako dlho bude pán Martin žiť.

DÔCHODOK B - poisťovňa ALFA sa zaviaže pánovi Martinovi doživotne vyplácať dôchodok v rovnakej výške v sume 45 € mesačne bez ohľadu na to, ako dlho bude pán Martin žiť. Zároveň sa poisťovňa ALFA zaviaže k tomu, že v období dvoch rokov od smrti pána Martina bude vyplácať pozostalostný dôchodok jeho pozostalým v úhrne v rovnakej výške, v akej pán Martin poberal dôchodok ku dňu jeho smrti.

DÔCHODOK C - poisťovňa ALFA sa zaviaže pánovi Martinovi doživotne vyplácať dôchodok. Mesačná suma dôchodku bude v prvom roku určená vo  výške 41,02 € pričom bude každoročne rásť o 2 %. Výška dôchodku v druhom roku bude 41,84 €, v treťom roku 42,68 €, ... , v pätnástom roku 54,12 €, ... , v dvadsiatom roku 59,75 €, atď. pokiaľ bude žiť.

DÔCHODOK D - poisťovňa ALFA sa zaviaže pánovi Martinovi doživotne vyplácať dôchodok. Mesačná suma dôchodku bude v prvom roku určená vo výške 36,92 €, pričom bude každoročne rásť o 2 %. Výška jeho dôchodku v druhom roku bude 37,66 €, v treťom roku 38,41 €, ... , v pätnástom roku 48,72 €, ... , v dvadsiatom roku 53,79 €, atď. pokiaľ bude žiť. Ak zomrie v dvadsiatom roku poberania dôchodku, teda jeho dôchodok v tom čase bude vo výške 53,79 €, pozostalým bude vyplácaný dôchodok v tejto výške počas dvoch rokov od smrti pána Martina.

 

 

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk