Hlavné menu

21.04.2021

Sociálne opatrenia na pomoc ľuďom poskytujeme aj naďalej

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak dnes predložil na rokovanie vlády tri návrhy sociálnych opatrení pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pokračujúcej pandémie. Finančná pomoc z dielne ministerstva práce je najväčšia spomedzi všetkých rezortov. Doposiaľ sme ľuďom vyplatili viac ako 1,7 miliardy eur.
 

Zamestnávatelia a živnostníci môžu odložiť platbu odvodov aj za mesiac apríl

Pomoc zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) reflektuje na potreby obyvateľov v období pandémie. Preto sme pristúpili k opätovnému odkladu splatnosti sociálneho poistenia za apríl 2021. Odvody za mesiac apríl môže zamestnávateľ alebo živnostník zaplatiť do konca júna tohto roku. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej SZČO, ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Navrhnutý odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4. Zamestnávateľa sa týka odklad len v tej časti poistného, ktoré odvádza za zamestnanca. Poistné, ktoré sa zráža zamestnancovi, musí jeho zamestnávateľ odviesť.

Na odklad odvodov priamo nadväzuje aj ďalšie z opatrení, nedávno prijatá zmena pri prepočítavaní poklesu tržieb. Nepriaznivá situáciu nás ovplyvňuje už viac ako rok, a preto by nebolo možné vyrátať pokles oproti roku 2020. Mesiac apríl 2021 sa porovnáva s aprílom 2019, teda s obdobím, v ktorom mali živnostníci stabilný príjem.

Budúce mamičky budú môcť poberať tehotenské a zároveň SOS dotáciu

V apríli začalo MPSVR SR vyplácať novú dávku na podporu budúcich matiek, ktorou je tehotenský príspevok. Podľa prijatej novely zákona sa poskytuje každej nemocensky poistenej osobe od začiatku 13. týždňa tehotenstva až do jeho ukončenia. K dnešnému dňu evidujeme 4 800 žiadateliek o tento nový tehotenský príspevok.

Na dnešnom zasadnutí vláda schválila návrh, ktorý oprávňuje všetky ženy poberajúce tehotenské požiadať aj o poskytnutie tzv. SOS dotácie (s platnosťou už od apríla 2021). Vzhľadom na to, že tehotenské, ale aj SOS dotácia sú dávkou nemocenského poistenia, by bez tejto úpravy nebolo umožnené osobám poberať tieto dávky súbežne. Za mesiac marec sme spolu vyplatili SOS dotáciu 29 288 žiadateľom.

Zachováme pandemický rodičovský príspevok

Pandemický rodičovský príspevok je predĺžením poskytovania rodičovského príspevku tým osobám, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky (resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a nemajú príjem. V súčasnej dobe evidujeme poberateľov pandemického rodičovského príspevku, ktorým sa pandemický rodičovský príspevok poskytuje ako doplatok k ošetrovnému. Nárok na takýto doplatok vznikne rodičom, ak je ošetrovné, ktoré poberajú, nižšie ako pandemický rodičovský príspevok. V tomto prípade Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) poskytuje doplatok k ošetrovnému do výšky pandemického rodičovského príspevku. Novela nariadenia zaručuje, aby rodičom, ktorých ošetrovné počas mesiaca apríl 2021 (v dôsledku zvýšenia OČR na 75 % denného vymeriavacieho základu) presiahne sumu rodičovského príspevku, nezanikol nárok na pandemický rodičovský príspevok v nasledujúcich mesiacoch. Následne po znížení ošetrovného na pôvodných 55 % denného vymeriavacieho základu, budú môcť pokračovať v poberaní pandemického rodičovského príspevku. Táto úprava bude platiť aj do budúcnosti.

Príklad:

Dieťa dovŕšilo v januári 2021 tri roky. Za mesiac január je matke poskytnutý posledný klasický, nie pandemický, rodičovský príspevok. Matka má uzatvorený pracovný pomer na čiastočný úväzok, ale dieťa nemôže dať do škôlky. Vznikne jej nárok na ošetrovné v sume 300 €/mesiac. Keďže rodičovský príspevok poberala v sume 370 €, UPSVR jej poskytne doplatok k ošetrovnému vo výške 70 €. V mesiaci apríl 2021 by však ošetrovné v dôsledku zvýšenia presiahlo sumu 370 € a matke by tak zanikol nárok na pandemický rodičovský príspevok. Návrhom nariadenia sa docielilo, že v mesiaci apríl matke nebude poskytnutý rodičovský príspevok, ale v mesiaci máj, ak bude naďalej spĺňať podmienky, sa jej opätovne začne poskytovať doplatok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk