Hlavné menu

25.04.2023

Sociálni partneri prerokovali návrhy zmien Plánu obnovy a odolnosti SR

Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády včera mimoriadne rokovali o návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti SR. Predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak tak reagoval na požiadavku Úradu vlády SR prerokovať aktualizáciu POO SR s členmi tripartity. Sociálni partneri vzniesli niekoľko zásadných pripomienok.
 

Týkali sa najmä výšky alokácií na podporu jednotlivých opatrení a investícií, doplnenia alebo vypustenia niektorých opatrení, ako aj posunutia termínov. V rámci stretnutia prebehli diskusie o predložených pripomienkach medzi sociálnymi partnermi a predstaviteľmi Úradu vlády. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dostali zo strany Úradu vlády vysvetlenie prečo nie je možné ich pripomienky aplikovať. Následne väčšina z nich zaujala k navrhovanému materiálu nesúhlasné stanovisko.

Mimoriadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR otvoril jej predseda a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Členovia tripartity sa venovali návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti SR (POO SR), ktoré predložil Úrad vlády SR. Jedným z hlavných dôvodov aktualizácie je pridanie novej kapitoly REPowerEU, ktorá reaguje na vývoj globálneho trhu s energiami v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Štáty EÚ sa snažia urýchlene znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a zrýchliť zelenú transformáciu. Ďalším podstatným dôvodom je zníženie celkovej alokácie finančných prostriedkov zo strany EÚ na realizáciu POO SR. Z tohto dôvodu musel Úrad vlády SR pristúpiť ku kráteniu výdavkov o 9 % a znižovať alokácie na jednotlivé opatrenia. Zástupcovia zamestnávateľov komunikovali nesúhlasné stanoviská so znižovaním prostriedkov pre podnikateľské prostredie. Keďže došlo ku kráteniu alokácií zo strany EÚ, bolo nevyhnutné niektoré opatrenia z POO SR vypustiť alebo znížiť výšku investícii, zároveň nie je priestor pre doplnenie ďalších oblastí. Členovia tripartity žiadali aj posunutie niektorých termínov. Tieto pripomienky tiež nie je možné implementovať z dôvodu časovej náročnosti interných procesov a dodržania termínov stanovených EÚ.

ZÚČASTNENÍ ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA TRIPARTITY

Zástupcovia vlády SR

Milan K R A J N I A K
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR

Tomáš O P A R T Y
štátny tajomník Ministerstva vnútra SR

Ján B U D A J
minister životného prostredia SR

Viliam K A R A S
minister spravodlivosti SR

Ľuboš J A N Č Í K
štátny tajomník Ministerstva financií SR

Dušan V E L I Č
štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Jozef G R A Ň A Č K A
štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Juraj S M A T A N A
štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

Slavomír P A R T I L A
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Martin K O V Á Č
štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Peter ŠVEC
štátny tajomník Ministerstva hospodárstva

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Monika U H L E R O V Á
prezidentka KOZ SR

Marta B R O D Z I A N S K A
KOZ SR

Vlasta S Z A B O V Á
KOZ SR

František Z A P A R A N I K
KOZ SR
Pavol P A R A Č K A
KOZ SR

Jozef Z A D Ň A N
KOZ SR

Členovia Spoločných odborov Slovenska

Martin M I K U L A
Spoločné odbory Slovenska

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Roman K A R L U B Í K
1. viceprezident AZZZ SR

Rastislav M A C H U N K A
viceprezident AZZZ SR

Oto N E V I C K Ý
AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

Miroslav K I R A Ľ V A R G A
Prezident RÚZ

Mário L E L O V S KÝ
1.viceprezident RÚZ

Martin H O Š T Á K
výkonný sekretár RÚZ .

Členovia Združenia miest a obcí Slovenska

Jozef B O Ž Í K
podpredseda ZMOS

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Alexej B E L J A J E V
Prezident APZD

Andrej L A S Z
Generálny sekretár APZD

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk