Hlavné menu

24.08.2022

Zamestnancov sociálnych služieb mimoriadne odmeníme

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmení zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Jednorazovú pomoc v súvislosti s enormným nárastom cien a infláciou poskytne zamestnancom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zamestnancom terénnej sociálnej práce vo vybraných národných projektov a tiež zamestnancom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v akreditovaných (neštátnych) zariadeniach. Odmena určená na jedného zamestnanca pri plnom pracovnom úväzku je 500 EUR. Vyplácať sa bude prostredníctvom dotácie na podporu humanitárnej pomoci ako dotácia zamestnávateľovi.
 

Na jednorazovú mimoriadnu odmenu v rámci protiinflačnej pomoci pre približne 14 560 zamestnancov vybraných zariadení sociálnych služieb vyčlenil rezort práce 9,8 miliónov EUR.

„Veľmi si vážim každého človeka, ktorý pracuje v zariadeniach sociálnych služieb. Už posledné obdobie, zvlášť počas pandémie, nám ukázalo, že títo ľudia si vykonávajú svoju prácu aj nad rámec svojich povinností a je to vec nielen ich zamestnania, ale aj srdca. Preto, ako sme avizovali už v začiatkom leta, dnes plníme sľuby a neštátni zamestnanci dostanú odmenu vo výške 500 eur,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Dotácia na jedného zamestnanca v rámci protiinflačnej pomoci, ktorý pracuje na dohodnutý týždenný pracovný čas je 676 EUR ako celková cena práce (cena práce zodpovedajúca sume 500 EUR na odmenu) a jeho pracovný pomer trvá k 31. augustu 2022. Pre zamestnanca na kratší pracovný úväzok, t.j. v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času je to 338 EUR (cena práce zodpovedajúca sume 250 EUR na odmenu). Dotáciu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb možno poskytnúť len na zamestnancov, ktorí sú zapísaní v Informačnom systéme sociálnych služieb. Dotáciu nemožno poskytnúť na zamestnancov verejných poskytovateľov sociálnych služieb, subjektov zapojených do národných projektov prostredníctvom obcí a subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej Ústredia práce, sociálnych vecí rodiny, ktorým bude odmena poskytnutá v zmysle uvedeného Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti o dotáciu odo dňa účinnosti nariadenia do 30. septembra 2022. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo práce v najbližších dňoch na svojom webe. Po schválení žiadosti odošle peniaze na účet žiadateľa do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webe ministerstva.

LINK na Nariadenie vlády: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27560/1

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk