Hlavné menu


Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne,:

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie;
  • ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a  nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,
  • ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.


Príspevok sa poskytne aj:

  • na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení,
  • ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.


Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne,: 

  • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
  • ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.


Kúpa zdvíhacieho zariadenia:

  • je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku.
  • ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.