Hlavné menu


Odstupné

Po zániku mandátu starostu obce (primátora mesta) patrí starostovi obce (primátorovi mesta) odstupné v sume

  • dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  •  trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,
  •  štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,
  • päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Nárok na odstupné starostovi (primátorovi) nevznikne , ak bol opäť zvolený do funkcie.

Odstupné nepatrí, ak mandát starostu zanikol:

  • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  • vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu.