Hlavné menu


Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

  • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.


Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

  • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba s dvomi výnimkami. Prvou výnimkou je, ak sa sociálna služba poskytuje v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní. Druhou výnimkou je, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky podľa prílohy č. 7 zákona.
  • ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.