Hlavné menu


Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb a podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre rok 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určuje


Prioritné oblasti
podpory rozvoja sociálnych služieb a podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
podľa § 3 ods. 8 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o dotáciách') pre rok 2012


Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb


1. Podpora zotrvania klienta sociálnych služieb v prirodzenom rodinnom prostredí prostredníctvom rozvoja terénnej formy sociálnej služby (opatrovateľská služba, prepravná služba)

2. Podpora vytvárania (zriaďovania) nových druhov sociálnych služieb (vrátane odstránenia architektonických bariér):

- ambulantná a týždenná forma sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb,

- nízkoprahové zariadenia sociálnych služieb (najmä, nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu s deťmi),

- podporné služby (najmä denné centrum, integračné centrum, práčovňa, stredisko osobnej hygieny)

3. Podpora rozvoja sociálnych služieb:
- zariadenia podporovaného bývania a špecializované zariadenia s kapacitou do 40 miest (vrátane odstránenia architektonických bariér)

- sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií

4. Podpora integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (klientov domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia)do zdravej populácie a života spoločnosti kúpou špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (návšteva špeciálnej školy, kultúrno-spoločenských podujatí, športových podujatí, výkon voľnočasových aktivít mimo areál zariadenia sociálnych služieb)


Prioritné oblasti podpory vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

1. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) programov a odborných metód práce zameraných
- na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc deťom pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch zameraných na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny vykonávané v prirodzenom, náhradnom rodinnom a otvorenom prostredí (vrátane detí s problémovým správaním, s poruchami správania a detí podmienečne odsúdených).
- na pomoc a ochranu obetí sexuálneho zneužívania, komerčného zneužívania, týrania alebo na ochranu pred sexuálnym zneužívaním.
- na riešenie problematiky drogových a iných závislostí vykonávaných v otvorenom prostredí

2. Podpora odborných metód práce (vrátane materiálno-technickej podpory) zameraných na
- prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom rodinnom prostrední zameraných na prácu s rodinou po návrate dieťaťa zo zariadenia na výkon rozhodnutia súdu a zo zariadení na výkon odňatia trestu slobody a výkon väzby.
- zameraných na sanáciu rodín, z ktorých boli vyňaté deti rozhodnutím súdu.

3. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) vykonávania resocializačných programov resocializačných stredísk a programov krízových stredísk.

 
 
publikované: 08.12.2011