Hlavné menu


Pridelené dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci 2010

Prehľad projektov na rok 2010 podľa § 2 výnosu MPSVR SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu MPSVR SR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, na realizáciu ktorých bude poskytnutá dotácia

(v eurách)

Por. č. Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia
Bežné výdavky Kapitál. výdavky Spolu Bežné výdavky Kapitál. výdavky Spolu
1. 1 Obec Mokrý Háj
IČO 00 309 729
Technické vybavenie Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj 8 525 8 525 2 515 2 515
2. 4. Obec Chrámec
IČO 00 649 872
Zriaďovanie strediska osobnej hygieny a práčovne 49 288 49 288 25 000 25 000
3. 8. Spoločný úrad samosprávy n.o.
Nové Mesto nad Váhom
IČO 37 923 935
Zabezpečenie mobility opatrovateľskej služby 19 575 19 575 19 000 19 000
4. 9. Obec Cakov
IČO 00 318 647
Zriaďovanie strediska osobnej hygieny a práčovne 41 546 41 546 25 000 25 000
5. 12. Obec Dolný Ohaj,  
IČO 30 887 1
Motorové vozidlo pre poskytovanie starostlivosti v DSS a využitie pre prepravnú službu, denný stacionár a opatrovateľskú službu a materiálno-technické vybavenie miestností elektricky polohovateľnými posteľami pre Dom seniorov Dolný Ohaj 15 188 15 188 3 500 3 500
6. 17. TILIA nezisková organizácia
Poltár
IČO 31 908 799
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre klientov DSS Tilia prostredníctvom zlepšenia materálnych podmienok 3 311 46 012 49 323 6 847 6 847
7. 19/1 Mesto Prešov
IČO 00 327 646
Materiálové vybavenie obytných priestorov /Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. č. 1, Prešov/ 49 791 49 791 8 634 8 634
8. 19/3 Mesto Prešov
IČO 00 327 646
Zakúpením konvektomatu a modernizáciou ďalšieho strojového vybavenia - k zvýšeniu kvality života seniorov v Zariadení pre seniorov Harmónia Prešov - Cemjata 29 524 29 524 18 365 18 365
9. 21/2 NOEMI, n.o. Veľké Kostoľany
IČO 37 986 074
Nákup technológie do stravovacej prevádzky - konvektomat 9 030 9 030 9 030 9 030
10. 22/2 Mesto Pezinok
IČO 00 305 022
Materiálové vybavenie nocľahárne v Pezinku 8 224 8 224 6 693 6 693
11. 23. Mesto Nová Dubnica
IČO 00 317 586
Zakúpením konvektomatu do stravovacej prevádzky výrazne zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v oblasti stravovania pre klientov Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici 8 450 8 450 7 424 7 424
12. 25. Mesto Poltár
IČO 31 634 2
Pohoda a spokojnosť /Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, Poltár / 10 785 3 585 14 369 7 200 7 200
13. 32. Obecný úrad Krtovce
IČO 00 310 611
Stredisko osobnej hygieny + práčovňa v obci Krtovce 16 277 16 277 15 000 15 000
14. 33. Mesto Holíč
IČO 30 954 1
Nadstavba útulku mesta Holíč 27 178 27 178 20 000 20 000
15. 34/2 Mesto Bojnice
IČO 00 318 001
Zlepšenie manipulácie s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov - DD Bojnice - vybavenie zariadenia elektricky polohovateľnými posteľami 6 738 6 738 6 500 6 500
16. 35. Mesto Michalovce
IČO 00 325 490
Oprava a výmena podlahovej krytiny 49 791 49 791 25 000 25 000
17. 36/1 Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Bratislava-Ružinov
IČO 34 074 431
Dom nádeje - domov na polceste v Bratislave - Ružinove /Materiálové vybavenie/ 25 294 25 294 15 000 15 000
18. 37. Slovenská agentúra sociálnych služieb, n.o. Dubnica nad Váhom
IČO 36 119 181
Zakúpenie motorového vozidla , špeciálne prispôsobeného potrebám ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, tiež pre imobilných klientov SASS, n.o. v Dubnici nad Váhom 35 486 35 486 25 000 25 000
19. 41. Obecný úrad Orešany
IČO 00 800 007
Nízkoprahové denné centrum v obci Orešany 20 912 20 912 20 000 20 000
20. 43. Obec Klížska Nemá
IČO 00 306 509
Humanizácia sociálnych služieb v DD v Klížskej Nemej 16 200 19 800 36 000 6 660 6 660
21. 45. Obec Neporadza
IČO 00 650 099
Starostlivosť o občanov - zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci Neporadza 13 650 13 650 9 000 9 000
22. 46. Mesto Kežmarok
IČO 00 326 283
Polohovanie - zlepšenie kvality poskytovanej sociálnej služby /Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov - Orchidea 4 312 4 312 4 312 4 312
23. 48. Súcit  n.o., Veľké Kapušany
IČO 35 581 662
Skvalitniť poskytované sociálne služby a zabezpečiť mobilitu aj ťažko postihnutým klientom DSS a seniorom v zariadení pre seniorov Súcit n.o., Veľké Kapušany - zakúpením 8 - 9 miestneho špeciálne opraveného úžitkového motorového vozidla so zdvíhacou plošinou alebo rampou pre vozíky 34 020 34 020 25 000 25 000
24. 50. Mesto Senec
IČO 00 305 065
Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia opatrovateľskej služby 11 867 12 283 24 150 10 000 10 000
25. 56/2 Mesto Bardejov
IČO 00 321 842
Realizácia ústredného kúrenia, odvodnenie objektu a úprava priestorov suterénu v nocľahárni Nádej v Bardejove 49 790 49 790 25 000 25 000
26. 57. Domov n.o.,
Veľké Pole
IČO 31 908 675
Materiálové vybavenie obytných miestností Domov n.o., Veľké Pole 26 084 26 084 8 845 8 845
27. 60/1 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Zakúpenie technológie do stravovacej prevádzky - konvektomatu  pre zariadenie sociálnych služieb pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím  DD a DSS  Horná 28, Banská Bystrica 8 631 8 631 8 000 8 000
28. 60/2 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Technológia do stravovacej prevádzky - Nákup konvektomatu s príslušenstvom/ DSS  Ladomerská Vieska č. 84/ 9 207 9 207 9 000 9 000
29. 60/3 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Materiálové vybavenie obytných  miestností  -  nákup polohovateľných postelí s matracmi a príslušenstvom /DSS Ladomerská Vieska č. 84/ 4 212 4 212 4 212 4 212
30. 60/4 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Zabezpečenie bezbariérovosti pre klientov zariadenia pre seniorov vybudovaním hydraulickej plošiny na prepravu osôb/pavilón C, DD a DSS Senium Jilemnického 48, BB/ 14 619 14 619 10 000 10 000
31. 60/6 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Terénne úpravy a vytvorenie oddychovo-relaxačnej bezbariérovej zóny v exteriéri DSS LIBERTAS v Lučenci 4 050 4 050 4 000 4 000
32. 60/8 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Nákup výškovo nastaviteľnej a masážnej vane /DD a DSS  Krivec 785, Hriňová/ 20 430 20 430 20 000 20 000
33. 60/9 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Obnova materiálového vybavenia obytných miestností DSS Zvolen 49 791 49 791 5 000 5 000
34. 60/10 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Skvalitnenie života s rehabilitáciou /DD a DSS v Žiari nad Hronom/ 3 780 19 004 22 784 8 888 8 888
35. 60/12 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Úprava schodišťa v DSS FEMINA Veľký Blh 14 230 14 230 10 000 10 000
36. 60/13 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany, výmena 2 ks havarijných kotlov na vykurovanie 14 423 14 423 14 000 14 000
37. 60/14 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Podporované bývanie pre imobilných obyvateľov v Domove Márie v Banskej Štiavnici - zariadenie novovybudovaného podlažia 31 378 31 378 2 706 2 706
38. 60/16 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Udržanie a rozšírenie spoločenských kontaktov so širším sociálnym prostredím /DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23/ 28 664 28 664 20 000 20 000
39. 60/19 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Vybavenie priestorov na výkon terapií a vybavenie obytných miestností v DSS Čeláre - Kirť 12 402 12 402 1 215 1 215
40. 60/20 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Skvalitnenie sociálnych služieb v DSS Slatinka , Lučenec - nákupom konvektomatu 3 744 3 744 3 740 3 740
41. 60/23 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Moderné formy bazálnej stimulácie pre deti a dospelých s autizmom a s ťažkým zdravotným postihnutím /DSS Kompa, Hrabiny, Slatinka, DOMÉNA, SYMBIA, DSS/ 37 430 37 430 10 000 10 000
42. 60/24 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Zavedenie aktívnej muzikoterapie v DSS pre mužov s duševnými poruchami a poruchami správania /Špecializované zariadenie KOTVA, DSS, DSS Libertas, DSS PIEŠŤ,DSS/ 38 038 38 038 1 355 1 355
43. 60/25 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Nákup konvektomatu do kuchyne /DD DSS Slatinka, Zvolenská Slatina/ 5 850 5 850 5 000 5 000
44. 60/26 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Úspora tepelných zdrojov - výmenou okien /Útulok ul. SNP 61, Žiar nad Hronom/ 3 780 3 780 3 500 3 500
45. 60/31 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Zabezpečenie dôstojného a kvalitného života klientom DD a DSS prostredníctvom zakúpenia materiálového vybavenia obytných miestností /DD a DSS Slovenská Ľupča/ 15 507 15 507 1 980 1 980
46. 60/35 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Zdvíhacie zariadenie DSS KOMPA 7 695 7 695 7 000 7 000
47. 60/36 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Vaňový zdvihák, DD a DSS Societa  Hodruša - Hámre 523 523 500 500
48. 60/37 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Kúpeľňa bez bariér DSS Societa Hodruša-Hámre 1 945 1 945 1 900 1 900
49. 60/41 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Rekonštrukcia strechy na budove Útulok 9. mája 769, 980 55 Klenovec 14 312 14 312 14 000 14 000
50. 60/45 Banskobystrický samosprávny kraj
IČO 37 828 100
Podpora nezávislosti a tvorivosti mladých ľudí s mentálnym postihnutím - varíme a tvoríme/ DSS DOMÉNA, Žiar nad Hronom/ 1 580 4 000 5 580 1 500 2 500 4 000
51. 61/4 Trnavský samosprávny kraj
IČO 37 836 901
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti /DSS pre deti a dospelých v Skalici/ 1 962 1 962 963 963
52. 61/5 Trnavský samosprávny kraj
IČO 37 836 901
Využitie arteterapie u ľudí s mentálnym postihnutím v DSS pre deti a dospelých v Medveďove 1 420 1 420 1 400 1 400
53. 61/6 Trnavský samosprávny kraj
IČO 37 836 901
Skvalitnenie životných podmienok klientov domova /DSS pre deti a dospelých Medveďov/ 1 537 1 537 1 400 1 400
54. 61/8 Trnavský samosprávny kraj
IČO 37 836 901
Nákup vakového zdviháka a masážneho lehátka  /DD a DSS Holíč/ 9 018 9 018 6 832 6 832
55. 61/10 Trnavský samosprávny kraj
IČO 37 836 901
Nákup auta a jeho úprava na prepravu klientov na invalidných vozíkoch /DD a DSS Holíč/ 36 493 36 493 25 000 25 000
56. 61/13 Trnavský samosprávny kraj
IČO 37 836 901
Zakúpenie 8-9 miestneho motorového vozidla pre zabezpečenie prepravy klientov /DSS  pre dospelých HUMÁNUM Zavar  / 32 400 32 400 25 000 25 000
57. 61/14 Trnavský samosprávny kraj
IČO 37 836 901
Skvalitnenie podmienok bývania pre klientov žijúcich v inštitúcií  - výmena váľand pre klientov /DSS pre dospelých HUMÁNUM Zvar/ 17 325 17 325 11 250 11 250
58. 62/1 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Zlepšenie kvality života imobilných klientov Centra sociálnych služieb- BYSTRIČAN v Považskej Bystrici 22 500 22 500 15 000 15 000
59. 62/3 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Zavedením hydroterapie a nákupom zariadení na výkon dôstojnej hygienickej očisty zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb klientom Centra sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici 306 18 720 19 026 16 186 16 186
60. 62/4 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Nákupom polohovacích zdvíhacích postelí a multifunkčného terapeutického prístroja zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v oblasti bývania klientom Humanity - Centra sociálnej pomoci vo Veľkej Lehôtke 19 458 2 998 22 456 19 458 19 458
61. 62/5 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Nákup polohovacích zdvíhacích postelí pre klientov DSS v Adamovských Kochanovciach 21 400 21 400 16 053 16 053
62. 62/7 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Materiálno technické vybavenie stravovacej prevádzky CSS-KOLONKA /Púchov/ 11 614 11 614 11 000 11 000
63. 62/8 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Skvalitnenie každodennej starostlivosti o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, klientov CSS-DEMY Trenčín 13 472 13 472 12 000 12 000
64. 62/9 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Skvalitnenie života imobilných klientov a prevencia pneukokových ochorení zakúpením kresiel v CSS - Jesienka Myjava 8 354 8 354 4 640 4 640
65. 62/12 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Nákup technológie do stravovacej prevádzky - plynová smažiaca panva pre CSS - Bôrik Nitrianske Pravno 3 129 3 129 3 100 3 100
66. 62/13 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Polohovacie postele pre imobilných a ťažko mobilných prijímateľov sociálnych služieb/CSS Domov Javorina/ 3 149 3 149 3 000 3 000
67. 62/16 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Nákup polohovacích postelí pre klientov Centra sociálnych služieb v Trenčíne 17 828 17 828 13 855 13 855
68. 62/18 Trenčiansky samosprávny kraj
IČO  36 126 624
Výmena výťahu v DSS Púchov -  Nosice 49 790 49 790 35 000 35 000
69. 63/1 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Prekonanie architektonických bariér 'V KAŠTIELI',  Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, vybudovaním šikmej rampy na hlavnom schodisku kaštieľa 16 708 16 708 13 000 13 000
70. 63/3 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Nákup konvektomatu /Svetlo, Zariadenie sociálnych služieb Olichov/ 14 309 14 309 10 000 10 000
71. 63/4 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Nákup výškovo nastaviteľnej vane CLASSIC LINE, perlička - pre pavilón D a E /DSS Olichov/ 35 987 35 987 17 800 17 800
72. 63/5 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Materiálno-technické vybavenie obytných miestností polohovateľnými posteľami a kardiálnymi kreslami /'Magnólia', Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo/ 16 614 16 614 6 900 6 900
73. 63/7 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Zakúpenie pásového schodolezu pre Zariadenie sociálnych služieb v Mani 5 676 5 676 5 000 5 000
74. 63/12 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Výmena vykurovacieho kotla v 'IPEĽ' ZSS Leľa 25 000 25 000 20 000 20 000
75. 63/14 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Nákup technológie do stravovacej prevádzky na zvýšenie kvality stravovania - konvektomat /'BENEFIT' Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová/ 4 915 4 915 4 500 4 500
76. 63/16 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Nákup technológie do stravovacej prevádzky na zvýšenie kvality stravovania pre obyvateľov Zariadenia sociálnych služieb 'BARACHA', Bardoňovo 13 201 13 201 13 000 13 000
77. 63/18 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Podpora sociálneho začlenenia do spoločnosti osôb ZŤP - rozvoj prepravnej služby /'Môj domov' Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany/ 42 132 42 132 20 000 20 000
78. 63/19 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Schodolez - nákup zariadenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými obyvateľmi ZSS Lipová 5 826 5 826 5 000 5 000
79. 63/24 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Materiálne vybavenie obytných miestností /'FÉNIX', Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach/ 15 656 15 656 1 278 1 278
80. 63/26 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Materiálové vybavenie obytných miestností - polohovacie nezdvíhacie lôžko mechanické /'PENZIÓN', Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany/ 13 709 13 709 13 000 13 000
81. 63/27 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Konvektomat elektrický s príslušenstvom pre kuchyňu 'CLEMENTIA', ZSS Kovarce 11 934 11 934 10 000 10 000
82. 63/30 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Výmena vykurovacieho kotla v 'PLATAN' ZSS Lontov 40 000 40 000 20 000 20 000
83. 63/31 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Skvalitnenie podmienok života ťažko mobilným a imobilným klientom a poskytovanie sociálnych služieb - nákupom polohovateľných postelí, nočných stolíkov, jedálenských stolov a stoličiek /'Viničky', ZSS Nitra/ 42 313 42 313 8 550 8 550
84. 63/33 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Dôstojná bezpečná manipulácia a preprava imobilného klienta pri napĺňaní jeho základných ľudských potrieb v ZSS Harlekýn Topoľčany 9 916 9 916 5 000 5 000
85. 63/36 Nitriansky samosprávny kraj
IČO 37 861 298
Výmena vykurovacieho kotla v 'JESEŇ Života' ZSS Levice (prevádzka Domadice) 25 000 25 000 20 000 20 000
86. 66. Obec Rakytník
IČO 00 649 970
Zriaďovanie stanice osobnej hygieny a práčovne 52 829 52 829 30 000 30 000
87. 67. Mesto Rimavská Sobota
IČO 00 319 031
Doplnenie materiálového vybavenia nocľahárne po rekonštrukcii 10 189 10 189 4 990 4 990
88. 68. Chránené bývanie a chránené dielne Banská Bystrica
IČO 37 830 945
Pre lepšiu kvalitu života imobilných a ťažko mobilných klientov 32 430 32 430 12 156 12 156
89. 70/2 Mesto Krompachy
IČO 00 329 282
Oprava objektu sociálneho zariadenia Útulok 'Maška' Krompachy 43 200 43 200 40 000 40 000
90. 71. Jazmín n.o.
IČO 36 119 65
Tretia etapa rekonštrukcie Humanitného Centra - útulku v Handlovej: rekonštrukcia podkrovných priestorov 49 791 49 791 30 000 30 000
91. 72. Mesto Partizánske
IČO 00 310 905
Obnova vnútorného vybavenia kombinovaného zariadenia sociálnych služieb OÁZA v Partizánskom s cieľom skvalitnenia sociálnych služieb 3 145 3 145 2 300 2 300
92. 73. OZ Oco, mama a ja   Prešov IČO 42 077 958 Zvyšovanie sociálnych zručností detí a rodičov v krízovej situácii 17 850 17 850 5 982 5 982
93. 79/1 Mesto Prievidza
IČO 31 84 42
Obstaranie motorového vozidla so zdvíhacou plošinou pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilných klientov Zariadenia pre seniorov v Prievidzi 43 500 43 500 25 000 25 000
94. 80. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Bratislava
IČO 17 327 181
Stredisko evanjelickej diakonie Kšinná - šikmá schodisková plošina 34 439 34 439 15 000 15 000
95. 81. Sociálne služby VRBA, n.o.Vrbová nad Váhom
IČO 36 096 954
Zakúpením novej technológie do stravovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby v oblasti stravovania občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, nákup polohovateľných zdvíhacích postelí pre klientov zariadenia sociálnych služieb a nákup prepravného sprchového vozíka, pomocou ktorej technológie sa výrazne skvalitnia poskytované sociálne služby v oblasti  stravovania, bývania a hygieny občanom zariadenia pre seniorov - obyvateľov VRBA n.o.,  Vrbová nad Váhom 14 937 18 346 33 283 12 000 12 000
96. 82/3 Centrum Slniečko n.o., Nitra
IČO 36 096 555
Intervenčné nízkoprahové centrum. Skvalitnenie opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti a rodiny v kríze 5 550 5 550 3 000 3 000
97. 83/2 Združenie obcí Uhrovská dolina Uhrovec
IČO 37 917 901
Zriadenie Zariadenia núdzového bývania pre najviac ohrozené cieľové skupiny obyvateľstva v mikroregióne Uhrovská dolina - II. etapa 52 170 52 170 30 000 30 000
98. 84. Mesto Hlohovec
IČO 00 312 509
Zariadenie pre seniorov Harmonia Hlohovec 2 808 2 412 5 220 4 500 4 500
99. 85. Senion n.o., Martin
IČO 42 168 571
Materiálno-technické vybavenie zariadenia pre seniorov a DSS Senion Rudinka 31 542 17 473 49 015 3 600 3 600
100. 86/2 Dom Božieho milordenstva, n.o. Banská Bystrica
IČO 42 000 912
Vybavenie priestorov na výkon terapií 3 536 3 536 2 104 2 104
101. 87/2 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov  Úsmev ako dar, Bratislava
IČO 17 316 537
Sociálna práca s ohrozenými deťmi a ich rodinami 48 383 48 383 6 000 6 000
102. 89. Život  n.o., Spišské Hanušovce
IČO 37 88 69 41
Nákupom polohovacích zdvíhacích postelí zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v oblasti bývania klientom neziskovej organizácie ŽIVOT v Spišských Hanušovciach 22 329 22 329 13 365 13 365
103. 91. Detský domov sv. Jozefa
Turzovka
IČO 37 909 151
Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach a v hygienických zariadeniach v Detskom domove sv. Jozefa, Turzovka 45 000 45 000 505 505
104. 92. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
IČO 31 116 981
Zariadenie izieb polohovateľnými posteľami v novovybudovanej prístavbe Domova sociálnych služieb Košeca 19 710 19 710 9 895 9 895
105. 93. Mesto Spišská Nová Ves
IČO 00 329 614
Zlepšenie kvality bývania seniorov v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi 39 816 39 816 8 000 8 000
106. 94. Náruč - Pomoc deťom v kríze
Žilina
IČO 36 138 665
Podporné programy pre deti a rodiny ohrozené domácim násilím 3 281 3 281 1 500 1 500
107. 96. Obec Čachtice
IČO 00 311 464
Zakúpenie motorového vozidla pre potreby rozšírenia opatrovateľskej služby a zavedenia prepravnej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v obci Čachtice 35 397 35 397 25 000 25 000
108. 97. Obec Budmerice-Centrum sociálnych služieb Budmerice
IČO 00 304 697
Budmerický výťah 49 791 49 791 30 000 30 000
109. 98/1 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Skvalitnenie služieb mentálne a telesne postihnutým klientom DSS Slniečko zakúpením sprchovacích lehátok na osobnú hygienu klientov /DSS pre deti a dospelých Slniečko Oščadnica/ 7 560 7 560 2 520 2 520
110. 98/3 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup výškovo nastaviteľnej vane /DD a DSS pre dospelých Novoť/ 12 274 12 274 12 000 12 000
111. 98/6 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Skvalitnenie života klientov-výmena váland za polohovacie postele /Ul. M. Hattalu, Dolný Kubín/ 8 068 8 068 4 030 4 030
112. 98/8 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Zvýšenie starostlivosti o imobilných klientov-elektrický zdvihák Calypso /DD a DSS pre dospelých, Ul. M. Hattalu Dolný Kubín/ 5 747 5 747 5 000 5 000
113. 98/10 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Skvalitnenie sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania - oprava sprchovacích priestorov /DSS pre deti a dospelých zariadenie núdzového bývania, Ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín/ 6 211 6 211 6 000 6 000
114. 98/18 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup výškovo nastaviteľnej vane so zástenou v DD a DSS Žilina, Osiková 26, pracovisko Hrabové 10 375 10 375 10 000 10 000
115. 98/19 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup 10 ks pojazdných polohovacích kresiel pre kardiakov v DD a DSS Žilina, Osiková 26, pracovisko Hrabové 6 998 6 998 3 499 3 499
116. 98/21 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Hygienické kreslo CARENDO /DD a DSS pre dospelých, Karpatská ul., Žilina/ 7 741 7 741 7 000 7 000
117. 98/24 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Polohovateľné lôžka pre imobilných a ťažko mobilných klientov DD a DSS pre dospelých , Ul.  Republiky 22, 010 01  Žilina 7 884 7 884 3 942 3 942
118. 98/26 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Odstránenie architektonických bariér a výmena dlaždíc v hygienických zariadeniach LÚČ - DSS pre deti a dospelých, ZPB a ZNB Žilina, Ul. J. Kráľa 7, Žilina 7 650 7 650 5 000 5 000
119. 98/30 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Rozvoj programu telesnej rehabilitácie pre prijímateľov sociálnych služieb v DSS pre deti a dospelých využívaním výškovo nastaviteľnej vane /DSS pre deti a dospelých, Ul.   sv. Gorazda 2-3, 010 08 Žilina/ 8 997 8 997 8 000 8 000
120. 98/32 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Skvalitnenie služieb ošetrovateľskej starostlivosti a telesnej rehabilitácie pre prijímateľov sociálnych služieb v DSS pre deti a dospelých používaním polohovateľných lôžok a vodného lôžka /DSS pre deti a dospelých, Ul. sv. Gorazda 2-3, 010 08 Žilina/ 4 424 4 424 2 930 2 930
121. 98/36 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Technológia do stravovacej prevádzky - nákup konvektomatu v DSS pre dospelých  Liptovský Hrádok , pracovisko Smrečany 7 144 7 144 7 000 7 000
122. 98/39 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Odstraňovanie bariér v procesoch sociálnej rehabilitácie klientov DSS  - obstaranie špeciálne upraveného motorového vozidla s rampou pre vozíky /DSS pre dospelých Straník, Žilina / 23 236 23 236 23 000 23 000
123. 98/40 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Materiálové vybavenie miestnosti na výkon pracovných terapií a realizáciu  sociálnej rehabilitácie občanov v DSS Straník 15 343 15 343 10 000 10 000
124. 98/43 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Zariadenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých Terchová 10 931 10 931 4 720 4 720
125. 98/46 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup 4 ks zdvíhacích zariadení ARJO MAXI TWIN - manipulácia s mobilnými klientmi neschopných  spolupráce a aj s pridruženými telesnými postihnutiami  /DD a DSS pre dospelých Turčianske Teplice / 19 157 19 157 4 789 4 789
126. 98/48 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup 6 ks polohovacích postelí - skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti o klientov /DD a DSS pre dospelých Turčianske Teplice/ 3 510 3 510 1 755 1 755
127. 98/49 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Odstránenie havarijného stavu v kúpeľni a toalete a zabezpečenie zdvíhacieho systému pre imobilných klientov v DSS a DD Zákamenné, na pracovisku v Zubrohlave /DSS pre dospelých a DD, Zákamenné 559, pracovisko 02943, Zubrohlava 118/ 17 511 17 511 8 000 8 000
128. 98/54 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup špeciálnych kresiel pre prijímateľov sociálnej služby s kardiovaskulárnymi ochoreniami v DSS a DD Tvrdošín - v počte 5 ks /DSS pre dospelých a DD  Medvedzie 136, Tvrdošín/ 2 549 2 549 1 019 1 019
129. 98/55 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup zariadenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými  a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnej služby v DSS a DD Tvrdošín - hygienické zdvíhacie lehátko v počte 3 ks 16 359 16 359 5 452 5 452
130. 98/56 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Vybavenie priestorov rehabilitačno-športovej činnosti v DSS a DD Tvrdošín -hydromasážna vaňa OCEAN FORTE 9 778 9 778 7 700 7 700
131. 98/60 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup kresiel pre kardiakov pre klientov DD a DSS v  počte 30 ks /DD a DSS pre dospelých Kysucké Nové Mesto/ 4 498 4 498 1 499 1 499
132. 98/61 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Nákup konvektomatu ZANUSSI a elektrického kotla / DD a DSS pre dospelých, Kysucké Nové Mesto / 15 327 15 327 10 000 10 000
133. 98/68 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Odstránenie architektonických bariér v spoločnej kúpeľni pre imobilných a ťažko mobilných prijímateľov sociálnych služieb v DD a DSSpD, KS 'PC' a útulku, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš /DD, DSS, krízové stredisko, 'Pálkovo centrum' a útulok, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš/ 1 782 1 782 1 782 1 782
134. 98/70 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Rozvoj prepravnej služby imobilných a ťažko mobilných príjmateľov sociálnych služieb v Domove dôchodcov, DSSpD, KS 'PC' a útulku, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš 20 320 20 320 20 000 20 000
135. 98/71 Žilinský samosprávny kraj
Žilina
IČO 37 808 427
Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb pri osobnej hygiene v DD, DSSpD, KS 'PC' a útulku, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš /DD, DSS, krízové stredisko, 'Pálkovo centrum' a útulok, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš/ 22 990 22 990 5 747 5 747
136. 98/73 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Materiálové vybavenie obytných miestností v DD a DSS polohovacími posteľami  /DD a DSS pre dospelých, M. R. Štefánika 2533, Čadca/ 9 528 9 528 4 764 4 764
137. 98/75 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Vytvorenie bezbariérového vstupu v DD a DSS Čadca /M. R. Štefánika 2533, Čadca/ 8 921 8 921 5 000 5 000
138. 98/83 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Zakúpenie polohovateľných postelí /DD a DSS pre deti a dospelých, Horelica 107, Čadca/ 16 949 16 949 5 649 5 649
139. 98/88 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb pri osobnej hygiene v DD, DSS pre dospelých /DD a DSS pre deti a dospelých, DOR a útulok, Riadok 8, Ružomberok/ 22 968 22 968 5 700 5 700
140. 98/90 Žilinský samosprávny kraj
IČO 37 808 427
Vytvorenie bezbariérového oddelenia a jeho materiálové vybavenie pre imobilných a ťažko zdravotne postihnutých klientov, v rámci zariadenia DD, DSS pre dospelých /DD, DSS pre deti a dospelých, domov pre osamelých rodičov a útulok, Riadok  8, Ružomberok/ 21 543 21 543 5 520 5 520
141. 100. Obec Hajnáčka
IČO 00 318 736
Nákup technológie do stravovacej prevádzky a nákup interiérového vybavenia do Domu pre seniorov Sv. Jozefa skvalitní poskytované sociálne služby 25 906 2 877 28 783 9 630 2 870 12 500
142. 101. LUX n.o., Košice
IČO 35 581 352
Nákup polohovateľných zdvíhacích postelí pre klientov zariadenia sociálnych služieb LUX, n.o. v Košiciach a novej technológie do stravovacej prevádzky, pomocou ktorej sa výrazne skvalitnia poskytované sociálne služby v oblasti stravovania občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zariadenia pre seniorov - obyvateľov LUX, n.o., Košice 22 406 5 462 27 868 16 500 16 500
143. 103/1 Obec Bajč
IČO 00 306 363
Obnova materiálneho vybavenia obytných miestností 9 000 9 000 4 500 4 500
144. 105/1 Alžbetin dvor - centrum sociálnych služieb, Pravenec
IČO 37 923 480
Vybudovanie lôžkového výťahu v neziskovej organizácii Alžbetin dvor - CSS, Pravenec 35 050 35 050 30 000 30 000
145. 106. ULITA, Bratislava
IČO 42 130 387
Komunitné centrum Kopčany 11 768 1 500 13 268 1 000 1 000
146. 109/1 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO 00 603 147
Zakúpenie vozidla pre sociálne služby  /Seniorcentrum Staré Mesto/ 15 344 15 344 15 000 15 000
147. 110. Obec Horná Mariková
IČO 31 727 6
Zakúpenie motorového vozidla pre zavedenia prepravnej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v obci Horná Mariková 35 397 35 397 25 000 25 000
148. 111. Občianske združenie Žarnovická nádej, Žarnovica
IČO 42 013 097
Rekonštrukcia nízkoprahového denného centra 49 700 49 700 20 000 20 000
149. 113/1 Obec Imeľ
IČO 00 306479
Rozvoj sociálnych služieb v obci Imeľ-vybudovanie nízkoprahového denného centra v obci Imeľ 35 076 35 076 30 000 30 000
150. 113/2 Obec Imeľ
IČO 00 306479
Rozvoj sociálnych služieb v obci Imeľ prepravná služba, Zakúpenie 7-miestneho vozidla pre potreby zavedenia prepravnej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v obci Imeľ 26 037 26 037 20 000 20 000
151. 114. Obec Moravany nad Váhom
IČO 31 278 9
Nákup sprchového kresla pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Moravany nad Váhom 7 634 7 634 5 000 5 000
152. 115. Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO 00 603 201
Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania. Rekonštrukcia objektu - termoizolačný plášť 33 070 33 070 20 000 20 000
153. 116/3 Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o., Vrbové
IČO 36 084 166
Nákup špeciálne upraveného auta na prepravu imobilných a ťažko mobilných prijímateľov sociálnyh služieb 42 654 42 654 20 000 20 000
154. 117. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava
IČO 00 683 191
Skvalitnenie života klientov s mentálnym postihnutím v zariadení podporovaného bývania 650 650 500 500
155. 118. Občianske združenie DOMOV-Dúha, Bratislava
IČO 30 854 865
Ambulantné služby KS DÚHA ako prevencia krízy a nutnosti umiestnenia klientov v krízovom stredisku 13 930 13 930 5 482 5 482
156. 123. Miesto pod slnkom n.o.
Košice
IČO 31 256 511
Aktivizácia detí, rodičov a celých rodinných systémov pri predchádzaní sociálneho vylúčenia 6 260 6 260 2 000 2 000
157. 124. Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves
IČO 35 514 221
Zdravá výživa z bezpečnej kuchyne v Dome Charitas 1 473 6 592 8 065 1 170 1 170
158. 125. Poradensko-terapeutické centrum, Spišská Nová Ves
IČO 42 101 735
Nájdi sám seba-sociálny program Rodina - miesto pre každého 17 065 17 065 2 000 2 000
159. 126/1 Depaul Slovensko n.o., Bratislava
IČO 37 924 443
Zlepšenie kvality služieb Nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta 17 495 17 495 10 730 10 730
160. 128/8 Arcidiecézna charita Košice
IČO 35 514 027
Zakúpenie zdvíhacieho zariadenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi do Charitného domu sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach 7 515 7 515 7 500 7 500
161. 128/9 Arcidiecézna charita Košice
IČO 35 514 027
Zakúpenie plynového kotla do domova pokojnej staroby v Lipanoch 5 355 5 355 2 500 2 500
162. 130. Obec Pruské
IČO 31 772 1
Klub dôchodcov-bezbariérová úprava 16 400 16 400 16 000 16 000
163. 132/1 Náš Dom, n.o. Svidník
IČO 37 886 720
Domov bez bariér 12 275 12 275 5 570 5 570
164. 133. Občianske združenie Barlička
Prešov
IČO 37 786 211
Kopec radosti v Centre mládeže Radosť 8 000 55 000 63 000 6 000 6 000
165. 139/2 Bratislavský samosprávny kraj
IČO 36 063 606
Univerzálny kuchynský robot /DSS Hestia, Pezinok/ 844 844 800 800
166. 139/14 Bratislavský samosprávny kraj
IČO 36 063 606
Schodisková plošina /DSS a zariadenie pre seniorov, Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava/ 21 600 21 600 15 000 15 000
167. 139/22 Bratislavský samosprávny kraj
IČO 36 063 606
Rehabilitácia k zlepšeniu kondície klientov / DSS pre dospelých, ul. SNP č. 38, Báhoň/ 9 829 36 467 46 296 1 554 1 554
168. 139/38 Bratislavský samosprávny kraj
IČO 36 063 606
Muzikoterapia - Hudbou k sebe a k svetlu /DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania  Rozsutec, Furmanská 4, Bratislava / 1 829 1 829 436 436
169. 139/46 Bratislavský samosprávny kraj
IČO 36 063 606
Vybavenie lôžkového oddelenia elektricky ovládateľnými posteľami /Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, 844 08  Bratislava/ 34 633 9 119 43 751 13 692 13 692
170. 139/47 Bratislavský samosprávny kraj
IČO 36 063 606
Riešenie havarijného stavu lôžkového výťahu trojstanicového  /Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, 844 08  Bratislava/ 48 510 48 510 35 000 35 000
171. 139/51 Bratislavský samosprávny kraj
IČO 36 063 606
Vybavenie stravovacej prevádzky Gaudeamus z dôvodu havarijného stavu  /Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, 844 08  Bratislava/ 8 520 8 520 2 080 2 080
172. 139/59 Bratislavský samosprávny kraj
IČO 36 063 606
Materiálové vybavenie obytných jednotiek /DSS a ZPS Rača, Pri vinohradoch 267,Bratislava / 33 550 33 550 1 665 1 665
173. 140. Komunita Kráľovnej pokoja Radošina
IČO 34 003 681
Detský domov a domov sociálnych služieb Močenok 13 360 17 461 30 822 10 000 10 000
174. 143/1 Mesto Piešťany
IČO 61 203 1
Skvalitnenie života imobilných klientov - prevencia a liečba dekubitov 1 800 360 2 160 1 800 1 800
175. 146. Dobrý pastier -Kláštor pod Znievom, o.z.
IČO 42 066 387
Vybavenie stravovacej prevádzky zariadenia sociálnych služieb - Dobrý pastier 3 962 3 962 2 990 2 990
176. 147/1 Obec Skalka nad Váhom
IČO 00 311 961
Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre potreby opatrovateľskej služby 14 661 14 661 14 000 14 000
177. 147/2 Obec Skalka nad Váhom
IČO 00 311 961
Nákup polohovateľných postelí a hydraulického zdvíhacieho zariadenia TOPAZ pre klientov Zariadenia pre seniorov v Skalke nad Váhom 10 045 2 968 13 013 2 960 2 960
178. 149/1 DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. Bratislava
IČO 42 170 249
Všetci k vode 896 22 406 23 302 17 000 17 000
179. 150. Čistý deň
Galanta
IČO 36 084 158
Podpora vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v resocializačnom stredisku Čistý deň 20 128 20 128 5 000 5 000
180. 153. Orchidea, n.o
Prievidza
IČO 36 119415
Protišmyková podlahovina v Zariadení núdzového bývania 19 404 19 404 17 000 17 000
181. 155. Šanca pre nechcených
Bratislava
IČO 30 856 515
Nákup vybavenia izieb seniorov pre potreby rozšírenia služieb v Centre sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR-JUNIOR 18 630 18 630 9 400 9 400
182. 156. Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA
Bratislava
IČO 31 810 136
Rozvoj sociálno-rehabilitačnej služby na výkon terapie Poďme poznať hlinu! 13 715 3 320 17 035 3 000 3 000
183. 159. Obec
Cerovo
IČO 00 319 775
Sociálne zariadenie pre rómsku osadu 29 860 29 860 25 000 25 000
184. 161/1 Mesto Nitra
IČO 00 308 307
Denný stacionár pre deti postihnuté autizmom je ich druhým domovom 7 990 7 990 5 000 5 000
185. 169. Mesto Trnava
IČO 00 313 114
Modernizácia materiálového vybavenia Zariadenie pre seniorov v Trnave 57 813 57 813 11 890 11 890
186. 170. Združenie STROM
Nitra
IČO 37 868 314
Krok vpred 23 081 23 081 3 000 3 000
187. 172/1. Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava
IČO 31 745 679
Nádej pre rodinu II. (pokračovanie projektu v roku 2010)Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia 27 800 27 800 6 000 6 000
188. 172/3. Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava
IČO 31 745 679
Dom na pol ceste. Utajené bývanie  pre obete domáceho násilia 3 770 3 770 3 770 3 770
189. 173. ODYSEUS
Bratislava
IČO 31 788 734
Chráň sa sám 33 671 33 671 20 000 20 000
190. 174. Luneta, n.o. Prešov IČO 37 887 637 Humanizácia a modernizácia podporovaného bývania Luneta pre osoby s diagnózou schizofrénie 44 857 44 857 5 954 5 954
191. 177. Mesto Sládkovičovo
IČO 00 306 177
Stredisko osobitnej hygieny v lokalite Cukrovarská , Mesto Sládkovičovo 44 805 44 805 25 000 25 000
192. 180. Obec Štrba
IČO 32 661 5
Rekonštrukcia priestorov neúčelového objektu na kombinované, nízkoprahové zariadenie sociálnych služieb 42 062 42 062 40 000 40 000
193. 181. KASPIAN
Bratislava
IČO 42 129 681
Bezpečnejšie dospievanie 27 240 27 240 7 000 7 000
194. 182. NÁVRAT
Bratislava
IČO 31 746 209
Podpora rodičovstva odbornými službami II. 28 459 28 459 7 500 7 500
195. 186/1 Obec Rešica
IČO 00 324 647
Zakúpenie osobného automobilu - mikrobusu za účelom rozvoja prepravy a prepravnej služby v obci Rešica 20 000 20 000 19 000 19 000
196. 188/2 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - DSS Náš dom
Spišská Nová Ves
IČO 31 274 838
Športom k pevnejšiemu zdraviu 1 890 1 890 1 890 1 890
197. 190. BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitra
IČO 42 052 581
Budúcnosť pre rodinu    /Rozvoj služieb pre sanáciu rodiny v Centre poradensko-intervenčných služieb pre riešenie závislostí/ 18 549 18 549 3 000 3 000
198. 191. Inštitút Krista Veľkňaza
Žakovce
IČO 17 060 123
Rekonštrukcia Domu Božieho Milosrdenstva v Ľubici 46 000 46 000 20 000 20 000
199. 193/1 Hlavné mesto  Slovenskej republiky
Bratislava
IČO 00  603 481
Materiálno-technické vybavenie zariadení sociálnych služieb - výmena podlahovej krytiny /Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava/ 10 422 10 422 2 700 2 700
200. 193/2 Hlavné mesto  Slovenskej republiky
Bratislava
IČO 00  603 481
Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb - zakúpenie hygienického zdvíhacieho zariadenia-Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava 3 821 3 821 3 820 3 820
201. 193/4 Hlavné mesto  Slovenskej republiky
Bratislava
IČO 00  603 481
Skvalitnenie ubytovania klientov. Materiálové vybavenie obytných miestností v Petržalkom domove seniorov, Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava 4 360 4 360 4 360 4 360
202. 193/6 Hlavné mesto  Slovenskej republiky
Bratislava
IČO 00  603 481
CALYPSO - šetrná a jednoduchá manipulácia pri ošetrovateľských úkonoch imobilných klientov. Domov jesene života, časť zariadenie opatrovateľskej služby /Hanulova 7/A, Bratislava/ 5 746 5 746 5 000 5 000
203. 193/8 Hlavné mesto  Slovenskej republiky
Bratislava
IČO 00  603 481
Vybavenie lôžkového oddelenia Domova seniorov Lamač, Na barine č. 5 v Bratislave elektrickými polohovacími lôžkami 6 427 6 427 6 427 6 427
204. 193/9 Hlavné mesto  Slovenskej republiky
Bratislava
IČO 00  603 481
Materiálové vybavenie obytných miestností - polohovacie postele. Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava 31 050 31 050 10 350 10 350
205. 193/10 Hlavné mesto  Slovenskej republiky
Bratislava
IČO 00  603 481
Vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu Domova pri kríži , Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava 4 500 4 500 4 500 4 500
206. 194/1 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Technológia do stravovacej prevádzky - Nákup konvektomatu - 2 ks pre zariadenie ONDAVA /DSS Rakovec nad Ondavou 45/ 41 736 41 736 10 000 10 000
207. 194/2 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Nákupom zdvíhateľných polohovacích postelí skvalitniť život občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS Trebišov 22 838 22 838 15 000 15 000
208. 194/3 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Výmenou technológie v stravovacej prevádzke odstrániť havarijný stav v oblasti stravovania klientov LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS v Trebišove 16 239 16 239 10 000 10 000
209. 194/4 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Odstránenie architektonických bariér v IDEA - DSS Prakovce 42 722 42 722 25 000 25 000
210. 194/5 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Nákup polohovacích postelí a sprchovacích lehátok pre klientov IDEA - DSS Prakovce 36 337 5 414 41 751 15 000 15 000
211. 194/6 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Modernizácia technologického zariadenia v stravovacej prevádzke zariadenia VIA LUX /DSS a zariadenie pre seniorov Košice - Barca/ 13 950 13 950 13 000 13 000
212. 194/13 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Vybavenie miestnosti pre uspokojovanie špecifických potrieb klientov DSS JASANIMA so zhoršeným zdravotným stavom /DSS Rožňava/ 5 020 5 270 10 290 3 200 3 200
213. 194/16 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Vybavenie zariadenia posteľami pre zdravotne postihnutých obyvateľov v 'SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS Betliarska 18, Rožňava' 22 500 22 500 10 600 10 600
214. 194/21 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Varíme efektívne v zariadení ANIMA /DSS Michalovce/ 6 426 6 426 6 000 6 000
215. 194/22 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Zakúpenie 9 - miestneho automobilu pre potreby AMALIA - DSS Rožňava 24 038 24 038 20 000 20 000
216. 194/28 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Nákup motorového vozidla so zdvíhacou plošinou pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilných klientov zariadenia sociálnych služieb ARCUS v Košiciach 26 415 26 415 25 000 25 000
217. 194/29 Košický samosprávny kraj
IČO 35 541 016
Havarijný stav výťahu v zariadení HARMONIA, Strážske 44 768 44 768 25 000 25 000
218. 195/2 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Zabezpečenie bezpečného bezbariérového prístupu do záhradnej odpočinkovej zóny /DSS Kalinov/ 21 494 21 494 15 000 15 000
219. 195/4 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Zakúpenie úžitkového motorového vozidla /DSS Batizovce/ 20 806 20 806 20 000 20 000
220. 195/6 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Estetizácia a modernizácia vybavenia obytných miestností klientov ZSS  /ZSS v Tovarnom/ 20 565 20 565 7 830 7 830
221. 195/8 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Čiastočná úprava a vybavenie kúpeľní /ZpS a DSS Svidník/ 45 540 45 540 10 170 10 170
222. 195/9 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Nákup polohovateľných postelí pre prijímateľov sociálnej služby v DSS v Prešove, Volgogradská 5 44 809 44 809 12 000 12 000
223. 195/12 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Program aktívneho štýlu života pre seniorov - Kondičná príprava staršieho organizmu /Zariadenie pre seniorov a DSS Spišská Stará Ves/ 2 092 2 092 1 150 1 150
224. 195/16 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Zakúpenie motorového vozidla so zdvíhacou plošinou pre klientov DSS Jabloň 28 116 28 116 25 000 25 000
225. 195/17 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Vybavenie stravovacej prevádzky konvektomatom /DSS Spišský Štvrtok/ 13 998 13 998 9 000 9 000
226. 195/20 Prešovský samosprávny kraj
IČO 37 870 475
Mobilizujeme imobilných /DSS Legnava/ 12 638 12 638 10 000 10 000
227. 197. Detský fond Slovenskej republiky
Bratislava
IČO 00 679 755
Materiálne vybavenie priestorov pre výkon aktivizačných programov pre osobnostný rozvoj detí 9 040 9 040 7 000 7 000
228. 198/1 Domov dôchodcov Nálepkovo,n.o.
IČO 31 257 305
Zakúpenie konvektomatu do stravovacej prevádzky DD Nálepkovo, n.o. 12 350 12 350 12 000 12 000
229. 200. Obec Divín
IČO 00 316 041
Odstránením bariér skvalitníme poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov obce Divín 3 483 28 083 31 566 15 000 15 000
230. 201. Agentúra sociálnych služieb (ASS n.o)
Divina
IČO 37 977 890
Zriadenie zariadenia núdzového bývania 10 800 10 800 10 000 10 000