Hlavné menu


Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie na školské potreby (príloha č.7)

 

Príloha č. 7

k výnosu č. 3749/2005-II/1

 

 

Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie na školské potreby

 

 

Žiadateľ dotácie

 

Názov žiadateľa

Sídlo alebo adresa trvalého pobytu,  číslo telefónu, číslo faxu, e-mail

 

IČO   

 

Bankové spojenie

 

Názov a sídlo predškolského zariadenia alebo školy

 

IČO predškolského zariadenia alebo školy

 

Celkový počet detí, ktoré navštevujú prípravnú triedu v predškolskom zariadení alebo školu ku dňu podania žiadosti, z toho počet detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu

 

 

 

Žiadosť o dotáciu na školské potreby v sume                Sk

 

 

Prílohou žiadosti sú:

a) zoznam všetkých detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytovanie dotácie s vyznačením ich rodného čísla a adresy trvalého pobytu a

b) vyhlásenie rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, že               

1.   súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada dotácia,

2.   predložia príslušnému úradu potvrdenia o príjmoch všetkých spoločne posudzovaných osôb v rodine za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

3.   súhlasia s poskytnutím ich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa na účely dotácie.

 

 

Meno, priezvisko a funkcia

Odtlačok pečiatky žiadateľa a podpis

Dátum