Hlavné menu


Poskytnuté dotácie v roku 2004

PREHĽAD ORGANIZÁCIÍ, KTORÝM BOLA SCHVÁLENÁ DOTÁCIA Z ROZDELENIA VÝŤAŽKU LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER K 31.05.2004 (komisia č. 1)

 

Porad. číslo Číslo projektu Názov organizácie Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia
1 1. Stredisko evanjelickej diakonie Košeca , IČO 31 116 981 Rekonštrukcia podkrovia Domova dôchodcov 800 000 600 000
2 2. OPORA G+N Rimavská Sobota, IČO 37 830 601 II. etapa dokončenia-Domu duševného zdravia 1 000 000 1 000 000
3 3. Spolok sv. Vincenta de Paul, Levice , IČO 34 074 431 Dom nádeje bl. Frederika Ozanama,dobudovanie sociálnej časti Cirkevného centra Bratislava-Ružinov 1 500 000 1 000 000
4 4/2. Občianské združenie pre telesne postihnuté deti, Poprad, IČO 37 790 196 Dodávka šikmej schodiskovej plošiny SP150 340 000 300 000
5 5. HESTIA n.o., Bratislava, IČO 36 077 313 Zriadenie kuchynskej prevádzky v Domove dôchodcov na Bošániho ul. v Bratislave 900 000 500 000
6 7. Združenie zdravotne postihnutých Oravy -Tvrdošín, IČO 37 907 361 "Dobrovoľníctvo je výzva na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, vykonávaním sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva" - sociálne poradenstvo 150 400 100 000
7 8. ADOS - agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti, Sládkovičova 11, Nitra, IČO 37 854 755 SOCIAL TAXI (zakúpenie sanitného vozidla na potreby prevozu klientov) 500 000 400 000
8 9. Rada mimovládnych organizácií rómských komunít, Bratislava, IČO 31 798 134 Vzdelávanie rómskych osád a ich aktivizácia (školiace aktivity na pomoc sociálne vylúčeným občanom, predovšetkým rómom v oblastiach so zvýšeným počtom rómskej populácie 1 048 400 400 000
9 10. Združenie zdravotne postihnutých " Slniečko", Snina, IČO 37 883 577 Žiariace detské očká (rekondično-integračné pobyty detí pre 12 deti zo sociálne slabých rodín) 107 000 30 000
10 11. Slovenský Červený kríž, NITRA, IČO OO 415 987 Letná rekreácia pre deti zo sociál. slabých rodín ( cca 40 detí) v rekreačnom zariadení Modra - Harmónia 134 600 30 000
11 12. Humanity - CSP Veľká Lehôtka, IČO 35 653 655 Údržba okien a dverí v Domove pre osamelých rodičov, Veľká Lehôtka 990 000 700 000
12 13. Mesto Turčianské Teplice, IČO 00 317 004 Projekt stravovania soc. slabých skupín a imobilných občanov 2 000 000 800 000
13 14. Triangel -OZ, Bratislava, IČO 30 794 234 Deti Deťom (usporiad. koncertu a nahranie CD platní ) 200 000 100 000
14 17. Združenie Prameň nádeje , Šarovce, IČO 31 874 835 Prístavba výťahu a zateplenie podkrovia a strechy v Centre pomoci v Šarovciach 1 179 180 500 000
15 19. Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava, IČO 31 821 677 Pilotný projekt chráneného bývania pre osoby s autizmoim 1 500 000 1 000 000
16 20. Obec Mýtna, IČO 00 316 253 Znižovanie regionálnych disparít pre sociálne odkázaných ľudí formou vytvorenia sociálneho komunitného centra 1 416 627 500 000
17 21. Obec Vozokany, IČO 00 311 324 Zriadenie Centra sociálnych služieb v obci Vozokany z bývalej materskej škôlky 1 317 627 500 000
18 22. Územný spolok SČK Prešov - Sabinov, IČO 00 416 231 Materiálno- technické vybavenie Úsz SČK Prešov - Sabinov ( zakúpenie motor. Vozidla VW Transporter Combi) 777 000 400 000
19 23. Mesto Svit, IČO 00 326 607 Skvalitnenie podmienok života občanov v Dome opatrovateľskej služby (vybudovanie sprchovacích kútov a zakúpenie meračov tepla) 1 070 000 300 000
20 25. Územný spolok Červeného kríža v Trebišove, IČO 00 416 274 Zariadenie soc. služieb MAJÁK- zakúpenie drobného hmotného majetku 172 000 100 000
21 27. Mesto Nová Dubnica, IČO 17 059 186 Rekonštrukcia a renovácia zariadenia Domova dôchodcov 1 557 000 500 000
22 29. Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice, IČO 31 268 901 Malá rodinná škola - projekt je zameraný na vyškolenie pracovníčok v obci s cieľom zlepšiť postavenie žien v rodinách 400 000 150 000
23 30. OZ- Združenie Klub detí a mládeže so sluchovým postihnutím Kremienok, Kremnica, IČO 37 823 949 Šanca pre Aničku, Marcelku, Gabiku, Žanetku a Romana (letný rekondičný pobyt pre 5 sluchovo postihnutých detí) 10 320 10 000
24 31/l Spoločnosť PRO HISTORIA, Bratislava, IČO 30 814 031 Sociálna starostlivosť o deti v slovenskej histórii (vydanie publikácie dvojmesačníka ) 153 000 75 000
25 31/2   Sociálne postavenie a zabezpečenie žien v slovenskej histórii (vydanie dvojmesačníka 153 000 75 000
26 32. Detské centrum-Spoločnosť pre pomoc deťom v SR, Ružomberok, IČO 30 226 112 NRNET- prepojenie náhradných rodín a DC prostredníctvom internetu. 370 000 150 000
27 33. Obecný úrad Trstice, okres Galanta, IČO 00 306 258 Zdravotno-sociálne centrum Sv. Alžbety Trstice, zateplenie strechy, zhotovenie a dodávka keram. dlažby 1 285 013 800 000
28 34. Mesto Jelšava, IČO 00 328 341 Práčovňa pre dôchodcov, osamelých, bezvládných občanov a sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 250 000 150 000
29 35. Slovenský Červený kríž - Územný spolok Bratislava II, IČO 00 584 410 Projekt nevyhnutných opráv v Domove sociálnych služieb SČK, Miletičova ul. Bratislava 1 764 000 300 000
30 37. Materské centrum Bambino - Poprad, IČO 36 164 178 Budovanie podpornej siete pre matky v núdzi 196 802 100 000
31 38. Domov Márie - Banská Štiavnica, IČO 00 674 926 Chránené bývanie pre postihnutých občanov 2 140 731 1 000 000
32 40. Domov dôchodcov, Trenčianská 45, Nová Dubnica, IČO 17 059 186 Rekonštrukcia a renovácia zariadenia (zateplenie okien, maľovanie, olejové nátery ) 192 000 100 000
33 41. ECHO Agentúra, SNP č. 2, Holíč, IČO 33 040 559 Rekonštrukcia kuchyne - stravovacieho zariadenia pre dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov a občanov v sociálnej núdzi. 1 200 000 200 000
34 44. Združenie mladých Rómov na Slovensku , Trieda SNP č. 27, Banská Bystrica, IČO 35 985 712 Prevencia obchodu so ženami v rómskej komunite. 199 500 100 000
35 45. Mesto Piešťany, IČO 00 612 031 Sociálna sieť v meste Piešťany (vydanie informačnej brožúry o socialnych službách v meste Piešťany) 63 000 50 000
36 46. Občianské združenie pomoc rodine, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce, IČO 31 961 410 Centrum pomoci obetiam domáceho násilia - zriadenie právnej poradne, telefonickej linky pomoci, a zabezpečenie krízového (utajeného) bývania pre klientov dom. násilia 100 000 70 000
37 47. Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Papradno, IČO 31 202 101 Prístavba DD a Domova sociálnych služieb, Papradno ( prístavba jedálne, spoloč. miestnosti a administr. miestnosti) 1 031 000 400 000
38 48. Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Skuteckého č. 4, Banská Bystrica, IČO 17 059 721 Nepočujúci v srdci Slovenska (organizovanie týždenných stretnutí nepočujúcich detí s s odbornými pracovníkmi z rôznych oblastí na vybrané témy) 245 316 100 000
39 49. DOSS-Dom sociálnych služieb, Hlavná 160, 076 31 Streda n./Bodrogom, IČO 31 257 135 Sprístupnenie sociálnej pomoci v domácom prostredí klienta na vidieku ( sprístupnenie sociálnej pomoci občanom v odľahlých obciach a ťažko dostupných osadách, ktorý potrebujú pomoc inej osoby v ich prirodzenom prostredí - v ich domovoch -kúpa mot.vozidla 1 000 000 400 000
40 50. Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Mäsiarska č.13, Košice, IČO 00 695 246 Zriadenie špecializovaného centra pre maloletých bez sprievodu v Čeľovciach (realizácia projektu zameraná na utečeneckú problematiku - zakúpenie 1 motorového vozidla) 1 673 500 700 000
41 51. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov- Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, Bratislava, IČO 17 316 537 Nová perspektíva detí (vzdelávací program pre pracovníkov DD, transformujúcich sa špeciálnych zákl. škôl, internátnych a vzdel. aktivit pre deti pred a po ukončení ústavnej výchovy 713 000 500 000
42 52. Domov detí Ľubietová, Stredisko Evanjelickej Diakonie ECAV na Slovensku, Ľubietová č. 448, IČO 30 232 651 Vzdelávanie profesionálnych náhradných rodičov Domova detí Ľubietová 20 540 20 000
43 53. Občianské združenie Nový začiatok, SNP 1, 909 01 Skalica, IČO 37 841 947 Máme ešte chuť žiť ( týždenný rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Sliač pre deti s poškodenou poruchou komunikovať- následkom poškodenia mozgu) 40 000 20 000
44 54. Občianské združenie NÁVRAT, Šancova 42, 811 05 Bratislava, IČO 31 746 209 Návrat ( projekt na podporu a rozvoj náhradných profesionálnych rodín- ďalšie vzdelávanie) 845 248 500 000
45 56. Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, Kovácsova 85, Bratislava-Rusovce, IČO 00 682 004 Nové formy sociálnych služieb - transformácia Domova soc.služieb pre dospelých - GERULATA na podporované bývanie 450 000 250 000
46 57/3 Domov dôchodcov Sušany, IČO 35 653 663 Chránené dielne- zakúpenie osobného automobilu na prepravu do 10 osôb vrátane vodiča do 3000 cm3- číslo JCS 8703 23 pre DD a DSS Sušany 585 000 400 000
47 57/4 Domov sociálnych služieb M.R.Štefánika, Zvolen, IČO 31 898 360 Uľahčenie manipulácie s ťažko telesne postihnutými obyvateľmi DSS, pri výkone ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby v DSS Zvolen 235 000 200 000
48 58. Rada pre poradenstvo v sociálnej oblasti, Františkánske nám. 2, Bratislava, IČO 30 812 682 Nezávislý život znevýhodnených skupín na Slovensku,- Konferencia postihnutých občanov 208 150 100 000
49 59. Obec Lenartovce, IČO 00 318 892 Zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb a tvorbu funkčných komunitných sieti soc.pomoci - nákup 1 motor. vozidla 300 000 300 000
50 60. Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, skrátený názov Autisti n.o., Kostlivého 19, 821 03 Bratislava, IČO 31 821 553 Networking ako súčasť funkčnej siete sociálnej pomoci v Ružinove ( odborné školenie pracovníkov a sfunkčnenie siete inštitúcií, ktoré sú relevantné pre vytvorenie komplex. systému sociál. siete v regióne Ružinova - pre 12 rodín odľah. služba 489 820 200 000
51 61. Náruč -Pomoc deťom v kríze, Zádubnie 56, 101 03 Žilina, IČO 36 138 665 Rozšírenie terénnych sociálnych služieb pre obete domáceho násilia a ich rodiny 246 064 150 000
52 62. OZ - Detské centrum Kľúčik, Panenská 34, Bratislava, IČO 31 802 702 Pomoc matkám a deťom v kríze (poskytovanie utajeného ubýtovania, psychologickej pomoci ženám a deťom v akútnej kríze) 125 000 100 000
53 63. OZ - " Miesto pre Teba", nám.Matice Slovenskej 4, Žiar nad Hronom, IČO 37 818 171 Interdisciplinárna starostlivosť o obete domáceho násilia 85 526 50 000
54 64. Slovenská agentúra sociálnych služieb, n.o..,Dukelská štvrť 018 14 Dubnica nad Váhom, IČO 36 119 181 Zabezpečenie prevádzkyschopnosti a údržby v Zariadení opatrovateľskej služby SASS, n.o.Dubnica nad Váhom 630 000 200 000
55 65. Socialtransform, n.o. Žehra časť Hodkovce - Spišské Vlachy, IČO 31 257 682 " Transformácia DSS Žehra časť Hodkovce" Zriadenie chráneného bývania III. a chránená stolárska dielňa 4 000 000 2 000 000
56 66. Fórum osamelých matiek-FOMA, Junácka 10, Bratislava, IČO 30 847 681 Občianská poradňa pre osamelé matky 800 000 150 000
57 67/1 Domov dôchodcov-Domov penzión pre dôchodcov, J. Okáľa 6, Prievidza, IČO 00 648 698 Oplotenie areálu Domova dôchodcov - Domova penziónu pre dôchodcov , Prievidza 1 346 000 600 000
58 67/2 Domov dôchodcov - Domov penzión pre dôchodcov, J. Okáľa 6., Prievidza, IČO 00 648 698 Stavebné úpravy v obytných jednotkách zariadenia Domova dôchodcov v Prievidzi 813 000 300 000
59 68. Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, Krásna Ves č. 95, PSČ 956 53, IČO 36 119 512 Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie (výstavba výťahu v budove Centra SS a stavebné dokončenie III a IV. etapy nadzemného podlažia) 1 095 000 900 000
60 69. Slovenské hemofilické združenie, Antolská 11, Bratislava, IČO 22 665 226 Poradenská činnosť pre osoby s vrodenou VKCH 314 136 150 000
61 70. LÚČ - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a zariadeniechráneného bývania, ul. J. Kráľa č. 7, 010 01 Žilina, IČO 36 119 539 Multifunkčný dom DSS a ZCHB LÚČ TURIE III. etapa (dostavba) 456 000 300 000
62 71. Stredisko sociál. služieb Kanianka, n.o., Nová ul. Č. 596, Kanianka , IČO 36 119 539 Oprava a údržba zariadenia, vybav. kuchyn. prevázk. a obyt. priestorov 2 000 026 700 000
63 72. Obecný úrad - Jur nad Hronom, IČO 00 307 114 " Každý deň stretnúť človeka " (zabezpečenie terénnych sociál.služieb - rozvoz stravy, nákup pracov. oblečenia a ošatenia občanom v hmot. a soc. núdzi) 517 000 300 000
64 73. Občianské združenie Rómov Slovenska, Šintavská 18, Bratislava, IČO 31 799 213 Osveta reformy sociál.systému medzi rómskymi občanmi 355 500 200 000
65 74. Brieždenie - Občianské združenie - Martin , IČO 37 802 763 Zriadenie domu sociálnych služieb - Centrum POKOJ v Martine 1 000 000 500 000
66 75. Úrad Slovenkého zväzu zdravot. postih., Vajanského nábr. 1, Martin , IČO 00 698 172 Osveta reformy sociál.systému v SR - edukácia dobrovoľných sociálnych pracovníkov SZZP 134 000 100 000
67 76. OZ - " Pomoc ohrozeným deťom", Vavilova 22, Bratislava, IČO 31 745 679 Centrum nádeje pre tiché obete domáceho násilia 270 000 150 000
68 77/2 Kultúrne združenie rómov Slovenska Banská Bystrica, IČO 34 006 982 Tábor TOLERANCIE 2004 (organizovanie 10-dňového rekondičného pobytu pre deti sociál. vylúčeného prostredia 264 500 100 000
69 78. Združenie MATTA TALBOTA, Skuteckého 4, Banská Bystrica, IČO 31 935 681 " Poď a vykroč s nami"-sociál. poradenstvo pre väzňov po návrate z výkonu trestu 389 808 150 000
70 79. Domov detí Ľubietová, Stredisko evanjelickej diakonie ECAV, Ľubietová, IČO 30 232 651 Vzdelávanie profesionálnych náhradných rodičov domova detí Ľubietová, Stredisko Evanjelickej Diakonie ECAV na Slovensku 17 820 17 000
71 81. Únia žien Slovenska, Štefánikova 4, Bratislava, IČO 00 417 491 Reprodukčné zdravie občianskej rodiny po vstupe do EU-usporiadenie seminára na aktuálnu tému 169 000 120 000
72 82. Betánia Bratislava, n.o. , Partizánska č. 6., Bratislava, IČO 36 077 445 Skvalitňovanie funkčnosti zariadenia rodinného typu domova dôchodcov poskytujúce komplexné komunitné služby, podčiarkujúc právo na dôstojnosť života staršieho človeka 800 000 600 000
73 84. Domov n.o. , sídl. POH 58/102, 079 01 Veľké Kapušany, IČO 31 257 844 Pokračovanie debarierizácie objektu DD vo Veľkých Kapušanoch- zabudovanie zdvýhacieho koľajnicového systému do ďalších priestorov 68 829 68 000
74 85/1 TOLERANCIA n.o.,Trstice č. 667, PSČ 952 42, Trstice, IČO 31 084 204 Správna výživa dobré zdravie - projekt je zameraný na výstavbu objektu, ktorý bude poskytovať služby občanom, ktorí pomoc nevyhnutne potrebujú 269 467 100 000
75 85/2   POMOC tým, ktorí pomáhajú - odvoz a dovoz zdravotníckeho materiálu formou sanitárnej služby 160 000 160 000
76 86. Zväz telesne postihnutej mládeže , Žabotova ul.č.2, Bratislava, IČO 17 323 011 VII celoslovenská Abilympiáda (august 2004) počet zúčastnených cca220 osôb 480 000 400 000
77 87. Domov dôchodcov Mokrý Háj, IČO 00 655 589 Zateplenie fasády domova dôchodcov Mokrý Háj - II. Časť 1 180 000 600 000
78 88. Domov dôchodcov, pod hájkom 36, Skalica , IČO 00 596 469 Výmena starých poškodených okien 1 970 000 600 000
79 89. Mesto Lipany, IČO 00 327 379 Vytvorenie systému na sociálne začleňovanie znevýhodnených komunít formou individuálneho prístupu k občanovi 522 000 300 000
80 90. OZ - SABUŽ Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov - pobočka Modra, IČO 31 745 440 Centrum detí, mládeže a rodiny v Modre-stavebné úpravy budovy a jej uvedenie do prevádzky 1 100 887 400 000
81 91. Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, IČO 00 603 147 " Ecce femina" (medzinárodná konferencia september /2004 ) 300 000 300 000
82 93. OZ - PIKOLO, Matičná 67, Ivánka pri Dunaji, IČO 31 818 251 Sociálne poradenstvo pre ženy v Seneckom okrese na podporu ich začlenenia do spoločnosti 308 000 100 000
83 94. Obec Nálepkovo, IČO 00 329 398 Rekonštrukcia bývalej ľudovej školy na " Domov dôchodcov " 4 250 000 1 000 000
84 95. Združenie občanov " Vzájomnosť", Hlohovská cesta 111, 955 01 Nemčice, IČO 36 110 710 Centrum sociálnej prevencie (poskytovanie sociálno-psychologického poradenstva pre občanov v hmotnej núdzi a rómskych občanov) 300 000 100 000
85 96/1 Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež Šoporňa - Štrkovec, IČO 34 000 135 Vybavenie ergoterapeutickej miestnosti v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec 79 470 79 000
86 96/3   Vybavenie výchovnej miestnosti v domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa- Štrkovec 148 500 50 000
87 96/4   Vybavenie rehabilitačnej miestnosti kvalitnou rehabilitačnou technikou 136 080 130 000
88 98. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, Teplická2, Bratislava, IČO 00 896 969 " Radosť v rodine - 2004" ( zapojenie sa do medzinár. roku rodiny, pod záštitou ministra školstva SR a primátora hl.m. SR Bratislavy) 486 500 100 000
89 99. OZ - KORENE, Záborského 3008/23, Poprad, IČO 37 875 001 Leto spolu - výchovno vzdelávací program pre rómske deti a rodičov z okolia Popradu 80 500 50 000
90 103. Mesto Handlová, IČO 00 318 094 Zriadenie domova pre osamelých rodičov v meste Handlová 1 539 000 1 000 000
91 104. Sportinvalid, Šoltésovej 7, 04001 Košice, IČO 31 945 848 Prístup k "druhej" gramotnosti - vytvorenie priestorovo, mat-technických a person. podmienok ku skupin. prístupu nadobúdania, spracov., využ. digit. informácií prostred. internetu 175 421 80 000
92 105. Teresa Benedicta, Milhostov 20, Trebišov, IČO 31 313 680 Charitný dom profesora Hlaváča (novostavba) 1 500 000 1 000 000
93 107/1 Domovské vzdelávacie centrum, n. o., Jánošíkova 791, 90042 Dunajská Lužná, IČO 36 076 996 Organizácia práce v skupine v transformovanom detskom domove 602 820 300 000
94 107/2   Výstavba dielní pre rozšírenie kvalifikácie odchovancov detských domovov 1 000 000 400 000
95 109/1 Trnavský samosprávny Kraj, Vajanského 2, 91700 Trnava, IČO 37 836 901 Rekonštrukcia bytu na integrované bývanie v Domove sociálnej starostlivosti - Rohov 3. etapa 495 000 200 000
96 109/3   Rekonštrukcia soc. zariadení v dolnom pavilóne DDS Rohov 500 000 200 000
97 110. Komunitné centrum SPOLU, Chminianske Jakubovany 20, 08233 Ch. Jakubovany, IČO 37 794 833 Práčovňa ( vybudovanie) 620 498 400 000
98 111. Úsmev domova, Kollárova 14, 90201 Pezinok, IČO 36 063 801 Domovské centrum - Dom na polceste (dobudovanie centra pre odchovancov detských domovov, ktorí po ukončení ústav.vVýchovy riešia problémy bývania a zamest.) 2 500 000 1 000 000
99 112. Samaritán, reg. pobočka Kremnica, Štefánik. nám. 3/5, 97601 Kremnica, IČO 37 827 626 "Nový domov" - ukončenie rekonštrukcie a zrealizovanie ostatných staveb. úprav 1 835 000 1 000 000
100 114. Centrum Memory, n. o., Mlynarovičova 21, 85103 Bratislava, IČO 31 821 791 Špeciálny denný pobyt a rehab. činnosť pre seniorov (rekonštrukcia priestorov) 5 000 000 1 000 000
101 115. Združenie na pomoc ľuďom s MP, Štefánik. nám. 5, Spišská Nová Ves, IČO 31 274 838 "Náš dom" - neštátne zariadenie soc. služieb (vybudovanie chráneného ubytovania pre 10 občanov mentál. postih.) 800 000 600 000
102 116. OZ - Socia, Topoľová 6, 94901 Nitra, IČO 36 107 344 DSS pre ŤZP deti a mládež s denným pobytom - zriadenie, vybavenie, trvalé udrž. a skvalit. poskytovania soc. služieb v zariadení 1 120 000 800 000
103 117. Konzorcium - Urobme TO !, Laurinská 2, 81101 Bratislava, IČO 30 792 941 Reintegrácia obetí obchodovania so ženami -poskyt. asistencie, porad., ochrany obetiam obchodovania so ženami 526 000 150 000
104 119/1 SHR, Ružová dolina 27, 82109 Bratislava, IČO 17 316 014 Informačný systém pre ZP REHIS Slovensko - informačný systém pre občanov so zdravotným postihnutím 879 132 300 000
105 119/2   Podpora soc. začlenenia utečencov s dôrazom na prácu s odlúčenými deťmi 277 303 200 000
106 119/3   Benefícium 2004 ( usporiadanie benefičného koncertu v novemberi 2004) 928 903 300 000
107 120. Kongregácia sestier Najsvätejšieho spasiteľa - Domov dôchodcov sv. Anny, Jakubovo nám. 6, Bratislava 1 IČO 00 688 231 Zabezp. terénnych soc. služieb - soc. služby starým a chorým občanom formou služby v domácom prostredí klienta 710 000 100 000
108 121. Reformné združenie Rómskej mládeže, Pod Lipami 77, 03301 Liptovský Hrádok, IČO 37 808 079 Cetrum sociálnej pomoci - rekonštrukcia 2 986 000 500 000
109 123. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, ul. Budovateľská č. 2561, IČO 31 959 270 Aj my sme tu - chceme s Vami žiť aj pracovať (zriadenie chránených dielní pre mentálne postihnutých občanov) 1 047 161 300 000
110 128. SANO Slovenská asociácia násilne odvlečených, Štefánikova 49, Bratislava, PSČ 30 416 892 Vydávanie časopisu " Návraty " 100 000 80 000
111 130. Obec Stročín, p.č. 15, 089 01 Svidník, Prešov, IČO 00 330 990 Komplexné riešenie zásobovania rómskej komunity kvalitnou pitnou vodou a vodou potrebnou na hygienické potreby 190 000 190 000
112 131. ROKCENT, n.o., Kladenská 46, Košice-Krásna, IČO 31 256 597 " ROKCENT " (resocializačné kultúrno-vzdelávacie centrum)- rekonštrukcia objektu 1 275 000 500 000
113 133. Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ, sídlo Rajecké Teplice, IČO 36 133 281 STOP OBCHODOVANIU S ĽUĎMI ! - 2 časť (pomoc obetiam obchodovania a rozvoj ľudských zdrojov v danej oblasti) 413 288 200 000
114 134. OZ -ZPR, Komunitné centrum menšín, J.A.Komenského č. 33, Veľký Krtíš, IČO 37 826 361 Človek človeku (projekt pre občanov v sociálnej núdzi, ktorí podľa prieskumu potrebujú pomoc Komunitného centra menšín) 698 000 200 000
115 135. Komunitné centrum ZOR, Hviezdoslavova 2, Kežmarok, IČO 36 152 064 Pomôžte im, aby nepotrebovali pomoc (projekt je zameraný na pomoc rómskym spoluobčanom ) 700 000 250 000
116 136. Hospic Matky ustavičnej pomoci, o.z.,J.A.Komenského 3, Humenné, IČO 37 884 492 Denný stacionár pre poskytovanie opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti o nevyliečiteľne chorých ťažko mobilných občanov 896 000 500 000
117 137. OZ - Domov v rodine, Kostolianská 55, Košice, IČO 35 544 864 Centrum náhradných rodín ( pilotný projekt komplex. riešenia integrácie " nechcených detí" 223 840 100 000
118 138. Obec Dunajská Lužná, IČO 00 040 009 Denný stacionár pre seniórov - nákup časti interieru 250 000 250 000
119 139. INFOBLIND - OZ, Slatinská č.4, Bratislava, IČO 30 853 630 DIGIBOOKS - digitálna knižnica pre nevidiacich 500 000 250 000
120 140. Košická vranka - OZ, Hlavná 242, Valaliky, okres KE-okolie, IČO 35 541 679 Neštátne pestúnske zariadenie Valaliky (zmiernenie výdavkov v pestúnskej rodine) 243 372 100 000
121 141. F.I.C.E - Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít, Národná sekcia v SR, IČO 30 804 361 Celoslovenský zraz mladých turistov, detí z detských domovov v Brezovej pod Bradlom v júni 2004 pre 60 detí 108 000 60 000
122 142. ASSP - Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Grosslingova 67, Bratislava, IČO 31 803 989 Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou, akreditované školenie pre sociálnych pracovníkov Slovenska 343 000 200 000
123 143. Centrum sociálnej prevencie a sociál. poradenstva , " Detský rok", ul. Jána Poničana 11, Bratislava, IČO 30 788 935 Som šikovný ! ( Vzdelávacie aktivity , zamerané na oblasť soc.služieb. Projekt je zameraný na záškolákov a deti z ulice. 519 640 150 000
124 144. Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava, IČO 30 808 405 Samospráva a Slovensko bezbarier" - audiovizuálna dokumentácia 372 000 330 000
    Spolu   94 516 765 42 744 000

 

Prehľad organizácií, ktorým bola schválená dotácia z rozdelenia výťažku lotérii alebo iných podobných hier ku dńu 2. júla 2004 (komisia č. 2)
Porad. číslo Číslo projektu Názov organizácie Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia
1 1. DOM, n.o. chránené bývanie Horná Strieborná 25, Banská Bystrica, IČO 319 08 594 Chránené bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím, v ktorom samostatný život znamená žiť vo svojom. Zriadenie chráneného bývania pre 6 ľudí s mentálnym postihnutím v štvorizbovom byte. 1 490 000 500 000
2 2. SITUR o.z. Sabinovská 11, Lipany, IČO 37 794 655 Zriadenie sociálnej výdajne jedál pre marginalizované skupiny obyvateľstva 764 550 500 000
3 3. Domov dôchodcov Mokrý Háj, IČO 00 655 589 Vybudovanie spoločnej televíznej antény a rozvody do izieb v DD Mokrý Háj 160 000 160 000
4 4. Mesto Šaštín Stráže, IČO 31 824 064 Výmena okien v áriovej časti Domova dôchodcov v Šašť. Stráže 770 000 500 000
5 5. TEP klub - OZ s implant. totál.endoprotéz. Bratislava IČO 31 747 213 Rekondično-integračný pobyt pre občanov zdravotne postihnutých 10 024 10 000
6 9. Zariadenie sociálnych služieb Senior, n.o., Modra IČO 36 076 988 Reprofilizácia a reštrukturali. zdravot.zariadenia na zariadenie soc.služieb 1 500 000 500 000
7 10.I Domov dôchodcov, Trenčianská, Nová Dubnica, IČO 17059186 Rekonštrukcia a renovácia zariadenia - výmena 30-tích okien 500 000 500 000
8 12. Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky, sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Nitra, IČO 34011692 Domov sociálnych služieb "Dom nádeje" Krupina - zariadenie kuchyne v DSS 619 000 500 000
9 13. Tabita, n.o. Veternicova 9, Bratislava IČO 31 821 634 Tvorba súborného materiálu platných normatív pre poskyt.sociál.služieb seniorom v SR 348 000 200 000
10 14.I Gréckokatolícka diecézna charita Prešov IČO 355 14 388 Skvalitnenie podpory sociál.začlenenia občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi-rekonštruk.prác v objekte núdzového ubytovania Archa 401 800 400 000
11 15. Sociálna prepravná služba-Jaroslav Gavulič, Budovateľská 2184, Humenné IČO 37372963 Sociálna prepavná služba druhá etapa projektu-bezbariérová doprava pre ZŤP obč. v okr. Humenné 400 000 400 000
12          
13 16. Združenie vojnových poškodencov-invalidov na Slovensku IČO 31754392 Prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím, rekondično-integračný pobyt 100 000 50 000
14 18. Spoločnosť Sv. Simeona, Ružová 1, Veľké Kapušany IČO 35538082 Pracovná terapia v tkáčskej dielni-výstavba dielne v DD Veľké Kapušany 300 000 300 000
15 19. SZTP KC Košice, Narcisová 20 IČO 31965741 Stacionár pre mládež a dospelých - domov sociálnych služieb (rekonštrukcia objektu) 952 378 600 000
16 21. Obec Lisková, Ulica pod Chočom IČO 00315559 z bývalého objektu MŠ Lisková- rekonštrukcia jedálne pre starších spoluobčanov 600 000 300 000
17 22. Jezuitskí dobrovoľníci (JEV), Námestie padlých hrdinov, Ivánka pri Dunaji IČO 31816011 Dobrovoľnícka služba občanom 264 499 100 000
18 23.I OZ Klub mnohodetných rodín, Lichardova 16 Bratislava IČO 31750249 Členské vo VIENNA NGO COMMITEE ON THE FAMILY 4 000 4 000
19 23.II   Vydávanie časopisu INFORMATÓRIUM klubu 50 000 50 000
20          
21 23.III   Členské v Európskej konfederácii mnohodetných rodín, Madrid 16 000 16 000
22 23.IV   Monitoring dodrž. ľudských práv a ľudskej dôstoj. v mnohodetných rodinách 40 000 40 000
23 24. Obec Záhorská Ves, Hlavná 184 IČO 00305219 Rekonštrukcia budovy opatrovateľskej služby- Jeseň života 1 350 000 500 000
24 26. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Stropkov, Matice slovenskej 904, Stropkov IČO 36164917 Detské centrum domy detí- dobudovanie infraštruktúry v dome detí 1 500 000 1 000 000
25 27. Mesto Spišká Nová Ves, Radničné námestie IČO 00329614 Dom Humanity Nádej - útulok prechodného ubytovania, dokončenie plynofikácie 70 000 70 000
26 29. OZ Lepšia Šaľa, Vlčanská ul., Šaľa IČO 37960768 Osveta reformy soc. systému a dôch.reformy v okrese Šaľa 198 400 150 000
27 31. Slovenské krízové centrum Dotyk Beckov IČO 36118591 Rekonštrukcia domu č.87 v Beckove na azylový dom - krízové centrum 690 000 500 000
28 32. OZ Európa detí, Mlynarovičova 24 Bratislava IČO 30853141 Najkrajší dar je pieseň - 2004, galaprogram pre deti v Spišskej N/Vsi 300 000 200 000
29 33. Radosť a Nádej, n.o., Ševčenkova 21 Bratislava Ičo 36076902 Zvýšenie efektívnosti chránenej dielne BISTRO NEZÁBUDKA- doplnením gastronomického zariadenia 269 947 150 000
30 34. Obec Čičava IČO 00332305 Úpravy priestorov v kultúrnom dome na podporu občanov - rekonštrukcia priestorov na vývarovňu 1 042 430 500 000
31 35. Nadácia Dubnické opálové bane, Červenica Dubník IČO 37791079 Tábory opálových permoníkov 2004-dobrovoľná činnosť úprava baní pre deti od 12 do 25 rokov 50 000 30 000
32 37. Slovenský zväz sluchovo postihnutých Trenčín IČO 36131440 Zabezpečenie terénneho sociálneho a občianskeho poradenstva v regióne Trenčín 200 000 100 000
33 38. Mesto Malacky IČO 00304913 Výťah pre mestké centrum sociálnych služieb 983 450 500 000
34 40/I. Domov na pol ceste n.o., Horné Saliby IČO 36084301 Centrum sociálnej služieb obec Močenok okr. Šaľa - rekonštrukcia objektu 2 250 000 1 000 000
35 41. Združenie JEKHETANE Prešov IČO 0031956131 Vydávanie periodika novinového charakteru pre rómsku komunitu - Romano Nevo Ľil 540 207 200 000
36 42. Trnavský samosprávny kraj , Starohájska 10 Trnava IČO 37836901 Rekonštrukcia vonkajšieho pozemného bazénu v DSS Medveďov 165 000 130 000
37 43. OZ Šachovnica, Banská Bystrica IČO 37890913 Našla sa rodina - letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín a DD Radosť 135 000 100 000
38 45. Mesto Senica IČO 00309974 Skvalitnenie chodu opatrovateľskej služby- zakúpenie pomôcok do Domu opatrovateľskej služby 9000 9 000
39 46. Klub CF Košice IČO 31914934 Úhrada členského príspevku medzinárodnej organizácii CFW za rok 2004 7500 7 500
40 47. Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce IČO 36131831 Zakúpenie budovy pre vytvorenie centra sociálnej a humanitnej pomoci pre občanov Vrboviec Chvojnice a spádovej oblasti kopaníc 357 000 100 000
41 48. OZ Voľnočasko Levice IČO 36106062 Nádej - letný tábor pre deti a mládež z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi 82 800 70 000
42 49/II. DSS Ladomerská Vieska IČO 00647918 Rekonštrukcia skladu paliva na dielne 400 000 400 000
43 50. OZ Radosť pre život Bratislava IČO 30849403 Vybudovanie komunitného centra pomoci pre všetky vekové skupiny 250 000 200 000
44 51. OZ      
45 51. Mesto Piešťany IČO 00612031 Pomoc klientom -vytvorenie porad.centra 91 000 50 000
46 52. Úrad SZZP Martin IČO 00698172 Rekonštrukcia rehabilitačného a integračného strediska ZP občanov 5 429 000 1 000 000
47 54. SZTP Ševčenkova 19, Bratislava, IČO 12664979 Prieskum bezbariérové životné prostredie ako súčať života pre telesne TP občanov 283 620 200 000
48 55/I. Združenie JKP - Ježiš pre každého Levice IČO 30996970 Zabezpečenie teplého jedla pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 282 000 150 000
49 56. Most Humanity n.o. Bratislava IČO 36077119 Rekondično rehabilitačné pobyty pre účastníkov DSC, ako aj pre sociálne slabé a rómske rodíny 191 000 100 000
50 58. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých , Ilava IČO 00698172 Výchovno-rekondičný pobyt zdrav. postihn. Občanov 58 500 50 000
51 60. Mesto Trnava, IČO 00313114 Rozšírenie a skvalitnenie poskyt. služieb v DD v Trnave 405 000 200 000
52 61. Obec Štrba, IČO 00326615 Denný stacionár pre poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti Tatranská Štrba -rekonštrukcia objektu 1 650 000 500 000
53 62. Evanjelická diakonia Sučany, IČO 17327181 Diakonick centrum socilnych služieb- rekonštrukcia budovy na soc. zariadenie 1 250 000 1 000 000
54 63. Obec Dolné Vestenice IČO 318 086 Kombinované zariadenie DP a DSS pre dospelých v obci Dolné Vestenice 1 970 810 600 000
55 64.. Obec Soľ, IČO 00332861 DOS Soľ- vypracovanie projektovej dokumentácie 450 000 350 000
56 66. OZ AKTIVITY, Jur nad Hronom , IČO37859374 Táborový úsmev-letný táborový pobyt pre 40 detí 129 080 100 000
57 67/II. OZ Tandem Bernolákovo IČO 36070980 Integračný pobyt pre ľudí ZŤP 108 100 80 000
58 68. Romska tlačová agentúra (RPA), Južná trieda, Košice IČO 31310397 Zvyšovanie úspešnosti rómskej komunity na trhu práce košickému a prešovskému kraju 500 438 250 000
    Spolu   32 939 533 16 176 500

 

Prehľad o projektoch odporúčaných na poskytnutnutie dotácií z rozdelenia výťažku lotérii alebo iných podobných hier z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR ( komisia č. 3 - september 2004)
Por. č. číslo projektu Názov organizácie Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia
1 2. Domov n.o., sídl. POH 58/102, 079 01 Veľké Kapušany Zaobstaranie a montáž sedacieho výťahu v DD Veľké Kapušany 500 000 450 000
2 6.I eMKlub Dolná 48 /19, 967 01 Kremnica Útulok pre dievčatá z detských domovov, osobitných výchovných zariadení po dovršení 18. roku života (vybudovanie čističky odpadových vôd) -Kremnica 551 000 400 000
3 8. Združenie zdravotne postihnutých Oravy, ul. Vojtaššákova 591/97 027 44 Tvrdošín Nákup osobného automobilu - efektívnejšie a kvalitnejšie vykonávanie sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a pomoci občanom v regióne Oravy 505 000 300 000
4 10. Kresťanské združenie Slovo Života, Národná 32, 900 02 Modra Dobudovanie komunitného strediska Plavecký Štvrtok, ktoré bude poskytovať sociálnu prevenciu, vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, azylové ubytovanie a podobné pre rómskych spoluobčanov 1 300 000 500 000
5 11. OZ Nová Nádej, Na úvrati 52, 821 04 Bratislava Informácie na dotyk -úsilie o prevenciu negatívnych spoločenských javov, ptredovšetkým závislosti, kriminality a rozvodovosti prostredníctvom kresťanských hodnôt, predovšetkým však práca s neorganizovanými deťmi. 117 720 80 000
6 12. Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina NOVATIO - rekonštrukcia kaštiela v Močenku na účel DSS pre mladých mužov vo veku nad 18. rokov 1 757 000 300 000
7 14. OZ Odyseus, Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava 3 Chráň sa sám- terénna sociálny práca s injekčnými užívateľmi drog 3 683 300 500 000
8 15. DD a DSS, Bystrická 447/25, 967 29 Kremnica Zvislá plošina ZPS 250 pre imobilné osoby 579 000 400 000
9 16. Fórum osamelých matiek, Junácka 10 , 832 84 Bratislava Právna a sociálna poradňa pre osamelé matky v okrese Humenné 386 000 150 000
10 20.I Mestská časť Lunik IX- Košice, 040 11 Košice Žutipen - Pomoc, vybudovanie strediska osobnej hygieny a práčovne 1 024 960 1 000 000
11 21. Domov dôchodcov, Nádražná 1259, 908 41 Šaštín Stráže Skvalitnenie práce v Domove dôchodcov- zakúpenie hmotného majetku do DD 172 900 50 000
12 23. OZ DOMINO Prievidza, Veterná 11, 971 01 Prievidza Dni priateľstva -stretnutie občasov mentálne postihnutých z rôzných regiónov Slovenska v RZ Hlboké Bojnice 105 000 50 000
13 25. ŠANCA n.o., 072 41 Remetské Hámre 8, okr. Sobrance1 Zriadenie a dovybavenie Resocializačného strediska pre drogovo závislých a alkoholikov 200 000 150 000
14 26. Združenie Klub SPOLU v Detve, Štúrova 39, 962 12 Detva Sociálne sprevádzanie detí s mentálnym a sociálnym handykepom 300 000 80 000
15 29. DSS pre deti a dospelých, Čulenova 3, 909 01 Skalica Zakúpenie stropného zdviháku Dan - Hoist pre imobilných občanov 127 000 100 000
16 31. OZ Tranovského základina, 031 80 Liptovský Mikuláš Rodinné klúče- kresťanské hodnoty, priblíženie rodinných štandardov a hodnotovej orientácie v romskej rodine a rodiny obyvateľstva SR-vzdelávací program 280 000 150 000
17 33. Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Marie, Sládkovičova 22, 080 01 Prešov Dom sv. KOZMU a DAMIANA zriadenie opatrovateľskej služby - zakúpenie zdvíhacieho zariadenia 1 400 000 500 000
18 34. Mesto Brezová pod Bradlom , Nám. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom Skvalitnenie funkčnosti zariadenia SS a rozšírenie poskytovaných služieb dôchodcom mesta a blízkeho okolia 900 000 500 000
19 35. Rómska tlačová agentúra, Južná trieda 2, Košice Prekal amende - monitorovanie soc.progr. a aktivít zameraných na riešenie rómskej problem., v rámci košick. a prešov. kraja a zapoj. samospr. do progr. interetnickej komunikácie. 266 000 100 000
20 36. DD Sväty Peter, Mierova ul. 148/54, 946 5 7 Sväty Peter Domov dôchodcov Sväty Peter, prestavba katolíckej školy na Domov socialnych služieb 1 500 000 500 000
21 37. OZ Domov pre každého, Ivánska cesta 32, 821 04 Bratislava Spoločná Štedrovečerná večera pre ľudí bez domova 110 000 60 000
22 40/3 Fórum pre pomoc starším - národná sieť, Hviezdoslavva 3, 971 01 Prievidza Zborník - Starší ľudia v spoločenstve krajín Európskej únie 38 000 38 000
23 41/6 DSS LIBERTAS, Truhlárske námestie 11, 984 01 Lučenec Kúpelne pre imobilných obyvateľov v DSS LIBERTAS Lučenec 180 000 150 000
24 41/13 DSS , M.R.Štefánika 3385/51, 960 01 Zvolen Bezpečná a kvalitná starostlivosť o imobilných občanov - zakúpenie ergonometrického ovalného sprchovacieho kresla pre DSS Zvolen 261 000 200 000
25 41/14 Krízové stredisko " AMORET ", Železničná ul.17, 984 01 Lučenec Rekonštrukciou priestorov a skvalitnením poskytovaných služieb bližšie k európskym štandardom, pre Krízové stredisko " Amoret" Lučenec 308 000 200 000
26 41/17 DD a DSS, Bakulínihi 905, 980 61 TISOVEC Prestavba kúpelne pre imobilných občanov a stavebné úpravy na vytvorenie priestoru pre manuálne zručnosti v DD a DSS Tisovec 261 000 200 000
27 45. OZ Pomoc ohrozeným deťom- Centrum Nádej, Vavilovova 22, 851 01 Bratislava Dieťa s CAN syndrómom - vzdelávací program pre profesionálov pracujúcich každodenne s detmi s CAN syndromom 400 000 200 000
28 46. Farský úrad Hladovka, 027 13 Hladovka 49 Dokončenie prístavby a vybavenie objektu sociálnych aktivít pre ohrozené sociálne skupiny 250 000 250 000
29 48. Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany Terénna sociálna páca s dysfunčnou rodinou 19 000 19 000
30 50. Obec Abovce č.99 PSČ 980 44 Abovce, okr. Rimavská Sobota Zabezpečovanie terénnych soc. služieb - zakúpenie motorového vozidla pre potreby soc. práce 500 000 300 000
31 51. Združenie kresťanských seniórov Slovenska , Miletičova 21, 821 08 Bratislava Seminár Osveta reformy sociálneho systému 115 000 100 000
32 55. SČK- Územný spolok Prešov- Sabinov, Jarkova 45, 080 01 Prešov Materiálno-technické vybavenie a dofinancovanie vývarovne pre potreby SČK 444 000 150 000
33 56. Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska /ATLPRENES/, Šancova 50, 811 05 Bratislava Posunkový jazyk - pomôcka pre opatrovateľky /vzdelávanie tlmočníkov v posunkovej reči a riešenie komunikačných problémov/ 596 000 300 000
34 63. Združenie Divadlo z pasáže, Horná Strieborná 25, 974 00 Banská Bystrica Sociálne poradenstvo v oblasti poznania životných možností 100 000 80 000
35 66. Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica Skvalitnenie chodu opatrovateľskej služby- zakúpenie pomôcok 9 000 9 000
36 68. RESOTY ubytovňa pre bezdomovcov, Pri Trati 13, 821 06 Bratislava- Podunajské Biskupice Podpora starostlivosti o bezdomovcov v sociál. zariadení RESOTY- ubytovňa pre bezdomovcov 180 000 180 000
37 71. Mesto Banská Bystrica, ul. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica Sociálny sprievodca-informovaný občan, sociálna analýza - informovaná obec 236 568 150 000
38 72. Pomoc pre nádej , n.o., Budovateľská 24, 821 08 Bratislava Osveta reformy socialneho systému v SR 390 220 200 000
39 73. OZ za emancipáciu a integráciu romov, Jiráskova 8, 851 01 Bratislava Osvetová práca v rómskej komunite pre oblasť právnej pomoci, kultúry a vzdelávania 214 700 100 000
40 74. MARGARETKA-OZ pre telesne a zdravotne postihnuté deti a ich rodiny, L. Svobodu, 969 01 Banská Štiavnica Pomoc zdravotne a telesne postihnutým deťom a mladým ľuďom 965 000 150 000
41 75. OZ Manželské stretnutia, Novomeského 10/39, 911 08 Trenčín Seminár " Manželské stretnutia 2004 ", pre rodiny členov Občianského združenia Manželské stretnutia 490 400 100 000
  Spolu     20 267 368 9 396 000

 

    10620737 2 817 000
Prehľad o projektoch odporúčaných na poskytnutie dotácií z rozdelenia výťažku lotérií alebo iných podobných hier z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR (komisia č. 4 - október 2004)
Por.č. Číslo projektu Názov organizácie Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia
1. 1. Obec Strelníky, IČO 976 55 Strelníky Rekonštrukcia MŠ na zariadenie opatrovateľskej služby 800 000 90 000
2. 2. Slovenský zväz sluchovo postihnutých Trenčín, IČO 361 314 40 Sprístupníme kultúru aj sluchovo postihnutým. Zakúpenie zariadenia pre nepočujúcich indukčné slučky. 60 000 60 000
3. 3. OZ Košická vranka, Hlavná 242, Valaliky, okres Košice IČO 3554 1679 Neštátne pestúnske zariadenie Valaliky- rekonštrukcia a dobudovanie pestúnskeho zariadernia 780 000 180 000
5.        
4. 6. Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, IČO 126 649 79 Zriadenie bezbarierového pracoviska a vybudovanie rampy v rámci integrácie zdravotne postihnutých na republikovom centre v Bratislave na Ševčenkovej ul. 19 170 820 140 000
5. 8.I DSS pre deti Rosa, Bratislava IČO 00603279 Rekonštrukcia priestorov na rehabilitačno relaxačné a športové aktivity pre telesne a mentálne postihnutých detí - vypracovanie projektovej dokumentácie 90 000 50 000
6.. 15. Mesto Spišská Belá IČO 326518 Dodávka mobilného zdviháka Guldman, typ GL4 pre zariadenie opatrovateľskej služby v Spišskej Belej 139 600 100 000
7. 19. Detský domov rodinného typu Lastovička Trenčín, IČO 00182486 Materiálne vybavenie jedno-izbových bytov pre deti končiace ústavnú výchovu a podpora pre zaradenie do bežného života 430 000 90 000
8. 25. OZ ŠK TZP - športový klub telesne a zdravotne postihnutých HC Hlohovec IČO 36085529 1.Fraštacký ples vozíčkárov a ich priateľov.Výhodou projektu je odstraňovanie barier medzi OTPZ a zdravou populáciou. 512 500 80 000
9. 26. SČK územný spolok Levice IČO 00415979 Prepravná služba SČK-zakúpenie motorového vozidla 300 000 280 000
10. 27. DSS Kežmarok-Ľubica IČO 17149975 Dodávka stropného zdviháka Guldman, do kúpelní v DSS kde sú umiestneníklienti vo veku od 3-18 rokov 122 000 100 000
11. 28. OZ Rodičia a priatelia MŠ Banská Štiavnica IČO 37823493 "Čistinka"- vybudovanie komunitného centrapomoci na podporu rodín zo soc. znevýhodneného prostredia - využitie voľných priestorov v areály MŠ na ul. Bratská 150 000 100 000
12. 31. OÁZA n.o Široké IČO 36167754 Materiálno technické vybavenie vývarovne jedál pre sociálne odkázaných + nákup vozidla 630 000 90 000
13. 37. Fórum pre pomoc starším - národná sieť Prievidza, IČO 36117102 Diskriminácia - problém spoločnosti. Vydanie zborníka a záverečnej správy z medinárodnej konferencie konanej v Prievidzi 11-12 novembra 2004 99 500 90 000
14. 41. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Príbelce okr. Veľký Krtíš IČO 31926321 Komplexná starostlivosť o starých ľudí, rekonštrukcia objektu MŠ, získanú v rámci reštrukturalizácie cirkevným zborom - vytvorenie denného stacionára pre starých ľudí. 379 190 90 000
15. 42. DD Šaštín Stráže IČO 318240064 Výmena okien v átriovej časti DD-dokončenie 171 727 90 000
16. 46. DD , Na baríne 5 Bratislava IČO 603481 Rozšírenie kapacity a vybavenie chýbajúcim interiérovým zariadením 1 201 844 90 000
17. 47. Áno pre život n.o. Rajecké Teplice IČO 36149764 Skvalitnenie funkčnosti útulku a zaistenie bezpečnosti jeho klientom obetiam domáceho násilia - obstaranie bežpečnostných dverí a montáž bezpečnostného zariadenia 210 000 80 000
18. 52. DD a DSS Rožňava IČO 00695327 Výstavba viacúčelového ihriska v DD a DSS Rožňava 272 795 150 000
19. 55/2.   Rekonštrukcia bočných vchodových dverí pre zásobovanie 20 000 20 000
20. 58. OZ Partneri pre soc. rozvoj a pomoc Prešov IČO 37937421 Tréning rozvoja životných zručností pre mládež s ústavných zariadení 198 000 80 000
21. 59. Materské centrum MAMI OÁZA Zlaté Moravce IČO 36113875 MC MAMI-OÁZA v plnom prúde, zakúpenie drobných pomôcok pre materské centrum 86 760 30 000
22. 62. DSS Most n.o. IČO 36077127 Denný program zakúpre ľudí so závažným psychickým ochorením -zakúpenie drobných pomôcok do psychiatrického centra 87 478 30 000
23. 63. Resocializačné zariadenie Adam Gbely-Adamov IČO 31769411 Realizácia centrálneho vykurovania 189 400 80 000
24. 70. Centrum Slniečko n.o, Dolné Štitáre IČO 36096555 Nové informácie-nové formy-nová kvalita v oblasti poskytovania soc.služieb pre týrané, zneužívané deti a obete domáceho násilia 295 000 50 000
25. 71. OZ Radostná staroba, Martin IČO 37905601 Zakúpenie polohovateľného lôžka s elektrickým ovládaním 49 500 30 000
26. 75. Asociácia zväzov ZP Trenčín IČO 36126152 Skvalitnenie funkčnosti existujúceho zariadenia SS pre mentálne postihnutých mladých ľudí- stavebná úprava objektu 200 000 90 000
27. 79. Obec Zákamenné IČO 00315001 Znižujeme prahy-zriadenie multicentra pre mladých a zdravotne postihnutých občanov 603 263 90 000
28. 81. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci IČO 17335949 Zriadenie chráneného bývania pri PL Plešivec, určeného pre 6-10 klientov- zakúpenie objektu pre cieľový zámer 500 000 70 000
29. 84. OZ Európa detí Bratislava IČO 30853141 Rozprávka Vianoc 2004- Vianoce detí v EÚ, usporiadanie koncertu 250 000 80 000
30. 85. Združenie Trnavského kraja pre demokraciu IČO 36079626 Občan v novom sociálnom systéme - osveta reformy sociálneho systému 81 000 30 000
31. 94. Vrbovnica n.o.Skleníky Bardejovská Nová Ves IČO 37886321 Sociálna prevencia formou praktického nácviku mentálnych zručností 214 860 90 000
32. 100. Charitas -centrum sv. Vincenta n.o. Partizánske IČO 36119466 Zvýšenie kvalifikačnej úrovne pracovníkov, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu 27 000 27 000
33. 103. ARCHA n.o. Bánovce nad Bebravou IČO 36119555 Slnko svieti pre všetkých rovnako, návrat zdravotne postihnutých do života- skvalitnenie funkčnosti existujúceho zariadenia 77 700 50 000
34. 105. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava IČO 31747973 Prekonávanie sociálnej núdze matky autistického dieťaťa začlenením do procesu soc. pomoci prostredníctvom SPOSA 50 000 20 000